Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy

w okresie od 11 listopada 2010 roku do 28 grudnia 2010 rokuI. Zarządzenia Wójta Gminy.

 1. Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

 2. Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011-2028.

 3. Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011.

 4. Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcinica na 2011 rok.

 5. Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2010.

 6. Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

 7. Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

 8. Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011.

 9. Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Trzcinica w 2010 roku.

 10. Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Trzcinica.

 11. Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Trzcinicy.

 12. Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach na obszarze Gminy Trzcinica oraz określenia porządku obrad.

II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

   1. 18.11.2010 – uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Trzcinicy.

   2. 14.12.2010 – udział w spotkaniu władz Powiatu Kępińskiego oraz Wójtów Gmin Powiatu Kępińskiego- sprawy bieżące,odśnieżanie,kalendarz wspólnych imprez, plany na rok 2011.

   3. 17.12.2010- udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie w Nowej Wsi Książęcej,sprawozdanie władz statutowych,podsumowanie roku 2010,plany na rok 2011,sprawy bieżące.


 1. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

   1. 26.11.2010- wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnym i Wójtowi Gminy Trzcinica.

   2. 30.11.2010 -udział w Sesji Rady Powiatu Kępińskiego – wybór władz powiatu.

   3. 9.12.2010 – udział w debacie budżetowej dotyczącej Budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011 i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   4. 17.12.2010- udział w posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów – sprawy obsługi bankowej Gminy Trzcinica,budżet roku 2011, sprawy bieżące.


IV . Sprawy bieżące

  1. 11.11.2010 – udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

  2. 18.11.2010- szkolenie obwodowych komisji wyborczych

  3. 19.11.2010- kontrola przygotowania lokali wyborczych Gminy Trzcinica

  4. 23.11.2010 - Dzień Seniora Z E i R w Trzcinicy

  5. 24.11.2010 - Dzień Seniora Z E i R w Laskach

  6. 25.11.2010 - przekazanie rozliczeń wniosków i podpisanie aneksów do umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

              7. 28.11.2010- Dzień Seniora dla sołectwa Smardze

              8. 1.12.2010 - udział w podsumowaniu programów i działań w roku

                    2010 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kępnie

  1. 8.12.2010r - podsumowanie konkursu „Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe '' w ZS w Laskach

  2. 8.12.2010 – szkolenie LGD „WROTA WIELKOPOLSKI” -Małe projekty w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju.

  3. 10.12.2010 - walne zebranie udziałowców Spółki „INWESTOR”- sprawy bieżące, plany na rok 2011.

  4. 10.12.2010- Zarząd Gminny OSP w Trzcinicy-podsumowanie roku 2010, zebrania sprawozdawczo-wyborcze,sprawy bieżące.

  5. 14.12.2010 – podsumowanie realizacji projektu „Program Aktywności Społecznej w Gminie Trzcinica”- organizator GOPS Trzcinica.

  6. 16.12.2010 - spotkanie opłatkowe mieszkańców Piotrówki

  7. 18.12.2010- Gminne Spotkanie Opłatkowe w Aniołce Pierwszej

  8. 20.12.2010 - przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w ZSS w Kępnie.

  9. 20.12.2010 - posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Kępnie- analiza finansowa za rok 2010,sprawy bieżące.

  10. 20.12.2010 - Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski”-uzupełnienia władz statutowych,sprawy bieżące.

  11. 20.12.2010 - szkolenie organu decyzyjnego z zakresu oceny wniosków LGD „WROTA WIELKOPOLSKI” - Baranów.

  12. 21.12.2010- przepis notarialny dotyczący przejęcia drogi Siemionka od ANR w Poznaniu.

  13. 22.12.2010- Walne Zebranie Udziałowców spółki „INWESTOR”- analiza finansowa,harmonogram działań.

  14. 22.12.2010 – świąteczne spotkanie- spotkanie integracyjne uczniów,nauczycieli i pracowników ZS w Laskach.

  15. 22.12.2010 - Zarząd Gminny OSP w Trzcinicy – sprawy bieżące,sprawy zebrań sprawozdawczo-wyborczych.


 

                                                   III Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 29 grudnia 2010 roku.

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na I Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01 grudnia 2010 roku .

Podczas obrad I sesji Rady Gminy przyjęto 8 uchwał :

1. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy

2. w sprawie wyboru I i II wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

3. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

4.w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Trzcinica oraz przedmiotu ich działania.

5. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica

6. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzcinica

na lata 2009 – 2013.

7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

                                                                                                                  Inspektor

                                                                                                            (-) Gawlik Donata

PRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 11.11.2010r. do 29.12.2010r.


 1. Wymieniono trzy liczniki stacyjne na hydroforniach Laski i Teklin.

 2. Usunięto awarie na przyłączu wodociągowym w m. Borek i Laski..

 3. Usunięto awarię na hydroforni Laski.

 4. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w Teklinie.

 5. Podpisano akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przekazania drogi w Siemionce przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.

 6. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż mieszkania w Trzcinicy przy ul. Lipowej 6 – sprzedaż za kwotę 122 360,00 zł; przetarg na drugie mieszkanie zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak licytantów.

 7. Ogłoszono przetarg na modernizację hydroforni w Trzcinicy i budowę budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach.

 8. Rozstrzygnięto przetarg na obsługę bankową Urzędu Gminy Trzcinica ( 74 880,00 zł – 4 lata, oprocentowanie 2,25%).

 9. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w budynku Agronomówki i Urzędu Gminy.

 10. Przeprowadzono remont pomieszczeń WC w budynku Domu Ludowego w Smardzach.

 11. Dokonano wymiany okien w budynku komunalnym Wodziczna 55 – 2 szt., budynek Urzędu Gminy – 2 szt., Dom Ludowy w Pomianach – 8 szt. i drzwi wejściowe.

 12. Wykonano elektryczne pomiary ochronne lamp oświetleniowych przy ul. Kępińskiej i Osiedlu Nowym w Laskach.

 13. Wykonanie remontu instalacji co w biurze księgowości Urzędu Gminy.

 14. Wykonano gminną ewidencję zabytków dla wsi Nowa Wieś, Piotrówka, Teklin, Smardze w formie kart adresowych zabytków nieruchomych.

 15. Zakupiono siatkę i słupki do ogrodzenia placu zabaw w Aniołce Pierwszej.

 16. Zakończono prace przy remoncie dachu jednego skrzydła budynku pałacu w Pomianach oraz zamontowano instalację odgromową.

                                                                                            Kierownik Referatu

                                                                                         (-) Andrzej Stryjakiewicz

                                              Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 11 listopada 2010 roku roku do 28 grudnia 2010 roku.

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:

 1. Stanisław Grzelak – Aniołka Parcele 1- wykończenia wnętrz

 2. Damian Jędryca - Trzcinica ul.Jana Pawła II 78 – usługi ślusarskie

 3. Paulina Grycman - Smardze 61 - gabinet protetyczny

 4. Rafał Szczapa - Piotrówka 58 – PPUH ''UNISTYL''-produkcja mebli

 5. Robert Okoń - Laski ul.Główna 10 - handel detaliczny

 6. Stanisław Nawrot - Laski ul.Czereśniowa 36 – ciesielstwo budowlane

 7. Karolina Więzień – Laski ul.Zamkowa 7 - salon fryzjerski

 8. Magdalena Góral-Kawula- Trzcinica ul.Kolejowa 10 -sklep wielobranżowy-DELIKATESY

 9. Grzegorz Mikołajczyk – Laski ul.Główna 3 – mechanika i blacharstwo samochodowe.

Dokonano czterech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano jedno zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Wydano jedno zaświadczenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano cztery decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.


                                                                                                Inspektor

                                                                                           (-) Zofia Kwaśniak