Zamierzenia w 2023 roku.

I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części północnej Osiedla Nowego w miejscowości Laski.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Trzcińska.
3. Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej
z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I (drugi etap operacji).
6. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego.
7. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Trzcinica.

II. Drogi

1. Modernizacja drogi w miejscowości Pomiany.
2. Budowa drogi Granice – Trzcinica.
3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, ul. Parkowa.
5. Budowa drogi w miejscowości Smardze.


III. Edukacja

1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach.
3. Modernizacja budynku Małej Szkoły w Zespole Szkół w Laskach etap III.

 

IV. Oświetlenie

1. Bieżące remonty oświetlenia.
2. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach Siemionka, Trzcinica, ul. Zacisze i Jana Pawła II, Laski, ul. Kościelna i Osiedle Spółdzielcze.
4. Rozbudowa oświetlenia wraz z liniami zasilającymi Osiedle Nowe w Laskach (nowe budynki)(dokumentacja) Trzcinica, ul. Pocztowa, Kościelna, Kolejowa (nowe budynki) (dokumentacja), odcinek Granice – Trzcinica (nowe budynki) (dokumentacja), Laski, ul. Kluczborska (dokumentacja). 

V. Sport i rekreacja

1. Budowa budynku socjalno – garażowego na boisku sportowym w Wodzicznej.
2. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach – etap budowy płyty boiska.
3. Organizacja VII Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza.
4. Bieżąca modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych.
VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. XIII Dni Gminy Trzcinica.
2. Wydanie kalendarza Gminy Trzcinica.
3. Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie remontu Pałacu w Pomianach.
4. Muzyczne „Pożegnanie Lata”.


VII. Infrastruktura komunalna
 
1. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Wodzicznej.
2. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Laskach.
3. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej.
4. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Pomianach.
5. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Smardzach.
6. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Piotrówce.
7. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Trzcinicy.
8. Rozbudowa Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej (łazienki).
9. Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica.

VIII. Ochrona środowiska

1. Wspieranie procesu inwestycyjnego gazu ziemnego.
2. Wdrażanie działań związanych z usuwaniem azbestu - etap XI.
3. Wdrożenie działań związanych z usuwaniem folii rolniczych.
4. Kontrole gospodarstw domowych w zakresie stosowanych materiałów grzewczych.
5. Wspieranie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w tym programu „Czyste powietrze”.
6. Wdrożenie działań związanych z zagospodarowaniem opon rolniczych.
7. Pierwszy etap "Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Trzcinica.

IX. Bezpieczeństwo mieszkańców

1. Kontynuacja rozbudowy garażu OSP Trzcinica.
2. Budowa garażu OSP Aniołka Pierwsza.
3. Bieżące doposażanie OSP.