Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

                                                           Wójta Gminy

                           w okresie od 23 lutego 2011 roku do 28 marca 2011 roku 1. Zarządzenia Wójta Gminy.


 1. Zarządzenie Nr 7/2011 Kierownika Urzędu Gminy- Wójta Gminy Trzcinica z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Trzcinica.

 2. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

 3. Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie oddania części nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 4. Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Trzcinica oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy Trzcinica

 5. Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości w budżecie gminy oraz Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji projektu nr 6922-UMI500172/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013

 6. Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości w budżecie gminy oraz Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji projektu nr 00143-6930-Um1530096/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.

 7. Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości w budżecie gminy oraz jednostce organizacyjnej Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji projektu nr 00091-6921- UM 1500015/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013.

 8. Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 8 marca 2011 roku Wójta Gminy Trzcinica w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

 9. Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Trzcinica.

 10. Zarządzenie Nr16/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie wyboru organizacji pozarządowych,które uzyskują dotację z budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011 oraz wysokości przyznanych dotacji.


II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

   1. 10-11.03.2011 – udział w szkoleniu ''Kanalizacja terenów niezurbanizowanych” w Ostrowie Wlkp.


III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

   1. 28.02.2011r - udział w posiedzeniu Komisji Oświaty,Kultury i Sportu,Spraw Socjalnych,.bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. Rady Gminy Trzcinica,informacja o działalności klubów sportowych,informacja o sposobie zagospodarowania dwóch dodatkowych tygodniowo godzin w zespołach szkół,wypoczynek zimowy, plan na rok 2011,sprawy bieżące.

   2. 14.03.2011 – narada roczna sołtysów oraz przewodniczących KGW Gminy Trzcinica- podsumowanie roku 2010, plany na rok 2011,omówienie spraw związanych z inwestycjami oraz imprezami kulturalnymi i integracyjnymi.

   3. 23.03.2011- udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica- przeprowadzanie analizy danych księgowych w roku 2010-dochody i wydatki,sprawy bieżące.


IV . Sprawy bieżące

  1. 24.02.2011- złożenie wniosku dotyczącego remontu boisk sportowych w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

  2. 24.02.2011 -przedstawienie założeń budowlano-organizacyjnych dotyczących budynku biblioteki w Trzcinicy w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

  3. 24.02.2011 – przekazanie dokumentacji przetargowej w Departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

  4. 25.02.2011 – przekazanie wniosku mieszkańców wsi Smardze adresowanego do Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego.

  5. 26.02.2011 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Pomiany,podsumowanie działalności,plany na rok 2011,sprawy bieżące.

  6. 27.02.2011r – VI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Trzcinica w ZS w Trzcinicy.

  7. 2.03.2011- spotkanie w sprawie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w U M i G w Kępnie.

  8. 3.03.2011 – ustalenia techniczno-organizacyjne dotyczące inwestycji Stacja Uzdatniania Wody w Trzcinicy oraz budynek Oczyszczalni Ścieków.

  9. 3.03.2011- podsumowanie etapu Gminnego Konkursu Plastycznego „Powódź,pożar dniem czy nocą straż przychodzi Ci z pomocą” w UG w Trzcinicy.

  10. 3.03.2011 – udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2011 w Gminie Trzcinica.

  11. 4.03.2011- robocze spotkanie ze Starostami Powiatu Kępińskiego-sprawa linii kolejowej Kępno -Namysłów,problematyka oświetlenia ulicznego i drogowego w tym technologia LED

  12. 7.03.2011r – kontrola zespołu pałacowo- parkowego Pomiany przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków-Delegatura w Kaliszu.

  13. 7.03.2011 - spotkanie z KGW w Laskach – Dzień Kobiet

  14. 8.03.2011 – spotkanie z ZEiR w Trzcinicy – Dzień Kobiet

  15. 9.03.2011 - spotkanie z przedstawicielami Firmy LED Holding S.A. Warszawa – sprawa oświetlenia ulicznego w technologii LED w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.

  16. 15.03.2011 – udział w posiedzeniu wspólników Spółki „Inwestor” w UMiG w Kępnie .

  17. 16.03.2011 – IV Gminny Konkurs Poezji Dziecięcej -wiersze Juliana Tuwima w ZS w Trzcinicy.

  18. 22.03.2011 – uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie w UG w Trzcinicy.

  19. 24.03.2011 – ustalenia dotyczące lokalizacji bankomatu SBL Trzcinica

  20. 25.03.2011 – spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Socjum” - sprzątanie cmentarza ewangielickiego,współpraca z ZS w Trzcinicy.

  21. 25.03.2011 – narada z dyrektorami Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy- sprawa odpłatności w przedszkolach,sprawy organizacji nowego roku szkolnego,sprawy bieżące.

  22. 27.03.2011 – VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta                     Powiatowego Policji w Kępnie i Wójta Gminy Trzcinica w ZS w Trzcinicy.

                                                                    VI Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 28 marca 2011 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na IV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 lutego 2011 roku .

Podczas obrad VI sesji Rady Gminy przyjęto 2 uchwały :


1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2011 r.

  2. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkasoUchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

uchwała w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zostały wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                   Inspektor

                                                                                               (-) Gawlik Donata


                                                            SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 24.02.2011r. do 28.03.2011r.


  1.Usunięto awarie: Agronomówka Trzcinica, kanalizacja Trzcinica, ul. Zacisze 10 Trzcinica , Piotrówka 47

  2. Przeprowadzono badanie wody na wodociągach gminnych.

  3. Przeprowadzono badanie ścieków na oczyszczalni ścieków w Laskach.

  4. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej oraz kompleksową modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski, a także budowę sieci wodociągowej w m. Granice-Laski, Pomiany-Wodziczna i Teklin.

  5. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remont Domu Ludowego w Aniołka Pierwsza, Kuźnica Trzcińska i Smardze oraz remont budynku nr 18 w Pomianach pełniących funkcję świetlic wiejskich oraz przetarg nieograniczony na modernizację Domu Ludowego w m. Laski, Wodziczna, Trzcinica, Piotrówka oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w m. Trzcinica-etap II

  6. Przeprowadzono postępowanie – zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowych.

  7. Złożono wniosek o przepisanie pozwolenia budowlanego dotyczącego budowy biblioteki z Gminy Trzcinica na Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy.

  8. Zakupiono kamień do remontu dróg gminnych; częściowo rozpoczęto naprawę dróg.

  9. Rozpoczęto naprawę dróg asfaltowych masą na zimno.

  10. Trwają prace porządkowe na poboczach dróg – zbieranie śmieci przez pracowników prac społecznie użytecznych.

  11. Ustawiono znaki drogowe i tablice informacyjne w m. Aniołka Parcele i Aniołka Pierwsza.

  12. Dokonano wymiany 5 sztuk okien w budynku komunalnym Wodziczna 55.

  13. Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego (latarni) w m. Aniołka Pierwsza.

  14. Dokonano przeglądu gaśnic we wszystkich budynkach komunalnych.

   

                                             Sprawozdanie

  z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

                                                     gospodarczych

od 23 lutego 2011 roku roku do 28 marca 2011 roku.

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:


  1. Karol Maryniak – Piotrówka 72 - PPUH „KAMAPOL”-handel hurtowy,

transport drogowyDokonano sześć zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano jedno zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Wydano dwa zaświadczenia o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

                                                                                             Inspektor

                                                                                       (-) Zofia Kwaśniak