Sprawozdanie     z  międzysesyjnej   działalności     

Wójta    Gminy

w  okresie  od  24  września  2009 roku  do  29 października  2009 roku

 

I.      Zarządzenia   Wójta  Gminy.

1.     Zarządzenie  Nr 35/2009  Wójta  Gminy Trzcinica z dnia  25 września 2009 roku w sprawie ostatecznych  kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009.

2.     Zarządzenie Nr  36/2009 Wójta Gminy Trzcinica  z dnia 28 września 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla  nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela  mianowanego o specjalności zawodowej – język angielski.

 

II .   Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

         

1.     25.09.09r – powiatowy Dzień Budowlańca – Kępno

2.     05.10.09r -  udział w szkoleniu zorganizowanym przez  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu- kontrola rozliczania  operacji  realizowanych w ramach działań „Podstawowe  usługi dla gospodarki i ludności  wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w Gołuchowie k.Kalisza.

3.     15-16.10.09r- X Kongres Gmin Wiejskich RP -odnowa wsi,problematyka oświatowa,obszary wiejskie- Warszawa.

4.     20-21.10.09r – Zjazd Wójtów w Rosnówku k.Poznania – szkolenie budżet 2010 roku, środki Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego,środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,problematyka testamentów,uwierzytelnianie podpisów oraz dokumentów.

5.     26.10.09r. -podpisanie umów w Urzędzie  Marszałkowskim w Poznaniu „Odnowa wsi”- sprawy bieżące, realizacyjne.

6.     28.10.09r – udział w szkoleniu w Baranowie-Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”- wnioski w zakresie „Małe projekty”- przygotowanie,dokumentacja wniosku.

        

III.           Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.

         

1.     28.09.09r -  zebranie wiejskie Aniołka Pierwsza- fundusz sołecki,sprawy bieżące,sprawy związane z planami na rok 2010.

2.     29.09.09r -  zebranie wiejskie  Kuźnica Trzcińska – fundusz sołecki,sprawy bieżące,sprawy związane z planami na rok 2010.

3.     08.10.09r -  walne zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” - zmiany w zarządzie,sprawy bieżące,problematyka naborów.

4.     14.10.09r – spotkanie radnych gminnych,sołtysów,radnego powiatowego-sprawy bieżące,sprawy dróg gminnych i powiatowych,doradztwo rolnicze.

5.     27.10.09r -  Komisja Rewizyjna – celowość wydatkowania środków na działalność organizacji społecznych,związków sportowych,towarzystw itp.

 

IV .   Sprawy  bieżące

 

1.     25.09.09r – spotkanie w ZS w Trzcinicy,uroczystość  z udziałem uczniów i pracowników – przybliżenie sylwetki patrona.

2.     25.09.09r. - inauguracja społecznej akcji gminnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”Laski.

3.     29.09.09r – wręczenie nagród za wyniki edukacyjne ,sportowe,artystyczne Gminy Trzcinica w ZS w Trzcinicy.

4.     30.09.09r – podpisanie umowy BZ WBK Kępno – lokata środków finansowych.

5.     01.10.09r. - spotkanie z przedstawicielami służb weterynaryjnych – UG Trzcinica

6.     02.10.09r. - podpisanie umowy na wykonanie inwestycji – budowa wodociągu Aniołka Druga.

7.     06.10.09r – ustalenia dotyczące inwestycji Aniołka Druga

8.     07.10.09r – spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Doradztwa Rolnego- przedstawienie nowego pracownika, sprawy bieżące.

9.     08.10.09r – Dzień Seniora – ZE i R w Trzcinicy

10.            11.10.09r -  Laskowskie Święto Plonów

11.            12.10.09r -  rozpoczęcie wewnętrznej kontroli finansowej UG w Trzcinicy i jednostek organizacyjnych.

12.            12.10.09r. - gminne eliminacje XI Powiatowego Przeglądu Piosenki – ZS w Trzcinicy.

13.             13.10.09r. - wręczenie nagród z okazji DEN w Urzędzie Gminy w Trzcinicy.

14.             14.10.09r – uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Laskach.

15.             14.10.09r – uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Gimnazjum w Trzcinicy.

16.            14.10.09r -  Dzień Nauczyciela ZS w Laskach- udział w uroczystości

17.            16.10.09r. -  spotkanie w Instytucie Książki w Warszawie – program biblioteka plus

18.            19.10.09r -  spotkanie przedstawicieli KGW, ZS w Laskach i Trzcinicy,bibliotek w sprawie kalendarza imprez kulturalnych w roku 2010.

19.            23.10.09r – spotkanie w sprawie planu finansowego ZS w Laskach – sprawy bieżące.

20.            27.10.09r -  uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie – uroczystość  gminna.

21.            28.10.09r. -  uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Trzcinicy.

22.            29.10.09r -  spotkanie w sprawie planu finansowego ZS w Trzcinicy – sprawy bieżące.

 

 

 XXXVIII Sesja 

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień   29 października  2009  roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na  XXXVII Sesji Rady Gminy  odbytej  w dniu 24 września 2009  roku .

 

Podczas obrad  XXXVII   sesji Rady Gminy   przyjęto    uchwały w sprawie   :

 

  -  zmian   w budżecie  Gminy Trzcinica na 2009 r.

-    zmian w „ Wieloletnim  Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcinica na lata 2009 -2013”.

-  w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w    miejscowości Wodziczna.

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu. 

 

sp. Gawlik Donata

 

 

SPRAWOZDANIE

Z   DZIAŁALNOŚCI   MIĘDZYSESYJNEJ

od  24.09.2009r.   do 29.10.2009r.

  

  1. Zakończono inwestycję w m. Laski.

  2. Dokonano okresowych przeglądów budynków komunalnych. 

  3. Trwają prace przy  budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Aniołka Druga.

  4.  Dokonano sprzedaży trylinki z odzysku w miejscowości Laski /ponad 9 000 sztuk/.

  5. Trwają prace przy wymianie  wodomierzy w miejscowości  Trzcinica ul. Jana Pawła II.

   6. Wyczyszczono piaskowniki w m. Trzcinica.

   7. Zamontowano trzy kratki ściekowe w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica.

  8. Podpisano akt notarialny na sprzedaż działki w m. Kuźnica Trzcińska.

  9. Odmalowano korytarz i klatkę schodową w budynku komunalnym Wodziczna 55              

10. Przeprowadzono przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Trzcinicy i Wodzicznej.          

11. Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wodzicznej.                       

12. Podpisano umowę na dofinansowanie remontu domów ludowych w ramach programu „Odnowa wsi”.

13. Zakupiono i rozprowadzono drzewka dla sołectw Pomiany, Kuźnica Trzcińska, Aniołka Pierwsza, Laski, Piotrówka, Smardze.

14. Na ukończeniu jest cięcie wierzb w m. Trzcinica („Droga wierzbowa”).

 

 

Sprawozdanie  

 

z   działalności   międzysesyjnej  w  zakresie  spraw   działalności

  i  inicjatyw gospodarczych 

   

     od   24 września  2009 roku   roku  do   29 października   2009  roku.

 

 

    Do ewidencji działalności gospodarczej  w powyższym okresie wpisano

    następujące  osoby;

 

     1  Kinga Kossek-Trelińska – Laski ul.Kościelna  8 – pozostałe pozaszkolne formy     

                                                    edukacji.

2.     Jakub  Spigiel            -     Trzcinica ul.Kwiatowa 12 -   firma PHU „Meble  LUX”

3.     Przemysław Olejnik  -     Smardze  14   -  zakład  stolarski

4.     Jacek   Wróbel           -     Granice  6A  -   usługi  ogólnobudowlane

 

 

  Dokonano  czterech   zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.

 

 Wydano jedno zaświadczenie o zawieszeniu  działalności  gospodarczej.

 Wydano jedno zaświadczenie  o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 Wydano  jedną  decyzję  o wykreśleniu z ewidencji działalności  gospodarczej.