Wójt Gminy Trzcinica   mgr Grzegorz Hadzik
tel. (62) 78 15 002
fax (62) 78 15 001

e-mail: wojt@trzcinica.com.pl

ul. Jana Pawła II 47
63 - 620 Trzcinica
powiat kępiński
woj. wielkopolskie

Wójt gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki
w godz. 7.30 do 15.30


Do zakresu zadań Wójta należy w szczegolności:

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osob do

podejmowania tych czynności,

4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komorki organizacyjne Urzędu oraz

jego pracownikow,

5) prowadzenie nadzoru nad realizacja budżetu,

6) przedkładanie Radzie Gminy projektow uchwał,

7) składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań,

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) upoważnienie Zastępcy Wojta, Sekretarza lub innych pracownikow Urzędu do

wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z

zakresu administracji publicznej,

11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierownikow jednostek

organizacyjnych gminy i pracownikow samorządowych upoważnionych przez wojta do

wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

12) ogolny nadzor nad prawidłowym wykonywaniem przez pracownikow Urzędu czynności

kancelaryjnych,

13) powierzenie obowiązkow w zakresie gospodarki finansowej,

14)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wojta przez przepisy prawa oraz uchwały

Rady Gminy Trzcinica, zwaną dalej Radą Gminy.