Zamierzenia w 2011 r.

 

I.     Systemy wodne i kanalizacyjne

 

1. Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rozbudową kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odbudową nawierzchni dróg w miejscowości Trzcinica.

2.    Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - etap III.

3.    Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Trzcinica.

4.    Budowa budynku magazynowo - biurowego na oczyszczalni ścieków.

5.    Remont sieci wodociągowej ulica Szkolna w miejscowości Trzcinica.

 

II.  Drogi

 

1.    Budowa drogi Ignacówka Druga - etap II

2.    Budowa drogi w miejscowości Siemionka

3.    Budowa drogi w miejscowości Kuźnica Trzcińska - etap II

4.    Remonty dróg

    a) Teklin - etap IV

    b) Ignacówka Pierwsza - etap II

    c) Borek

5.    Zamontowanie przystanków autobusowych w miejscowości Trzcinica i Kwasielina.

6.    Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed Domem Ludowym w miejscowości Trzcinica.

 

III.             Oświata i wychowanie

 

1.    Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Laskach - etap III

2.    Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica, ul. Szkolna - przedszkole etap II

 

IV.             Oświetlenie

 

1.    Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Aniołka Pierwsza.

 

V.  Kultura fizyczna i sport

 

1.    Modernizacja budynku socjalnego przy boisku w miejscowości Trzcinica - etap II

2.    Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Laskach - etap III

3.    Remont boisk oraz dostosowanie terenów rekreacyjnych do funkcji boisk sportowych w Gminie Trzcinica.

 

VI.             Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.    Opracowanie wniosku kwalifikacyjnego Budowa placówki zaspokajającej potrzeby kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica, ul. Szkolna - biblioteka.

2.    Remont budynku pałacowego w miejscowości Pomiany - etap II

3.    Wydanie publikacji z cyklu Biblioteka Gminy Trzcinica.

 

VII.          Infrastruktura komunalna

 

1.    Remont Domu Ludowego w miejscowości Aniołka Pierwsza

2.    Remont Domu Ludowego w miejscowości Kuźnica Trzcińska

3.    Remont Domu Ludowego w miejscowości Smardze

4.    Remont budynku Nr 18 w miejscowości Pomiany

5.    Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Laski - etap II.

6.    Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Trzcinica - etap II.

7.    Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Wodziczna - etap II

8.    Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Piotrówka - etap II

 

VIII.       Ochrona Środowiska

1. Udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie.