zamierzenia w 2010 roku:

 

I. Systemy wodne i kanalizacyjne

 

1. Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rozbudową kanalizacji deszczowej oraz częściową wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odbudową nawierzchni dróg w miejscowości Trzcinica.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociagowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - etap II.

 

 

II. Drogi

 

1. Pomoc finansowa na remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Trzcinicy.

2. Budowa chodnika w miejscowości Pomiany.

3. Budowa chodnika w miejscowosci Laski, Osiedle Spółdzielcze i ulica Główna.

4. Budowa drogi Ignacówka Druga - etap I.

5. Budowa drogi w miejscowości Smardze.

6. budowa drogi w miejscowości Kuźnica Trzcińska.

7. Remonty dróg

a) Trzcinica, ulica Kwiatowa

b) Piotrówka - etap II

c) Teklin - etap III

d) Ignacówka Pierwsza - etap II

8. Zamontowanie przystanków autobusowych w miejscowościach: Dzierżążnik, Ignacówka Trzecia - Kwasielina, Smardze.

 

 

III. Oświata i wychowanie

 

1. modernizacja budynku Zespołu Szkół w Laskach - etap II.

2. Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica, ul. Szkolna - etap I  - przedszkole.

 

 

IV. Oswietlenie

 

1. zainstalowanie oświetlenia w miejscowosci Aniołka Parcele, Piła

2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Trzcinica, ul. Jana Pawła II i ul. Boczna.

 

 

V. Kultura fizyczna i sport

 

1. Remont budynku socjalnego przy boisku w miejscowosci Trzcinica.

2. Zagospodarowanie boiska w miejscowości Laski.

 

 

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1. Remont Biblioteki Filialnej w miejscowości Laski.

2. Opracowanie wniosku kwalifikacyjnego Budowa placówki zaspokajającej potrzeby kulturalne i społeczne w miejscowosci Trzcinica, ul. Szkolna - etap II - biblioteka.

3. Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjno - technicznej budynku pałacowego w miejscowości Pomiany.

4. Remont dachu budynku pałacowego w miejscowosci Pomiany.

5. Festiwal Produktu Lokalnego "Rekodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna" wraz z wydaniem folderu przedstawiajacego twórców i ich prace z terenu Gminy Trzcinica.