Sprawozdanie  zmiędzysesyjnej  działalności

Wójta  Gminy  wokresie od 19 lipca 2012roku  do 28 sierpnia 2012 roku

 

I.         Zarządzenia   Wójta  Gminy. 

 

1.     Zarządzenie Nr 26/2012  Wójta Gminy  Trzcinica z dnia 20  lipca 2012 roku w sprawie  informacji o zmianach  ostatecznych  kwot dochodów  i wydatków jednostek budżetowych ujętych  w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.

2.     Zarządzenie Nr 27/2012  Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 lipca 2012 roku zmieniające  zarządzenie  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego o specjalności zawodowej – matematyk.

3.     Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Trzcinica  z dnia  26 lipca 2012 roku w sprawie zasad  rachunkowości w budżecie Gminy oraz Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji projektu budowy obiektów sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” w roku 2012 zadania finansowanego z wykorzystaniem środków budżetu państwa oraz dotacji celowej  udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

4.     Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie  powołania  Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

5.     Zarządzenie Nr 30/2012   Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

6.     Zarządzenie  Nr 31/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 lipca 2012 roku

w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Trzcinica.

7.     Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 lipca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Trzcinica oraz Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami,Przestrzennej i Komunalnej,Rolnictwa, BHP i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Trzcinica  do łącznego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Trzcinica w zakresie zarządu mieniem.

8.     Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Trzcinica.

9.     Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady/polityki/ rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy  Trzcinica oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy Trzcinica.

 

 

II .      Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

 

1.      21.07.12r. -  spotkanie integracyjne sołtysów Powiatu Kępińskiego i Ostrzeszowskiego

2.     27.07.12r. - udział w  „Święcie Policji” - Komenda Powiatowa Policji  w Kępnie.

 

 

 

III.      Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica  i  Samorządu lokalnego.

 

 

IV .    Sprawy  bieżące

        

1.     23.07.12r- podpisanie umowy -dowóz uczniów do obu zespołów szkół

2.     24.07.12r – ustalenia dotyczące  dowozu osób niepełnosprawnych-trasa,przystanki, zakres obowiązków.

3.     25.07.12r – spotkanie w Powiatowym  Zarządzie Dróg -bieżące utrzymanie dróg,prace porządkowe i remontowe na drogach powiatowych Gminy Trzcinica.

4.     27.07.12r – zakończenie „Zielonych wakacji” - Trzcinica..

5.     27.07.12r – zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Wrota  Wielkopolski”-wybór członków i władz organów stowarzyszenia,podjęcie uchwał w sprawie regulacji prawnych,sprawy bieżące.

6.     01.08.12r – rozpoczęcie  „Zielonych Wakacji” w Pomianach

7.     01.08.12r – egzamin  na stopień nauczyciela mianowanego.

8.     03.08.12r – posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Kępnie – zawody gminne i powiatowe MDP- wnioski,zakup sprzętu,wyróżnienia,sprawy bieżące.

9.     23.08.12r – spotkanie w sprawie dożynek gminnych w Domu Ludowym w Laskach

10.  24.08.12r -  spotkanie z Dyrektorem PZD w Kępnie w sprawie drogi w Smardzach

11.  26.08.12r  -   Dożynki Gminne 2012 w  Laskach.

 

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Trzcinica
z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na XIX Sesji Rady Gminy odbytej  w dniu 19 lipca 2012 roku .

 

Podczas obradXIXsesji Rady Gminy przyjęto4 uchwały :

 

1.  w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2012 r.

2.  w sprawie odwołania  Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

     Trzcinica w związku ze złożona rezygnacją.

3.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

4.  w sprawie  zmiany statutu  Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy .

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wojewody Wielkopolskiego.

Uchwała w sprawie  zmiany statutu  Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy została wysłana do publikacji.

 

 

 sp. inspektor

Gawlik Donata

 

Sprawozdanie z działalnosci międzysesyjnej
od 20.07.2012r. do 28.08.2012r.

 

1. Wykonano podłączenie budynku komunalnego Laski, ul. Kępińska 19 do nowej kanalizacji.
2. Trwają prace związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Laski i Smardze. Obecnie trwa wyłożenie Studium do publicznego wglądu.
3. Trwają prace związane ze zmianą MPZP dla miejscowości Trzcinica – trwa wyłożenie do publicznego wglądu.
4. Trwają prace inwestycyjne przy drogach pod ułożenie dywanika i kostki granitowej na Osiedlu Spółdzielczym w m.  Laski
5. W ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w m. Trzcinica wyposażono w meble szatnię i pomieszczenie animatora sportu.
6. Został rozpatrzony pozytywnie wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 353000 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji w Laskach.
7. Dokonano remontu kamieniem dróg gminnych w Piotrówce, Smardzach, Pomianach, Laskach Os. Spółdzielcze, ul. Parkowa i ul. Czereśniowa, Piła, Ignacówka Druga.
8. Wykonywane były i są kontynuowane prace porządkowe przy drogach i placach gminnych przez pracowników gospodarczych.
9. Trwa wykaszanie poboczy dróg i terenów gminnych.
10. Dokonano odbioru dróg w m. Ignacówka Druga i Piotrówka.
11. Położono płytki ścienne i posadzkowe w kuchni Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej.
12. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę dróg o nawierzchni bitumicznej w m. Ignacówka Druga, Piotrówka – II etap; wygrało KPDM Kępno, cena 99 825,57 zł brutto.
13. Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont pałacu w Pomianach polegający na remoncie wież 6 szt. oraz wymianie okien 12 szt. - brak ofert, przetarg unieważniony
14. Ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 301713,09 zł na okres 5 lat, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, rozstrzygnięcie  30.08.2012r.
15. Ogłoszono przetarg na sprzedaż drewna topoli (120 zł/m3)
16. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki nr 465/2 w m. Laski ( były SKR) na dzień 10.10.2012r.
 (cena wywoławcza: 490 000,00 zł)
17. Ogłoszono wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy ( dotyczy działek w m. Trzcinica i Wodziczna).

 

 

Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

 

Sprawozdanie  

  z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych

     od 19 lipca 2012 roku do 28 sierpnia 2012 roku.

 

W powyższym okresie do CEiIDG wpisano w UG  Trzcinica  następujące osoby:

     

1.     Lubojański   Przemysław  - Piotrówka   -  firma ROLPLAST

2.     Handrysik     Damian        - Piotrówka    - PPHU HD TRANS

3.     Źurawa         Marcin          - Trzcinica, ul. Pocztowa  - sklep odzieżowy

4.     Siejka          Roman         -  Laski, ul.Lipowa  - serwis i montaż maszyn

5.     Nolbert      Karolina         - Trzcinica,ul.Zielona -usługi ciesielsko-dekarskie                                                                  

 

  Dokonano   pięć zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.

  Dokonano   wznowienia  działalności  gospodarczej.

  Dokonano  dwa wykreślenia  działalności gospodarczej.

 

 

      Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak