I. Gospodarka wodno - kanalizacyjna.

1. Rozpoczęcie inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PVC z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski,
2. Wybudowanie wodociągu przesyłowego z m. Trzcinica do m. Piotrówka wraz z podłączeniem do sieci m. Siemionka i m. Jelenia Głowa.
3. Opracowanie dokumentacji zadania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w w wodę z wodociągów gminnych w Gminie Trzcinica, obejmującego remont stacji uzdatniania wody w m. Trzcinica, budowę wodociągu do m. Teklin i m. Aniołka Druga oraz budowę nowych odcinków.
4. Remont przepustów oraz odtwarzanie rowów w sołectwie Laski, Trzcinica, Kuźnica Trzcińska, Pomiany.


II. Infrastruktura drogowa:

1. Budowa drogi w m. Wodziczna
2. Budowa drogi w m. Smardze
3. Budowa drogi w m. Ignacówka Trzecia
4. Remont ulicy Szkolna w m. Trzcinica
5. Remont ulicy Graniczna w m. Laski
6. Remont drogi w m. Teklin
7. Remont ulicy Armii Krajowej w m. Laski
8. Remont drogi powiatowej w m. Smardze (dotacja)
9. Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Laski (dotacja)
10. Remont chodnika przy ulicy Jana Pawła II w m. Trzcinica (dotacja)
11. Remont placu przy OSP Trzcinica
12. Remont placu przy OSP Piotrówka
13. Remont placu przy OSP Aniołka Pierwsza
14. Wykonanie nowych przystanków drogowych w m. Nowa Wieś, Piotrówka, i Piotrówka - Hanobry.


III. Infrastruktura komunalna.

1. Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Aniołka Pierwsza.
2. Remont Domu Ludowego w m. Pomiany
3. Remont budynku biblioteki w m. Laski
4. Wymiana komina przy budynku Agronomówki w m. Trzcinica
5. Bieżące remonty dachów Domów Ludowych


IV. Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trzcinica, ul. Polna
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Laski, ul. Kępińska i Osiedle Nowe
3. Modernizacja oświetlenia LZS w m. Trzcinica
4. Bieżąca konserwacja i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Trzcinica.


V. Oświata i wychowanie.

1. Remont Zespołu Szkół w Trzcinicy (malowanie, bieżące remonty)
2. Remont Zespołu Szkół w Laskach (wymiana części okien, remont kotłowni)
3. Opracowanie projektu wielofunkcyjnej placówki obejmującej przedszkole i biblitekę w m. Trzcinica


VI. Kultura fizyczna i sport.

1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzcinicy
2. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Laskach (we współpracy z Fundacją "Wrota Wielkopolski")
3. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w m. Wodziczna (we współpracy z Fundacją "Wrota Wielkopolski")
4. Opracowanie projektu budowy boiska do piłki nożnej w m. Laski


VII. Opracowanie dokumentów strategicznych.

1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica
2. Plan Odnowy Miejscowości Aniołka Pierwsza
3. Plan Odnowy Miejscowości Kuźnica Trzcińska
4. Plan Odnowy Miejscowości Laski
5. Plan Odnowy Miejscowości Piotrówka
6. Plan Odnowy Miejscowości Pomiany
7. Plan Odnowy Miejscowości Smardze
8. Plan Odnowy Miejscowości Trzcinica
9. Plan Odnowy Miejscowości Wodziczna
10. Zmiany w Studium Zagospodarowania Przestrzennego m. Trzcinica
11. Zmiany w Studium Zagospodarowania Przestrzennego m. Laski
12. Zmiany w Studium Zagospodarowania Przestrzennego m. Trzcinica Wschodnia (część opisowa)
13. Zmiany w Studium Zagospodarowania Przestrzennego m. Jelenia Głowa (część opisowa)
14. Opracowanie Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest