Gmina Trzcinica położona jest w centralnej części Polski, w południowej części województwa wielkopolskiego na wzniesieniach Trzcińsko – Mikorzyńskich i graniczy:

·               od północy z gminą Baranów,

·               od zachodu z gminą Rychtal,

·               od wschodu z gminą Łęka Opatowska,

·               od południa z gminami Wołczyn i Byczyna (woj. opolskie).

Przez Gminę przebiega odcinek drogi krajowej nr 39 Brzeg - Kępno przez Namysłów
Trzcinica leży w odległości 16 km na południe od Kępna. Przez teren gminy przepływa rzeka Pomianka – dopływ rzeki Prosny.

POWIERZCHNIA: 75,14 km kw.

Turystyka

Gmina Trzcinica jest gminą o znacznych walorach turystyczno-rekreacyjnych. Znajdują się tutaj ciekawe zabytki architektury, jednak jej głównym atutem są rozległe lasy. Dodatkowo, brak w pobliżu dużych zakładów przemysłowych, zanieczyszczających środowisko naturalne sprawia, że Gmina jest uważana za obszar czysty ekologicznie. Wszystkie te czynniki decydują o korzystnych uwarunkowaniach Gminy do rozwoju turystyki i rekreacji, zwłaszcza agroturystyki. Przez teren gminy Trzcinica przebiega żółty szlak turystyczny P-507. Ma on długość 150 km, a jego trasa jest wyznaczona miejscowościami: Pleszew, Gołuchów, Kotłów, Mikstat, Ostrzeszów, Kępno, Mroczeń, Gole k/Siemianic. Na obszarze Gminy oznakowano odcinek od Leśnego Zakładu Doświadczalnego  w Laskach, przez miejscowości Smardze i Laski, do granicy z gminą Łęka Opatowska. Trasa szlaku łączy się ze szlakiem turystycznym biegnącym po terenie uroczyska „Siemianice” przez Mariankę Siemieńską do Rakowa. Przechodzi w pobliżu rezerwatu „Stara buczyna w Rakowie”, rezerwatu „Ols w dolinie Pomianki” oraz rezerwatu „Las łęgowy w dolinie Pomianki”. Pewnym mankamentem szlaku jest niewyraźne oznakowanie oraz brak miejsc postojowych (wiat, ławek) umożliwiających odpoczynek turystom pieszym i rowerzystom.

Oprócz gospodarstw agroturystycznych, Gmina posiada bazę noclegową, pozwalającą na przyjęcie większej liczby turystów. W zabytkowym zamku w Laskach (obecnie w remoncie) utworzono Zajazd Zamkowy, który dysponuje miejscami noclegowymi oraz urządzeniami dodatkowymi (restauracją, salami konferencyjnymi). Ponadto 100 miejsc noclegowych znajduje się w Leśnym Ośrodku Naukowo Edukacyjnym w Laskach Akademii Rolniczej w Poznaniu. Istniejące w zakładzie arboretum oraz infrastruktura otaczająca – sale wykładowe, świetlica, stołówka – stwarzają dobre warunki do organizacji w tym miejscu, np. tzw. „zielonych szkół”.Pewna ilość miejsc znajduje się w częściach hotelowych restauracji „Magnolia” w Laskach oraz „Centrum” w Trzcinicy.

LUDNOŚĆ: 4798 osób

Liczba ludności Gminy Trzcinica w latach 2002-2007:Gospodarka

Gmina Trzcinica jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest tutaj uprawa zbóż oraz chów bydła i hodowla trzody chlewnej. W przypadku upraw zbożowych dominuje uprawa żyta, pszenżyta, owsa i pszenicy, w mniejszym stopniu jęczmienia. Natomiast wśród roślin przemysłowych zdecydowanie przeważa uprawa ziemniaków, rzadziej buraków cukrowych i rzepaku. Ponadto, na obszarze Gminy prowadzona jest działalność z zakresu produkcji zwierzęcej, choć w ostatnich latach zauważa się zmniejszenie ilości pogłowia bydła oraz trzody chlewnej.

Dominacja rolnictwa sprawia, że dochody z produkcji rolnej stanowią w wielu przypadkach podstawowe źródło utrzymania mieszkańców Gminy. Następuje stopniowy i stały odpływ czynnych zawodowo mieszkańców do innych branż zwłaszcza związanych z przemysłem meblarskim. Część z nich dojeżdża do pracy do pobliskich miejscowości (Mroczeń, Baranów, Kępno), natomiast część znajduje zatrudnienie na miejscu. Z danych systemu REGON wynika, że w rozpatrywanym okresie liczba podmiotów gospodarczych w Gminie systematycznie wzrastała i w 2006 r. była o prawie 7% wyższa niż w 2002 r. Dominującym sektorem własności, w którym działają podmioty w gminie Trzcinica jest sektor prywatny, choć należy zauważyć, że w ostatnich latach zwiększyło się znaczenie sektora publicznego.

. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych (ewidencja Gminy):

Zgodnie z danymi, uzyskanymi w ewidencji Gminy, uwagę zwraca bardzo mały udział podmiotów, związanych z rolnictwem. Pomimo tego, że struktura posiadanych gruntów wskazuje na rolniczy charakter Gminy, przetwórstwo rolnicze i agrobiznes odgrywają marginalną rolę w strukturze gospodarczej Gminy. Najwięcej, bo aż 45,8% podmiotów gospodarczych zajmuje się handlem, handlem detalicznym i naprawami.

Z ogólnej liczby gospodarstw - 53,8%, to gospodarstwa małe, gospodarujące na obszarach do 5 ha. Gospodarstwa silne (powyżej 5 ha) stanowią 46,1% ogólnej liczby gospodarstw, ale gospodarują na blisko 4.522 ha powierzchni.

Liczba gospodarstw wg wielkości:LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH w 2007: 276


Kultura

Inicjatorami życia kulturalnego w Gminie Trzcinica są głównie szkoły, Gminna Biblioteka Publiczna oraz stowarzyszenia i organizacje, działającena terenie Gminy przy współudziale Urzędu Gminy. Na terenie Gminy działają dwa Ludowe Zespoły Sportowe - w Laskach i w Trzcinicy. Działalność tych zespołów polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej i piłce siatkowej. Organizują również festyny oraz turnieje dla młodzieży i mieszkańców Gminy.

Stowarzyszenie - Towarzystwo Przyjaciół Lasek „LUKUS” zajmuje się działalnością kulturalną i historyczną w Gminie. Organizuje różne konkursy, wystawy historyczne i plenery malarskie. W lipcu 2007 roku odbyła się wycieczka śladami historii po gminie Trzcinica. Dwa koła Związku Emerytów i Rencistów w Laskach i w Trzcinicy organizują dla swoich członków i mieszkańców Gminy spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, spotkania biesiadne, jak również wycieczki. Stałymi imprezami kulturalnymi w Gminie są dożynki gminne, organizowane corocznie przez inną wieś sołecką. W czerwcu każdego roku odbywa się turniej tańca dzieci i młodzieży przy współudziale Zespołu Szkół w Laskach i Starostwa Powiatowego w Kępnie. Każdego roku organizowane są spotkania opłatkowe, śniadania wielkanocne oraz spotkania dla seniorów przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich dla mieszkańców Gminy.

Gmina również uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, takich jak: dożynki powiatowe, turnieje wsi oraz wystawy promujące Gminę na pożegnanie lata.

Bardzo dużą aktywnością na terenie gminy Trzcinica wykazują się Koła Gospodyń Wiejskich. Członkinie KGW wybrane zostały radnymi do Rady Gminy, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym w swoich miejscowościach oraz w pracy społecznej na rzecz Gminy. Koła te zajmują się m.in.: rozprowadzaniem piskląt wśród swoich członkiń, organizowaniem spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, i Dnia Kobiet. Organizują spotkania dla seniorów oraz spotkania z władzami Gminy i powiatu.

Planowanie jest przystąpienie o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” i zrealizowanie Projektu „Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje: kulturalne, sportowe, i rekreacyjne” w odniesieniu do Domów Ludowych i obiektów sportowych.

Zabytki

Miejscowości, leżące na terenie gminy Trzcinica, odznaczają się kilkusetletnią historią, leżą przy historycznej granicy ze Śląskiem. Wsią, której dotyczy najwcześniejsza metryka źródłowa jest Trzcinica. W dokumentach jest ona określana jako „Crescenica”. Od 1149 r. Trzcinica stanowiła własność klasztoru norbertanów św. Wincentego z Wrocławia. W 1239 r. nastąpiła jej lokacja na prawie niemieckim, a przed 1245 r. stała się ona własnością biskupów wrocławskich. Od połowy XV w. wieś znalazła się w rękach właścicieli świeckich rodu Okrzów, natomiast od XV w. do 1812 r. była własnością rodziny Trzcińskich. W 1812 r. Trzcinica został przejęta przez właścicieli niemieckich.

 Inną miejscowością o bogatej historii jest wieś Laski. Pierwsza wzmianka o Laskach pochodzi z 1435 r. W XV w. wieś należała do rodu Okrzów, natomiast od XVI w. – do rodu Laskowskich. W latach 1797-1858 była ona własnością króla bawarskiego i pozostawała w rękach niemieckich do 1923 r. W drugiej połowie XVIII w. i na przełomie XVIII i XIX w. powstał tutaj kompleks parkowo-ogrodowy, a w okresie od połowy XIX w. do ok. 1920 r. został uformowany obecny zespół folwarczny. Od 1923 roku majątkiem rolnym i leśnym władała „Fundacja Nauka i Praca” przy Uniwersytecie Poznańskim. Działania te w zasadniczy sposób ukształtowały obecny układ przestrzenny miejscowości.

 Z kolei Kuźnica Trzcińska– wieś o niewątpliwie średniowiecznym rodowodzie – wchodziła w skład dóbr trzcińskich. „Kuźnicakami” nazywano w średniowieczu osady powstałe przy hutach żelaza (dymarkach), co wskazuje na istnienie w przeszłości w okolicy złóż rudy darniowej. Historycznie należała do niej osada Piła – Młyn. Wieś zachowała układ ulicowej rzędówki, z nielicznymi przykładami murowanej zabudowy zagrodowej z początku wieku.

Inną wsią o najprawdopodobniej średniowiecznej genezie, która wchodziła w skład dóbr trzcińskichjest Piotrówka. Jej układ przestrzenny ma charakter ulicowej rzędówki, a tradycyjna zabudowa niemal w całości została zastąpiona nową.

 Do innych, kilkusetletnich miejscowości, znajdujących się w gminie Trzcinica należą: Smardze, wzmiankowane w źródłach w 1305 r. oraz Pomiany i Wodziczna, o których pierwszy zapis pojawił się około 1400 r.

 Materialną spuścizną wielowiekowej historii są zabytki, zlokalizowane w gminie Trzcinica. Według stanu na marzec 2004 r., do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków zostało wpisanych pięć obiektów dziedzictwa kulturowego, które znajdują się na terenie Gminy. Są nimi następujące zabytki:

·        Trzcinica: kościół parafialny p.w. św. Stanisława,

·        Laski: kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP,

·        Laski: pałac i park,

·        Laski: kościół poewangielicki p.w. Niepokalanego Serca NMP z 1879 roku, plebania poewangielicka.

·        Pomiany: pałac, park, ogrodzenie, wieża,

·        Trzcinica: kopiec św. Wawrzyńca.