Wójt Gminy Trzcinica informuje, że od 1 do 15 września 2011 r. można składać wnioski na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2011/2012. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą otrzymać uczniowie mieszkający na terenie Gminy Trzcinica spełniający określone kryterium dochodowe tj. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające dochody poszczególnych członków rodziny za miesiąc sierpień 2011 r.

Formularze wniosków oraz wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica, piętro, pokój nr 8, tel. 62 78 15 008 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica.