Sprawozdanie zmiędzysesyjnej działalności

WójtaGminy w  okresie od 20 czerwca 2012 roku do 19 lipca2012 roku

I.         Zarządzenia   Wójta  Gminy. 

 

1.     Zarządzenie Nr 21/2012  Wójta Gminy  Trzcinica z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie informacji o zmianach ostatecznych  kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.

2.     Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie  zmian w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.

3.     Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie informacji o zmianach ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.

4.     Zarządzenie Nr  24/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego o specjalności  zawodowej – matematyk.

5.  Zarządzenie  Nr 25/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  17 lipca 2012 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Trzcinica.

 

 II .      Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

 

1.       06.07.2012r – udział w spotkaniu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Myjomicach.

2.      16.07.12r – spotkanie dotyczące porozumienia w sprawie partnerstwa lokalnego – Spółdzielnia Socjalna „Szansa” w UMiG w Kępnie.

 

III.      Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.

           

1.     27.06.12r – posiedzenie Komisji Rolnictwa,Handlu,Przemysłu,Usług i

Ochrony Środowiska Rady Gminy Trzcinica-działalność Izb Rolniczych,działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego,problematyka usuwania azbestu,przygotowania do dożynek gminnych, sprawy bieżące.

 

IV .    Sprawy  bieżące

        

1.      21.06.12r - spotkanie z przedstawicielami Office System w sprawie problematyki dotyczącej przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

2.      21.06.12r – spotkanie integracyjne świetlic środowiskowych Gminy Trzcinica w Wodzicznej.

3.      22.06.12r  - spotkanie z urbanistą -uwagi do mpzp Trzcinica.

4.     24.06.12r – IV  Dni Gminy Trzcinica- I Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej,Turniej Piłki Nożnej drużyn niezrzeszonych Sołectw Gminy Trzcinica,Otwarty  Turniej Sołectw,Konkurs Wiedzy o Samorządzie,Konkurs Kulinarny KGW.

5.     25.06.12r – spotkanie udziałowców spółki „Inwestor”- złożony został wniosek o zamianę technologii, sprawy finansowe,organizacyjne i bieżące.

6.     26.06.12r - spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie – problematyka usuwania azbestu.

7.     27.06.12r - spotkanie z przedstawicielami firmy ALBA-nowy system zbiórki odpadów komunalnych..

8.     28.06.12r – uroczystość zakończenia roku szkolnego w Przedszkolu w Laskach.

9.     28.06.12r - spotkanie z uczniami klas III Gimnazjum w Trzcinicy w związku z zakończeniem  roku szkolnego.

10.   29.06.12r – zakończenie roku szkolnego w ZS w Laskach

11.   29.06.12r – zakończenie roku szkolnego w ZS w Trzcinicy.

12.   29.06.12r -  spotkanie z Zarządem LZS „VICTORIA” Laski- sprawy bieżące,problematyka inwestycji i finansowanie sportu.

13.    01.07.12r – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Laskach.

14.   02.07.12r – spotkanie z Prezesem  Wodociągów Kępińskich-sprawy funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków komunalnych.

15.   02.07.12r – kontrola „Zielonych wakacji” w miejscowości Wodziczna.

16.    03.07.12r – ustalenia dotyczące prac w Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej.

17.    03.07.12r – ustalenia dotyczące  prac w Domu Ludowym w Pomianach.

18.    04.07.12r – spotkanie LGD „Wrota Wielkopolski”- ustalenia dotyczące planowanych naborów, sprawy bieżące.

19.   04.07.12r – Dzień Seniora w miejscowości Piotrówka- KGW w Piotrówce.

20.   05.07.12r – ustalenia dotyczące programu „Śpiewająca Polska” -sprawy finansowania,sprawy bieżące i organizacyjne.

21.   06.07.12r - podpisanie aktu notarialnego w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor”.

22.    06.07.12r – podsumowanie etapu  gminnego „Jak wygląda praca rolnika” w Urzędzie Gminy Trzcinica.

23.    06.07.12r – spotkanie z urbanistą Studium zagospodarowania przestrzennego Smardze-Laski.

24.    09.07.12r – posiedzenie  GKP i RPA i N  w Trzcinicy -wypoczynek letni dzieci,sprawy bieżące.

25.    13.07.12r -  podsumowanie „Zielonych wakacji” w miejscowości  Wodziczna.

26.     15.07.12r – festyn rekreacyjny zorganizowany przez LZS „VICTORIA” Laski oraz turniej drużyn zakładowych.

27.     16.07.12r -  spotkanie udziałowców Spółki  „Inwestor” Kępno- finansowanie inwestycji,sprawy bieżące.

28.     18.07.12r -  kontrola „Zielonych  wakacji” w miejscowości Trzcinica

29.     18.07.12r – kontrola PUP Kępno – prace społecznie-użyteczne,roboty publiczne .

30.      19.07.12r - spotkanie  z Urbanistą  mpzp Trzcinica.

 

 

 

 XIX Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 19 lipca  2012 roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 czerwca 2012 roku .

 

Podczas obrad XVIII sesji Rady Gminy przyjęto 12 uchwał w sprawie :

 

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcinica za 2011 r.

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzcinica za 2010 r.

-   w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Trzcinica za 2011 rok. -w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzcinica absolutorium za 201 lr.

-   w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

-   zmieniająca uchwałę w sprawie Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2012r.

-   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028.

-   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego

-   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2012 r.

-   w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Laski i m. Smardze.

-   w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją wydatków majątkowych

- zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

-   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica, dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Trzcinica.

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wojewody Wielkopolskiego.

 

sp. inspektor 

Gawlik Donata

 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 21.06.2012r. do 19.07.2012r.

 

1. Wykonano przygotowanie zbiorników hydroforowych w stacji wodociągowej Teklin do rewizji wewnętrznej i odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego - inspekcja pozytywna.

2. Usunięto awarie na przyłączach wodociągowych: Trzcinica ul. Jana Pawła II, Kuźnica Trzcińska, Piotrówka,

3. Wymieniono uszkodzony hydrant w m. Trzcinica na ul. Polna,

4. Przestawiono hydrant w m. Jelenia Głowa i Trzcinica ul. Piaskowa

5. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w m. Trzcinica ul. Lipowa.

6. Trwają prace związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Laski i Smardze - etap wyłożenia.

7. Trwają prace związane ze zmianą MPZP dla miejscowości Trzcinica- etap wyłożenia

8. Trwają prace inwestycyjne w m. Laski.

9. Kontynuowane są prace przy budowie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko -Orlik 2012 w m. Trzcinica.

10. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół. Wpłynęły 2 oferty, wybrano tańszą Usługi Transportowe - przewóz osób, sprzedaż żwiru i piasku Tomasz Sarnowski- cena 191 143,80 zł

11. Ogłoszono przetarg i nastąpiło otwarcie ofert na dostawę energii wpłynęły 4 oferty najtańsza ENERGA OBRÓT SA - cena 179 318,14 zł

12. Dokonano remontu dróg gminnych asfaltowych w m. Piotrówka, Pomiany, Trzcinica i Aniołka Pierwsza przez KPDM Kępno. /

13. Dokonano przebudowy dogi gminnej do m. Aniołka Druga - 300 mb

14. Zakupiono kamień do remontu dróg w m. Pomiany, Smardze.

15. Dokonano remontu kamieniem dróg gminnych w Trzcinicy, Kuźnicy Trzcińskiej.

16. Wykonywane były i są kontynuowane prace porządkowe przy drogach i placach gminnych przez pracowników gospodarczych.

17. Trwa wykaszanie poboczy dróg i terenów gminnych.

18. Rozpoczęto prace remontowe kuchni w Domu Ludowym W Kuźnicy Trzcińskiej.

19. Pomalowano pomieszczenia i korytarze w Domu Ludowym w Laskach oraz lokal w budynku komunalnym ul. Kępińska 16

20. Zlecono wyposażenie pomieszczeń budynku przy „Orliku" w m. Trzcinica w meble.

21.  Otrzymano dofinansowanie w wysokości 177 183 zł -PROW ul. Kościelna, 100 000 zł Urząd Marszałkowski - budowa dróg gminnych Aniołka Druga i Piotrówka.

22.  Ogłoszono przetarg na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki dróg gminnych brak oferentów.

 

     Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

Sprawozdanie 

      z działalności między sesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych

od 20 czerwca 2012 roku do 19 lipca 2012 roku.

 

 

W powyższym okresie do  CEiIDG  wpisano  w UG  Trzcinica  następująceosoby:

     

         1. Mizera   Kamil – Kuźnica Trzcińska 24 -  projektowanie

 

Dokonano   pięć zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.

Dokonano  trzy  zawieszenia działalności  gospodarczej .

 

        Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak