Zamierzenia w 2022 roku.

I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Wodziczna (dokumentacja).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap IV.
3. Budowa zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o poj. V= 100 m3 w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcinica wraz niezbędną infrastrukturą (dokumentacja).
4. Odbudowa studni głębinowej nr 2 SUW w Trzcinicy.
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w części północnej Osiedla Nowego w miejscowości Laski (dokumentacja).
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Trzcińska (dokumentacja).
7. Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej
z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica.
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap 0.
10.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I (pierwszy etap operacji).
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I (drugi etap operacji).
12. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego.
13. Wymiana stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Laskach.
14. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Trzcinica.

II. Drogi

1. Budowa drogi w miejscowości Pomiany.
2. Budowa drogi w miejscowości Wodziczna.
3. Budowa drogi Granice – Trzcinica (dokumentacja).
4. Budowa chodnika w miejscowości Trzcinica, ul. Kwiatowa.
5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica (dokumentacja).
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, ul. Parkowa.

 

III. Edukacja

1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach.
3. Modernizacja budynku Małej Szkoły w Zespole Szkół w Laskach etap III.
4. Instalacja ogrzewania gazowego w Zespole Szkół w Trzcinicy.


IV. Oświetlenie

1. Bieżące remonty oświetlenia.
2. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach Dzierżążnik, Trzcinica ul. Pocztowa i Różyczka.
3. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach Siemionka, Trzcinica, ul. Zacisze i Jana Pawła II, Laski, ul. Kościelna i Osiedle Spółdzielcze.
4. Rozbudowa oświetlenia wraz z liniami zasilającymi Osiedle Nowe w Laskach (nowe budynki)(dokumentacja) Trzcinica, ul. Pocztowa, Kościelna, Kolejowa (nowe budynki) (dokumentacja), odcinek Granice – Trzcinica (nowe budynki) (dokumentacja), Laski, ul. Kluczborska (dokumentacja). 

V. Sport i rekreacja

1. Budowa budynku socjalno – garażowego na boisku sportowym w Wodzicznej.
2. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach – etap budowy płyty boiska.
3. Organizacja VI Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza.
4. Bieżąca modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych.


VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. XII Dni Gminy Trzcinica.
2. Wydanie kalendarza Gminy Trzcinica.
3. Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie remontu Pałacu w Pomianach.
4. Muzyczne „Pożegnanie Lata”.
5. Remont Pałacu w Pomianach.

VII. Infrastruktura komunalna
 
1. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Wodzicznej.
2. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Laskach.
3. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej.
4. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Pomianach.
5. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Smardzach.
6. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Piotrówce.
7. Rozbudowa Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej (łazienki).
8. Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica.

VIII. Ochrona środowiska

1. Wspieranie procesu inwestycyjnego gazu ziemnego.
2. Wdrażanie działań związanych z usuwaniem azbestu - etap X.
3. Wdrożenie działań związanych z usuwaniem folii rolniczych.
4. Kontrole gospodarstw domowych w zakresie stosowanych materiałów grzewczych.
5. Wspieranie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w tym programu „Czyste powietrze”.

IX. Bezpieczeństwo mieszkańców

1. Kontynuacja rozbudowy garażu OSP Trzcinica.
2. Budowa garażu OSP Aniołka Pierwsza.
3. Rozbudowa garażu OSP Laski.
4. Bieżące doposażanie OSP.