Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

     Wójta Gminy w okresie od 28 listopada 2011 roku do 29 grudnia 2011 roku.

 

 

I.      Zarządzenia   Wójta  Gminy.

 

1. Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

2. Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu ds. Opracowywania zmian i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica oraz Planów Odnowy Miejscowości w Gminie Trzcinica.

3.  Zarządzenie  Nr 62/2011 Wójta Gminy  Trzcinica z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Trzcinica.

4.  Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pełnej  rocznej składników majątkowych Gminy Trzcinica  w 2011 roku.

5.  Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Autopoprawka nr 1/2011 do projektu uchwały Rady Gminy w Trzcinicy w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok.

6.  Zarządzenie Nr 14/2011 Kierownika Urzędu Gminy Trzcinica -Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie powołania osoby zastępującej Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Trzcinica.

 

II .     Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

 

1.   03.12.2011r -  III Powiatowy Zjazd OSP w Kępnie.

2.   07-8.12.2011 – Zjazd szkoleniowy samorządowców w Rosnówku- tematyka wydatków w sferze oświaty,możliwości  szkoleniowe w tym zakresie   WOKiSS, sprawy różne i bieżące.

3.  16.12.2011r -  uroczystość uhonorowania rodziców żołnierzy medalami „Za zasługi dla Obronności Kraju” w Starostwie Powiatowym w Kępnie.

 

 

III.  Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.

         

1.  30.11.2011r – udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa,Handlu,Przemysłu,Usług i Ochrony Środowiska Rady Gminy- opinia na temat projektu budżetu na 2012 rok,sprawy bieżące.

2.  02.12.2011r – udział w posiedzeniu Komisji Oświaty,Zdrowia,Kultury i Sportu,Spraw Socjalnych,bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.

 Rady Gminy- działalność bibliotek,stowarzyszeń na terenie Gminy Trzcinica,funkcjonowanie pielęgniarek środowiskowych oraz stomatologa,opinie na temat projektu budżetu na 2012 rok,podsumowanie pracy komisji za 2011 rok.

3.  09-12.2011r -  udział w posiedzeniu Komisji Planowania,Budżetu i Finansów,wypracowanie opinii komisji o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok,sprawy bieżące.

4.  13.12.2011r – posiedzenie Komisji Rewizyjnej -sprawy bieżące,wycinka drzew,zapytania.

 

 

IV.   Sprawy  bieżące.

        

1.   29.11.2011r – udział  w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski'' -ocena  odwołań „Małych  Projektów”.

2.   02.12.2011r – narada Wojewódzki Zarząd  Melioracji  i Urządzeń Wodnych- Oddział w Kępnie- sprawa inwestycji melioracyjnych,sprawy bieżące.

3.  05.12.2011r -  odbiór inwestycji oświetlenia ulicznego Ignacówka Pierwsza

4.   06-12-2011r – ustalenia dotyczące roku 2012-inwestycja Laski

5.   06.12.2011r -zakończenie projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Trzcinica -GOPS Trzcinica.

6.   09.12.2011r – spotkanie u Starosty w sprawie PEFRON- sprawy bieżące.

7.  09.12.2011r -  Zarząd  Gminny OSP – sprawy bieżące,plan roku 2012.

8.   09.12.2011r -  szkolenie OSP w Domu Ludowym w Trzcinicy

9.   12.12.2011r -   spotkanie  z  G K P i R P A i N w Trzcinicy- sprawy bieżące.

10.   13.12.2011r -  posiedzenie Powiatowej Rady  Zatrudnienia – program „Ster na pracę” i jego zmiana. Sytuacja na lokalnym rynku pracy, sprawy bieżące.

11.  13.12.2011r -  zapalenie zniczy w 30 rocznicę Stanu Wojennego.

12.  14.12.2011r – uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego w sali Domu Ludowego w Trzcinicy.

13.    14.12.2011r – spotkanie opłatkowe  Z E i R w Laskach.

14.    14.12.2011r – kontrola Urzędu Skarbowego -inwestycje wodno-kanalizacyjne.

15.    15.12.2011r -  Gminne Spotkanie Opłatkowe w Piotrówce

16.   16.12.2011r -  spotkanie opłatkowe w Starostwie Powiatowym w Kępnie.

17.    18.12.2011r – spotkanie opłatkowe KGW w Trzcinicy.

18.    20.12.2011r -  Zarząd Powiatowy OSP w Kępnie

19.    21.12.2011r – dostarczenie dokumentacji związanej z realizacją projektów PROW w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

 

 

 

 XIV Sesja 

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 29 grudnia  2011  roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na XII Sesji Rady Gminy  odbytej w dniu 28 listopada 2011 roku .

 

Podczas obrad  XIII  sesji Rady Gminy   przyjęto 8  uchwał  w sprawie:

 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

2. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego.

3. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji  w  podatku  od nieruchomości.

4. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku  rolnego.

5. w sprawie zmiany  budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.

6. w sprawie  zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Wójta Gminy Trzcinica.

7. w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi  opiekuńcze z wyłączeniem specjalnych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez GOPS w Trzcinicy, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz  trybu ich pobierania.

8. w sprawie  uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzcinica z Organizacjami Pozarządowymi  na rok  2012.

 

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu oraz 7  uchwał zostało  wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

  

 

    sp. inspektor

(-) Gawlik Donata

 

 SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od  29.11.2011r. do 28.12.2011r.

 

 

1.  Usunięto awarię  na sieci wodociągowej w m. Trzcinica ul. ks. Białka.

2. Wymiana wodomierza i zamontowanie zaworu antyskażeniowego w m. Laski.

3. Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym w m. Wodziczna (M. Żłobiński).

4. Usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II.

5. Naprawa zasuwy na sieci wodociągowej w m. Ignacówka Trzecia.

6.  Trwają prace przy  opracowaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Laski i Smardze oraz zmianie MPZP Trzcinica i Laski Park.

7.  Wykonano remont szamba przy budynku komunalnym Pomiany 18.

8.  Wykonano linię zasilającą urządzenia elektryczne i wyrównanie obciążeń na poszczególnych obwodach w Domu Ludowym w Piotrówce.

9.  Usunięto przeciek dachu budynku Domu Ludowego w Trzcinicy.

10.  Wykonano projekt organizacji ruchu w m. Trzcinica i Laski.

11.  Dokonano wycinki drzew  i obcięcia gałęzi w m. Laski, na które była wydana decyzja Starosty.

12.  Wykonano i załączono oświetlenie uliczne w m. Ignacówka Pierwsza.

13.  Zakupiono farby do malowania sali Domu Ludowego w Laskach.

14.  Dokonano  sprzedaży lokalu mieszkalnego w Trzcinicy, przy ul. Lipowej 6 ( 127 840,00 zł ).

 

     Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

Sprawozdanie  

  

      z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych

   

     od 28 listopada 2011 roku roku do 29 grudnia 2011 roku.

 

 

 

W powyższym okresie do ewidencji działalności gospodarczej wpisano  następujące osoby:

 

1. Łukasz  Grycman – Smardze 53 -  firma „Grycmed”

 

Dokonano siedemnaście zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wydano jedno zaświadczenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano  czternaście  decyzji  o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

       Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak