Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Nr 40 /07

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 15 listopada 2007Informacja o stanie Mienia Komunalnego


 1. Podstawa prawna


 • Podstawą prawną przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych gminnym (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) , w nawiązaniu do art. Nr 180 niniejszej ustawy

 1. Metody wyceny mienia


Poszczególne składniki mienia objętego „Informacją” wyceniono w następujący sposób:


1. Wartość gruntów ustalono na podstawie wycen , decyzji Wojewody o

komunalizacji ,aktów notarialnych nabytych gruntów .


 1. Wartość poszczególnych grup składników majątku trwałego ( grupy klasyfikacji środków trwałych od 1 do 8) oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek budżetowych i instytucji kultury przedstawiono w wartości księgowej brutto tj. kosztu wytworzenia lub wartości zakupu .


 1. Wartość udziałów w spółkach kapitałowych ustalono według wartości nominalnej udziałów z dnia nabycia.


 1. Wartość majątku obrotowego przedstawiono w : zapasy materiałów w cenie zakupu, należności w kwocie należnej , środki pieniężne w wartości nominalnej.


 1. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia.


Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów .


Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości :


 1. Majątek trwały :


 • rzeczowego majątku trwałego, ( środki trwałe )

 • wartości niematerialne i prawne

 • należności długoterminowe

 • pozostałego majątku trwałego( wyposażenie )

 • inwestycji ( środki trwałe w budowie)


 1. Majątek obrotowy


 • majątek obrotowy obejmujący materiały , należności krótkoterminowe oraz środki

pieniężne .


Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki budżetowe i instytucje kultury.

Dodatkowe informacje stanowią dane na temat gruntów opracowane przez Referat RolnictwaOpis mienia komunalnego oraz zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego
Wartość majątku Gminy Trzcinica z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.


W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31.10.2006 r. do 31.10.2007 r., poniżej przedstawiony jest opis zmian.


Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia załącznik nr 1.


Wartość majątku jednostek budżetowych wynosi : 19 080 457 zł


w tym : - majątek Urzędu Gminy wynosi 12 373 232 zł

- jednostek oświaty - 6 270 331 zł

- jednostki opieki społecznej 324 488 zł

- instytucji kultury ( biblioteka ) – 112 406 zł


Szczegółowy podział majątku trwałego, bez majątku obrotowego, przedstawia załącznik

nr 1/1 dla jednostki UG Trzcinica, oraz w zał. Nr 1/ 2 dla jednostek oświatowych.

Majątek instytucji kultury wynosi 112 406 zł i uległ zwiększeniu o zakup wyposażenia

766 zł oraz książek 8 941 zł oraz środki obrotowe 3 054 zł.


Wartość księgozbioru w Zespołach Szkół oraz Bibliotece Gminnej w stosunku do stanu na dzień 31.10.2006r. wzrosła o kwotę 11 001 zł i na dzień 31.10.2007r. wynosi 77 001 zł ( załącznik nr 1)Nastąpił wzrost majątku gminy o kwotę 1 320 952 zł (dane w zał. Nr 2)


- zwiększono majątek rzeczowy o kwotę 374 242 zł

- zwiększono wartość wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 16 610 zł

- zwiększyły się należności długoterminowe o kwotę 9 451 zł

- zwiększył się stan inwestycje ( środki trwałe w budowie ) o kwotę 146 116 zł

- wzrosła wartość majątku obrotowego o kwotę 774 533 zł


Wartość udziałów gminy w spółkach kapitałowych przedstawia zał. Nr 3 .


Majątek obrotowy gminy w stosunku do roku ubiegłego przedstawia załącznik nr 5

Wykonane dochody z użytkowania mienia na dzień 31.10.2007 r. wynoszą:


- dzierżawa terenów przez koło łowieckie 908 zł

- z użytkowania wieczystego 150 zł

- najem zasobów komunalnych 43 621 zł

- wieczyste użytkowanie gruntów 150 zł

- sprzedaż nieruchomości – 51 176 złPlanowane dochody z mienia komunalnego w roku 2008 przedstawia załącznik nr 6.


Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać w 2008 r dochody z:


- dzierżawa terenów przez koło łowieckie 1000 zł

- dzierżawa - aleje czereśniowe 5 000 zł

- dzierżaw gruntów w wysokości 1 851 zł

- wynajem mieszkań i lokali użytkowych 71 921 zł

- z użytkowania wieczystego 150 zł

- sprzedaż nieruchomości – 50 000 złGmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży działek budowlanych , wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 50 000 zł


Zmniejszyły się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 187 640,44 zł


Gmina posiada łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.10.2007 r w wysokości 1 145 910 w tym :

- kredyty na budowę gimnazjum – 1 145 910 zł


Planowane na 2008 r nakłady do poniesienia na mienie komunalne przedstawiono w zał. Nr 7 .

Planowane nakłady obejmują zakup materiałów i usług do remontów oraz nakłady inwestycyjne .


Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych będących własnością gminy Trzcinica wg stanu na dzień 31.10.2007 w porównaniu do stanu na dzień 31.10.2006 r przedstawia załącznik nr 8.

Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych przekazanych w użytkowanie przedstawia załącznik nr 9.Załącznik nr 1

Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym.


Wartość majątku według stanu na dzień 31.10.2007r.


Lp

Wyszczególnienie

Ogółem

Inwestycje

Rzeczowy majątek trwały

Pozostały majątek trwały - wyposażenie

Pozostały majątek trwały -księgozbiór

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

Należności długoterminowe

Majątek obrotowy

I

JEDNOSTKI BUDŻETOWE
1

Placówki oświaty i wychowania

ZS Laski

ZS Trzcinica


1 000 906

5 269 425

-

-

436 605

4 363 664

199 453

541 296

13 133

26 133


8 470

10 538

-

-

-

-


343 245

327 794

2

Placówki opieki społecznej324 488-22 900
19 083-23 830--258 675

3Urząd Gminy12 373 232476 83510 269 793201 702-31 08218 00033 9501 341 870

II

POZOSTAŁE JEDNOSTKI (instytucje kultury)112 406

8 33377 0018 690--18 382
OGÓŁEM19 080 457476 83515 092 962969 867116 26782 61018 00033 9502 289 966


 

Załącznik 1/1
Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

( środki trwałe i wyposażenie )

LpWyszczególnienieStan na dzień 31.10.2006Stan na dzień 31.10.2007
Zmiana wartości

1

Budynki i lokale2 842 4012 571 020-271 381

2Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

4 582 892

4 582 892

-

3Kotły i maszyny energetyczne

59 209

59 209

-

4

Urządzenia techniczne75 423


93 341

17 918

5Środki transportowe

111 183

111 183

-

6Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

182 909

219 775

36 866

7Grunty

811 706

809 499

-2 207

8Drogi

1 566 535

2 024 576

458 041
OGÓŁEM10 232 258


10 471 495

239 237
Załącznik nr 1 /2


Struktura majątku trwałego szkół

( środki trwałe , wyposażenie, księgozbiory )

LpWyszczególnienieStan na dzień 31.10.2006Stan na dzień 31.10.2007Zmiana wartości

1Budynki i lokale4 670 7264 670 726-

2Obiekty inżynierii wodnej i lądowej---

3Kotły i maszyny energetyczne66 78066 780-


4Urządzenia techniczne35 25662 76327 507

5Środki transportowe---


6Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

„013”649 450740 74991 299

7Księgozbiory35 39539 2663 871

8Grunty-


-
Ogółem5 457 6075 580 284122 677

Załącznik nr 2


ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJATKU GMINY

 1. Wartość brutto majątku ogółem

LpWyszczególnienieStan na 31.10.2006Stan na 31.10.2007Zmiana wartościStruktura stan na 31.10.2007

1Rzeczowy majątek trwały15 804 85416 179 096374 24284,79 %

2Wartości niematerialne i prawne66 00082 61016 6100,44%

3Finansowy majątek trwały18 00018 000-0,09%

4Należności długoterminowe24 49933 9509 4510,18%

5Inwestycje330 719476 835146 1162,50%

6Majątek obrotowy1 515 4332 289 966774 53312,00%
OGÓŁEM17 759 50519 080 4571 320 952100,00%


 


Załącznik nr 3

Wartość udziałów Gminy w spółkach


LpNazwa przedsiębiorstwaWartość w złotych1Oświetlenie drogowe i uliczne sp. z o. o.4 0002Inwestor Sp. z o.o.14 000


 


Załącznik nr 4

Majątek gminy ogółem - Inwestycje
Dział
WyszczególnienieStan robót na 31.10.2006Stan robót na 31.10.2007Przyrost wartości inwestycji

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

Modernizacja hydroforni w m. Teklin16 42916 738309


Podłączenie m. Piotrówka do sieci wodociągowej m. Trzcinica


38 73238 732


Wymiana sieci wod.-kan.

w m. Laski058 56058 560

400

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczna ,gaz i wodę

Wymiana komina przy kotłowni CO w m. Teklin018 22918 229

600

Drogi gminne

Modernizacja drogi w m. Trzcinica ul. Słoneczna6 443245 761239 318


Modernizacj drogi w m.Hanobry10 8570-10 857


Modernizacja drogi w m.

Pomiany-Krok78 9200-78 920


Modernizacja drogi w m. Borek218 0700-218 070


Modernizacja drogi w m.

Wodziczna03 3653 365


Modernizacja drogi w m.

Smardze02 9882 988
Przystanki autobusowe02 5622 562900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa punktu zlewnego w m. Laski075 26075 260
Budowa oświetlenia ulicznego014 64014 640
Razem330 719
476 835146 116


 

Załącznik nr 5

Struktura majątku obrotowego gminy – zbiorczoLp

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.10.2006r

Stan na dzień 31.10.2007r

Zmiana wartości

1

Zapasy w tym:

-materiały66 55060 399- 6 151

2Należności i roszczenia
406 726474 09667 370


Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu W tym:

- udziały i akcje

- inne

-

-4Środki pieniężne w tym:

- w banku1 042 157

1 040 5391 755 471

1 752 231713 314

711 692
Razem1 515 4332 289 966774 533


 


Załącznik nr 6


Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2008.

Dz.WyszczególnienieKwota

020Leśnictwo1 000


1.Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich1 000600Transport i łączność5 000


1.Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych – dzierżawa aleji czereśniowych5 000

700
Gospodarka mieszkaniowa123 922
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej71 921


1.Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych - wynajem mieszkań i lokali

użytkowych71 921


Gospodarka gruntami i nieruchomościami52 001

1.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste150
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych1 851
3.Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników

majątku komunalnego- sprzedaż działek budowlanych, budynków mieszkalnych i mieszkań50 000Ogółem dochody z mienia

129 922Załącznik nr 7

Planowane nakłady do poniesienia na mienie komunalne w 2008r.


Dział Wyszczególnienie Kwota w zł


010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- wydatki inwestycyjne 3 922 546

 1. Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

-bieżące utrzymanie (usługi remontowe) 108 800

- zakupy inwestycyjne 6 000

600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

-bieżące utrzymanie 152 506

- wydatki inwestycyjne 257 000

 1. Gospodarka mieszkaniowa

- bieżące utrzymanie - 46 700

- wydatki inwestycyjne 24 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 000

710 Działalność usługowa

Opracowania geodezyjno-kartograficzne 20 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

- bieżące utrzymanie - 27 300

801 Oświata i wychowanie

-bieżące utrzymanie (usługi remontowe) 87 000

 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- bieżące utrzymanie - 40 000

Oświetlenie uliczne

- wydatki inwestycyjne 70 000

926 Kultura fizyczna i sport

- wydatki inwestycyjne 20 000


Załącznik nr 8


Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych
LpWyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałychStan na dzień 31.10.2006 r pow. w haStan na dzień 31.10.2007 r pow. w haWartość gruntów w zł stan na 31.10.2006r.Wartość gruntów w zł stan na 31.10.2007r1Grunty orne53,5253,46224 251223 2812Użytki leśne13,3813,3854 77254 772

3Tereny zabudowane7,557,5523 93823 938

4Tereny niezabudowane0,400,214 6543 417

5Tereny zieleni1,381,3819 73719 737

6Nieużytki6,546,5428 19728 197

7Wodocieki1,081,084 3464 346

8Drogi93,1693,16422 076422 076

9Łąki sady pastwiska7,897,8929 73529 735
Ogółem184,90184,65811 706809 499


 Załącznik nr 9


Grunty komunalne w użytkowaniu
L.p.Wyszczególnienie gruntów oddanych w :Powierzchnia w ha

stan na 31.10.2006 rPowierzchnia w ha

stan na 31.10.2007 r

1Dzierżawa12,14
12,14

2Użytkowanie wieczyste0,190,19

3Oddane w zarządzanie

 • szkoły


2,00


1,59

4Użyczenie

LZS Trzcinica
1,381,38