Sprawozdanie     z międzysesyjnej   działalności

 

Wójta    Gminy

 

w okresie od  6 czerwca 2009 roku   do 2 lipca  2009 r 

 

  1. Zarządzenia   Wójta Gminy.

 

1. Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009.

2. Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.

 

II.   Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

 

1.  17.06.09r-Powiatowe podsumowanie kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom „ - Perzów

2. 22.06.09r.- zebranie udziałowców Spółki „Inwestor"- podwyższenie kapitału,sprawy bieżące,funkcjonowanie składowiska odpadów.

3. 25.06.09r- walne zebranie wspólników „Oświetlenie uliczne i drogowe" w Kaliszu - sprawy inwestycji,bieżące,zwiększenie udziałów.

 

III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

 

1. 26.06.09r - zebranie Społecznej Rady SP ZOZ w Kępnie- sprawozdanie finansowe,otwarcie Oddziału fizykoterapii, sprawy bieżące

 

IV.   Sprawy bieżące

 

1. 06.06.2009r- X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Tanecznych Powiatu-- Laski

2. 07.06.09r- festyn 

  

 

XXXIV Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 02 lipca 2009 roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XXXIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 05 czerwca 2009 roku .

 

Podczas obrad XXXIII   sesji Rady Gminy  przyjęto 7 uchwał w sprawie   :

 

1. wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w 2010 roku.

2. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad rozliczania i rozmiar zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

3 . ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb    przyznawania   nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i     przedszkoli, dla których   organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica.

4.uchwalono Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 - 2013

5. uchylono uchwałę Nr XXVI/156 Rady Gminy Trzcinica z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej dla Powiatu. Kępińskiego.

6. dokonano   zmiany uchwały Nr XXXI/195/09 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na objecie przez Gminę Trzcinica dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Sp. z o.o. z siedziba w Kaliszu.

7. Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2009 r.

 

 

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

 

         inspektor

(-) Gawlik Donata

 

SPRAWOZDANIE

 

z działalności międzysesyjnej od   06.06.2009r. do 02.07.2009r.

 

 

1. Trwają prace przy wykonywaniu inwestycji w m. Laski - wykonywane są prace ziemne i układany jest kolektor kanalizacyjny z rur PCV. oraz sieć wodociągowa oraz wykonywane sąprzyłącza.

2. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w m. Trzcinica, ul. Lipowa, na przyłączu wodociągowym Piotrówka Pan Siwa oraz w kotłowni Urzędu Gminy, wymieniono 2 wodomierze w m. Trzcinica /cmentarz i na ul. Jana Pawła II/

3. Zakończono budowę chodnika w m. Pomiany.

4. Trwają prace na oczyszczalni ścieków w m. Laski polegające na usunięciu osadów ze stawów wraz z jego utylizacją i przekazaniem karty odpadu.

5. Ogłoszono przetarg i rozstrzygnięto na „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Trzcinica w roku szkolnym 2009/2010 do Zespołu Szkół w Trzcinicy i Laski" oraz „Budowa boiska sportowego z  zapleczem socjalnym w m. Laski etap I budowa boiska treningowego. W   6. Złożono wniosek do PROW - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na r         następujące zadania inwestycyjne - Modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w  m. Trzcinica, budowa sieci wodociągowej w m. Granice-Laski oraz w m. Pomiany-Wodziczna i Teklin, budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski, budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Laski, ul. Mostowa, Czereśniowa, Szkolna, Graniczna, Ar. Krajowej, Ks. Stoisskiego, ul. Lipowa, ul. Kępińska, część osiedla Spółdzielczego.

7. Wysłano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na dalszy etap inwestycji na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Laski, ul. Kościelnej. 8 .Zakończono budowę drogi w m. Ignacówka III.

9. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych według zaleceń Inspektora BHP

10. Wykonano 4 szt. wiat autobusowych do miejscowości Aniołka I - Parcele, Aniołka I, Ignacówka I, Teklin.

11. Wykonano naprawę dróg asfaltowych.

12. Zakupiono część kamienia do remontu dróg gminnych.

13. Dokonano wykoszenia poboczy dróg i placów gminnych.

 

Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

Sprawozdanie 

 z  działalności międzysesyjnej w zakresie spraw  działalności i inicjatyw 

gospodarczych

 

od   6 czerwca 2009 roku   roku do   2 lipca 2009 roku.

 

W powyższym okresie wpisano do ewidencji działalności gospodarczej następujące osoby:

 

1. Magdalena Mrówka - Wodziczna 2 - Przedsiębiorstwo PHU

2. Halina Maria Kołodziej - Laski ul.Czereśniowa 25 - PHU -wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Dokonano czterech   zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności

gospodarczej.

Wydano jedno zaświadczenie o wznowieniu działalności gospodarczej.

Wydano trzy   decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

 

inspektor

(-) Zofia Kwaśniak