Zespół Szkół w Trzcinicy  -  Szkoła Podstawowa w Trzcinicy

adres: ul. Szkolna 2
63-620 TRZCINICA
nr telefonu : 627815955

email: sptrzcinica@wp.pl

www: www.zs-trzcinica.pl

Dyrektor Zespołu  Szkół: mgr Małgorzata Hadzik

Zastępca: mgr Ewa Hetmańczyk

główna księgowa: mgr Aleksandra Jokiel

starszy referent: mgr Renata Jeż

sekretarka: Anna Szydlik

sekretariat czynny codziennie w godz. 7.30-15.30

 

W skład Zespołu Szkół w Trzcinicy wchodzą:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy

- Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy

- Gimnazjum  im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy

Organ prowadzący: Gmina Trzcinica

Charakter Szkoły:  publiczna

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu


Szkoła Podstawowa w Trzcinicy jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową
z klasami I-VI, w której uczą się dzieci z obwodu szkolnego w skład którego
wchodzą: Trzcinica, Siemionka, Aniołka Druga, Aniołka Parcele, Pomian, Kuźnica Trzcińska, Wodziczna, Ignacówka Pierwsza, Ignacówka Druga, Ignacówka Trzecia, Jelenia Głowa, Różyczka, Piotrówka, Kwasielina, Teklin oraz Aniołka Pierwsza.

Szkoła Podstawowa w Trzcinicy realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły (uwzględniający szkolne plany nauczania) opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.


Zadania szkoły realizowane są podczas:

 • zajęć obowiązkowych,

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w kl.I-III,

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w kl.IV-VI,

 • zajęć kół zainteresowań (matematycznych, artystycznych, regionalnego, tanecznego),

 • wycieczek,

 • rozgrywek sportowych,

 • imprez klasowych i szkolnych,

 • konkursów,

 • programów profilaktycznych.


Organami szkoły są:

 • rada pedagogiczna,

 • dyrektor szkoły,

 • rada rodziców,

 • samorząd uczniowski.


Podstawowe zadania rady rodziców:

 • współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych,

 • współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania,

 • współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny,

 • współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.


Rada pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.


Samorząd uczniowski:

 • ma prawo do organizacji życia szkolnego,

 • może opiniować pracę nauczycieli,

 • ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

 • czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących praw i obowiązków dziecka i ucznia,

 • czuwa nad przestrzeganiem przepisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).


Dyrektor  Zespołu Szkół:

 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz,

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,

 • współpracuje ze wszystkimi organami szkoły,

 • sprawuje opiekę nad uczniami,

 • realizuje uchwały rady pedagogicznej,

 • nadzoruje realizację obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w sprawach: wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, odroczenia realizacji obowiązku szkolnego, zatwierdzenia indywidualnego programu i toku nauki, odmowy wydania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

 • wykonuje inne zadania określone przepisami.

Szkoła Podstawowa w Trzcinicy prowadzi :

 • księgę dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkolnego,

 • księgę uczniów,

 • księgę druków ścisłego zarachowania,

 • arkusze ocen uczniów, którzy odbywają naukę w szkole,

 • protokolarze posiedzeń rady pedagogicznej,

 • księgę korespondencji,

 • teczki akt osobowych pracowników,

 • rejestr zwolnień lekarskich pracowników,

 • rejestr urlopów okolicznościowych


Szkoła Podstawowa w Trzcinicy posiada w archiwum:

 • zbiory arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową lub opuścili ją z innych przyczyn (archiwalne),

 • protokolarze posiedzeń rady pedagogicznej,

 • teczki akt osobowych byłych pracowników.

Dane zawarte w zbiorach archiwum udostępniane są na pisemną prośbę skierowaną do dyrektora szkoły wyłącznie osobie, której dotyczą.