Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

 Wójta Gminy w okresie od 27 lutego 2012 roku do 28 marca 2012 rokuI.  Zarządzenia Wójta Gminy.


1. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 lutego 2012r. W sprawie informacji o zmianach ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.


2. Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 marca 2012r. W sprawie powołania składu osobowego Komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.


3. Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 marca 2012 roku W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do stacjonarnego agregatu prądotwórczego w Stacji Uzdatniania Wody w Trzcinicy.


 

II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

1. 21 – 23 III 2012 Szkolenie WOKiSS Gdańsk – informacje o organizacji pomorskich gmin wiejskich; prezentacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym nowe nabory ; prezentacja obiektów sportowych typu stadion sportowy i hala sportowa; polityka antymobbingowa w urzędzie; sprawy bieżące i oferta WOKiSS.III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

1. 28 II 2012 Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Analiza przyczyn rozbieżności w kosztach utrzymania 1 dziecka pomiędzy przedszkolem w Laskach i Trzcinicy w latach 2010 i 2011. Wolne głosy i wnioski.
2. 6 III 2012 Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu, Przemysłu, Usług i Ochrony Środowiska Rady Gminy.

Przeprowadzenie kontroli SUW w Trzcinicy po przeprowadzonym remoncie,wolne głosy i wnioski sprawy bieżące.

3.12 III 2012 Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – przeprowadzenie analizy wybranych danych księgowych dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2011 wolne głosy i wnioski.

4. 14 III 2012 Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, spraw socjalnych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż Rady Gminy – informacja lekarzy rodzinnych ,informacja bibliotek szkolnych o działalności, zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych. Sprawy bieżące.
5. 27 III 2012 udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – kontrola dokumentacji budowlanej dróg; kontrola płatności i zasadności dokonywania wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych.IV . Sprawy bieżące

1. 29 II2012 Oferta Banku Ochrony Środowiska – finansowanie inwestycji.
2. 1 III 2012 otwarcie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.

3. 1 III 2012 Otwarcie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi.

4. 2 III 2012 Udział w uroczystości poświęconej „Żołnierzom Wyklętym” - Biblioteka Powiatowa w Kępnie.

5. 3 III 2012 Dzień Kobiet KGW w Laskach.

6. 3 III 2012”Wodziczańskie Smaki” impreza zorganizowana przez Towarzystwo „Tilia” w Wodzicznej

7. 4 III 2012 Eliminacje Gminne Turnieju Pożarowego „Młodzież zapobiega pożarom” Dom Ludowy w Trzcinicy
8. 6 III 2012 Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu przy Domu Ludowym w m. Wodziczna.

9. 8 III 2012 Narada w sprawie zadań obronnych i zarządzenia kryzysowego Starostwo Powiatowe w Kępnie .
10. 8 III 2012 Dzień Kobiet ZEiR w Trzcinicy
11. 13 III 2012 V Gminny Konkursu Recytatorski Poezji Dziecięcej – wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny
12. 14 III 2012 Rozpoczęcie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
13. 14 III 2012 Spotkanie Spółka „Inwestor” - stopień zaawansowania prac i działań – Urząd Miasta i Gminy w Kępnie.

14. 15 III 2012 Spotkanie z przedstawicielami WSB Parki Wiatrowe Sp. z o.o. Wrocław w sprawie intencji inwestycyjnych.
15. 16 III 2012 Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Szkół Podstawowych – Zespół Szkół w Trzcinicy.

16. 18 III 2012 VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Policji w Kępnie i Wójta Gminy Trzcinica – Zespół Szkól w Trzcinicy.
17. 20 III 2012 Powiatowa Rada Zatrudnienia – Starostwo Powiatowe w Kępnie – sprawozdanie z realizacji w 2011r. programów specjalnych. Opinia na temat programu specjalnego, nowe kierunki kształcenia w zespołach szkół ponadgimnazjalnych.
18. 24 III 2012 Eliminacje Powiatowe Konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” - Dom Ludowy w Laskach
19. 26 III 2012 Spotkanie w sprawie audytu zużycia energii elektrycznej – przygotowanie do przetargu na energię elektryczną.

 

 

XVI Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 28 marca 2012 roku.

 


 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 2012 roku.

 

Podczas obrad XV sesji Rady Gminy przyjęto 6 uchwał w sprawie:

 1. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028

 2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Trzcinica dodatkowych udziałów w Spółce „ INWESTOR – KĘPNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzcinica .

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Laski”

6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Trzcinica „.


Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu oraz 1 uchwała został a wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego tj

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzcinica .


 sp. inspektor

Gawlik Donata


 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 28.02.2012r. do 28.03.2012r. 1. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w m. Trzcinica ul. ks. Białka i ul. Lipowa.

 2. Usunięto awarie na przyłączach wodociągowych w miejscowościach Ignacówka Pierwsza oraz Laski, ul. Armii Krajowej i ul. Szkolna.

 3. Usunięto awarię na sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Spółdzielczym w Laskach.

 4. Zamontowano zawory spustowe wody w pawilonie sportowym w Trzcinicy i Domu Ludowym w Wodzicznej.

 5. Kontynuowane są prace inwestycyjne w m. Laski.

 6. Trwają prace przy opracowaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Laski i Smardze oraz MPZP Trzcinica.

 7. Dokonano wycinki drzew przy drogach gminnych, na które wydana była decyzja Starostwa Powiatowego w Kępnie. Pozyskane drewno przekazano do ogrzania budynków komunalnych gminy Trzcinica; część została przekazana do sprzedaży w formie przetargu.

 8. Zakupiono znaki drogowe celem ich zamontowania w miejscowości Laski zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

 9. Dokonano przeglądu gaśnic we wszystkich budynkach i obiektach komunalnych.

 10. Wykonano przeglądy roczne i pięcioletnie dróg gminnych.

 11. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na na zakup i dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PIETRZAK Sp. z o.o. Katowice – cena 112 650,00 zł.

 12. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w m. Trzcinica; wpłynęło 10 ofert; trwa weryfikacja ofert.

 13. Otrzymano pozytywna weryfikację zamówień publicznych dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Laski, ul. Kościelna - etap II”. Sporządzono zestawienie rzeczowo-finansowe operacji w celu sporządzenia aneksu do umowy.

 14. Przygotowano i wysłano wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o pożyczkę na IV etap zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica”.

 

    Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

Sprawozdanie  

  

z działalności  między sesyjnej  w zakresie spraw działalności  i inicjatyw gospodarczych    

     od 27 lutego 2012 roku roku do 28 marca 2012  roku.

 

 

W powyższym okresie do  CEiIDG  wpisano  następujące osoby:

 

1.Powroźnik Antoni – Granice 24 – Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe.

  Dokonano cztery  zmiany  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.

  Jedno  wykreślenie działalności gospodarczej.        Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak