Ogłoszenie

Gminnego Komisarza Spisowego

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

na terenie Gminy Trzcinica

 

Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Trzcinica.


Wymagania:

- osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

- co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),

- znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

- praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

- komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

- dyspozycyjność (nie zaleca się aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),

- obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

- zamieszkanie na terenie Gminy Trzcinica.


Wyciąg z harmonogramu - zadania oraz terminy prac rachmistrzów:

 

5 styczeń – 25 luty 2011 r. - szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia: 4 dni
(24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,

1 – 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy,

6 - 7 kwietnia 2011 r. - odprawa przedspisowa,

1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. - spis powszechny, (od 1 kwietnia do 16 czerwca samospis internetowy)

15 - 16 kwietnia 2011 r. - spis osób bezdomnych.

 

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniami typu hand-held, wyposażonymi w specjalnie opracowaną aplikację formularzową.Uwaga!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.

 

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności na terenie Gminy Trzcinica wynosi 2 osoby.


Składanie ofert:

od 6 grudnia 2010 r. do 14 grudnia 2010 r.


Dokumenty:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- adresu zamieszkania,

- telefonu, adresu e-mail,

- daty urodzenia,

- w przypadku zatrudnienia – miejsca, nazwy i adresu zakładu pracy,

- w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty,

- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2. dokument poświadczający wykształcenie,

3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Miejsce składania ofert:

 

Urząd Gminy Trzcinica

ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

parter, pokój nr 1

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w NSP 2011”.


 


     (-) Grzegorz Hadzik

    Wójt Gminy Trzcinica

Gminny Komisarz Spisowy