Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności
Wójta Gminy w okresie od 28 września 2011 roku do 27 października 2011 roku.

 

I. Zarządzenia   Wójta Gminy.
1.Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 września
2011 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica
na rok 2011.
2.Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 4 października
2011 roku zmieniające w sprawie zasad rachunkowości w budżecie
Gminy oraz Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji
projektu nr 00130-6930-UM1530007/10 w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi" objętego PRO W na lata 2007 -2013 tj. zadania
finansowanego z wykorzystaniem środków pomocowych.
3.Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 4 października
2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 w Wodzicznie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011
roku.
4.Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 października
2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w
budżecie Gminy oraz jednostce organizacyjnej Urzędzie Gminy
Trzcinica stosowanych przy realizacji projektu nr 00091-6921-
UM1500015/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 tj. zadania finansowanego z wykorzystaniem środków pomocowych.
5.Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 października w
sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.
6.Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 października
2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica
na rok 201L
7.Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 października
2011 roku w sprawie ustalenia stawki miesięcznej za centralne
ogrzewanie w lokalach usytuowanych w budynkach stanowiących
własność Gminy Trzcinica.
8.Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 października
2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale
mieszkalne i lokale socjalne na terenie Gminy Trzcinica.
9.Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 października
2011 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek wynagrodzenia za
wykonanie zlecanych prac lub usług na rzecz Gminy Trzcinica na podstawie zawartych umów zleceń lub o dzieło.
10. Zarządzenie Nr 13/2011 - Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Trzcinica z dnia 10 października 2011 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór.

II.Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.
1.6.10.2011 - zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Powiatu Kępińskiego w
Olszowie.
2.21.10.2011 - udział w posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w
Kępnie- sprawy finansowe ,bieżące funkcjonowanie, plany na rok 2012
- w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
3.21.10.2011- spotkanie podsumowujące „Dzień Budownictwa" Kępno.

III.Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.
1.29.09.2011 - udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej- ocena realizacji
wydatków środków finansowych przez GOPS w roku 2010-2011,
sprawozdanie z zasadności przypadków odroczeń i umorzeń innych
należności wobec Gminy Trzcinica.
2.29.09.2011- zebranie wiejskie Pomiany-fundusz sołecki,sprawy
bieżące, plany na rok 2012.
3.25.10.2011 - udział w debacie Rady Gminy Trzcinica dotyczącej opłat i
podatków lokalnych

IV.Sprawy bieżące.
1.6-10-2011 -   objazd lokali wyborczych
2.11-10-2011 - dostarczenie rozliczenia wniosków w Urzędzie
Marszałkowskim w Poznaniu
3.13-10-2011 - spotkanie z Prezesem , Jnwestora",sprawy
bieżące,funkcjonowanie spółki, sprawy finansowe.
4.13-10-2011- Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy
Trzcinica - spotkanie
5.13-10-2011- Dzień Edukacji Narodowej -Zespół Szkół w Trzcinicy
- spotkanie
6.14-10-2011 - pasowanie na ucznia I klasy Szkoły Podstawowej i I
klasy Gimnazjum w Zespole Szkół w Laskach.
7.14-10-2011 - pasowanie na ucznia I klasy Gimnazjum w Trzcinicy
8.17-10-2011 - Urząd Marszałkowski w Poznaniu- dostarczenie
uzupełnienia do dokumentacji
9.18-10-2011- podpisanie porozumienia z PPSP w Kępnie w sprawie
sprzętu.
10.19-10-2011 -oficjalne oddanie do użytku   Stacji Uzdatniania Wody
w Trzcinicy i budynku na oczyszczalni ścieków.
11.20-10-2011 - spotkanie z okazji Dnia Seniora ZEiR Koło w
Trzcinicy.
12.20-10-2011 - Dzień Edukacji Narodowej ZS w Laskach - spotkanie
13.21-10-2011 - pasowanie na ucznia I klasy w Szkole Podstawowej w
Trzcinicy
14.24-10-2011 - spotkanie z przedstawicielem Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej z siedzibą w Poznaniu
15.24-10-2011 - rozpoczęcie odbioru inwestycji w miejscowości Laski
16.25-10-2011 - Gminne Eliminacje XIII Powiatowego Przeglądu
Piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko" w ZS w Trzcinicy.
17.27-10-2011 - dostarczenie wniosku do LGD Wrota Wielkopolski do
Baranowa.

 

 

XII Sesja Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 27 października   2011 roku.
Sprawozdanie Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na   XI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2011 roku.


Podczas obrad XI sesji Rady Gminy   przyjęto 4 uchwał:
1.w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy
Trzcinica, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania.
2.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzcinica na lata 2011 - 2028
3.w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
4.w spr. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kępnie.
Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

 


     sp. inspektor

(-) Gawlik Donata

 

 

SPRAWOZDANIE Z   DZIAŁALNOŚCI   MIĘDZYSESYJNEJ
od 29.09.2011 r. do 27.10.2011 r.

1.Usunięto awarię na sieci wodociągowej w m. Trzcinica ul. Lipowa.
2.Usunięto awarii na przyłączu wodociągowym w m. Borek.
3.Trwają prace przy opracowaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla sołectw Laski i Smardze oraz zmianie MPZP Trzcinica i Laski Park.
4.Dokonano odbioru końcowego zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Trzcinicy.
5.Dokonano odbioru końcowego l etapu inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz
odtworzeniem dróg w m. Laski, ul. Lipowa i ul. Kępińska.
6.Dokonano odbioru budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach.
7.Dokonano  odbioru  prac  remontowych  domów  ludowych  w Aniołce  Pierwszej,  Kuźnicy
Trzcińskiej i Smardzach oraz budynku komunalnym Pomiany 18.
8.Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego w ilości ok 22 000
l na okres grzewczy 2011/2012 do Zespołu Szkół w Trzcinicy ( Przedsiębiorstwo Usługo wo-H and Iowę
„BIS" Sp.j. Józef Szyszka i Jerzy Szyszka, Bralin; kwota: 88 756,80 zł).
9.Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na prowadzenie akcji zimowej   2011/2012 w pełnym
zakresie na terenie gminy Trzcinica w granicach pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych ( EKO
- Ostrowski „BIS"- Bartosz Ostrowski, Trzcinica}.
10.Dokonano przeglądów okresowych budynków komunalnych gminy Trzcinica.
11.Wykonano prace związane z porządkowaniem i wykaszaniem poboczy dróg i placów gminnych.
12.Dokonano naprawy znaków drogowych w Piotrówce, Laskach i Siemionce.
13.Dokonano remontu instalacji elektrycznej pomieszczenia Domu Ludowego w Kuźnicy
Trzcińskiej
14.Wykonano przyłącze kanalizacyjne do Domu Ludowego w Laskach.

 

     Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

 

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw
gospodarczych od 28 września 2011 roku do 27 października 2011 roku.


W powyższym okresie do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:
1.Krzysztof Przybyła - Trzcinica ul. Jana Pawła II 25 A- firma handlowo-
usługowa „HODYALI"
2.Piotr Krowiarz —Trzcinica ul.Kwiatowa 11 - firma usługowo-handlowa - „TREND -MOBILE"
Dokonano pięć zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.
Wydano jedno zaświadczenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wydano trzy zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej Wydano   siedem decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

 

      Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak