Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy

w okresie od 2 lipca 2009 roku do 28 lipca 2009 r 1. Zarządzenia Wójta Gminy.

   1. Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009.

   2. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego,ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela o specjalności zawodowej – pedagogika wczesnoszkolna.

   3. Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela o specjalności zawodowej – wychowanie muzyczne.

   4. Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 lipca 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.


II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

  1. 24.07.09r – udział w 90 rocznicy Święta Policji w Chojęcinie i KępnieIII. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

 1. 23.07.09r – udział w Komisji Rolnictwa,Handlu,Przemysłu,Usług i Ochrony Środowiska – aktualny stan rolnictwa,melioracje łąk,przygotowanie do żniw, przygotowanie do dożynek powiatowo-gminnych, pierwszy konkurs ogródków kwiatowych.IV . Sprawy bieżące

  1. 03.07.09r. - podsumowanie XX pleneru malarskiego – Baranów

  2. 08.07.09r – udział w komisji urbanistycznej w Kępnie- dot.planu zagospodarowania przestrzennego Trzcinica Wschodnia

  3. 09.07.09r -ustalenia dotyczące realizacji prac i II etapu ul.Parkowa

i strefa wjazdu- - Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura Kalisz

  1. 10.07.09r – spotkanie w sprawie obiektu wielofunkcyjnego w m.Trzcinica

  2. 26.07.09r – udział w podsumowaniu rajdu rowerowego „Rower zbliża ludzi”- Fundacja Wrota Wielkopolski – Bursa Laski

  3. 27.07.09r – wizja terenu inwestycji w Laskach przez przedstawiciela Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków – Oddział w Kaliszu


XXXV Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 28 lipca 2009 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XXXIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 02 lipca 2009 roku .

Podczas obrad XXXIV sesji Rady Gminy przyjęto uchwały w sprawie :


- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy.

- podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, dla obszaru położonego w rejonie „Osiedla Nowego” oraz osady Borek.

- Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Trzcinica.

- zatwierdzono bilans skonsolidowany za 2008 r.

- Podjęcie uchwałę w sprawie zmian w „ Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcinica na lata 2009 – 2013”.

- dokonano zmian w budżecie Gminy Trzcinica na 2009 r.


Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, dla obszaru położonego w rejonie „Osiedla Nowego” oraz osady Borek została wysłana do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                                          Inspektor       

                                                                                                   ( - )  Gawlik Donata

 

SPRAWOZDANIE


z działalności międzysesyjnej od 02.07.2009r. do 28.07.2009r.

1. Trwają prace przy wykonywaniu inwestycji w m. Laski – wykonywane są prace na ul.

Zamkowej układanie kostki oraz przyłącza wod.-kan.

2. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w m. Trzcinica, ul. Zamkowa i ul. Szkolna koło Ośrodka Zdrowia.

3. Rozpoczęto prace budowlane przy budowie chodnika w m. Trzcinica, ul. Szkolna.

4. Podpisano umowę na realizacje boiska treningowego w m. Laski z firmą KUBOT

Mianowice

5. Ogłoszono przetarg na dostawę oleju opałowego i węgla oraz na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Aniołka Druga.

6. Przesłano komplet dokumentów do Sądu Rejonowego w Kępnie wydział Ksiąg Wieczystych

celem wpisu z komunalizowanych dróg w m. Trzcinica, ul. Młyńska, Laski, ul. Zamkowa, Ignacówka III.

7. Pobrano do badania próbki wody z wodociągów gminnych

8. Odbyła się komisja urbanistyczna opiniująca MPZP Trzcinica część północna.

9. Trwają prace nad studium zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica – przesyłane są

opinie.

10. Trwają prace przygotowawcze w celu sprzedaży działek budowlanych w miejscowościach Laski, Trzcinica i Kuźnica Trz.

11. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych i powiatowych

12. Zakupiono materiał do remontu dachu na budynku Domu Ludowego w m. Smardze.

Kierow                                                                                              Kierownik Referatu

                                                                                                        ( - ) Andrzej Stryjakiewicz

        

Kie


 

. Sprawozdanie


z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 2 lipca 2009 roku roku do 28 lipca 2009 roku.

W powyższym okresie wpisano do ewidencji działalności gospodarczej następujące osoby:

1. Przemysław Trzęsicki - Laski Osiedle Nowe 17


Dokonano dwóch zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano jedno zaświadczenie o zawieszeniu wykonywania działalności

gospodarczej.

Wydano jedną decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej .

                                                                                       

                                                                                                Inspektor

                                                                                        ( - )   Zofia Kwaśniak