Zamierzenia w 2012 r.

 

I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rozbudową kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odbudową nawierzchni dróg w miejscowości Trzcinica. Projekt techniczny sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - etap IV.

3. Budowa wodociągu Pomiany – Wodziczna

4. Budowa wodociągu Teklin

5. Budowa wodociągu Granice – LaskiII. Drogi

1. Budowa drogi Ignacówka Druga - etap III

2. Budowa drogi w miejscowości Piotrówka

3. Remonty dróg:

a) Aniołka Druga

b) Smardze

 

III. Oświata i wychowanie

1. Doposażenie Zespołu Szkół w Laskach

2. Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica, ul. Szkolna - przedszkole etap III

3. Doposażenie Zespołu Szkół w Trzcinicy

 

IV. Oświetlenie

1. Bieżące remonty oświetlenia

2. Przygotowanie koncepcji oświetlenia ulicznego Hanobry – PiotrówkaV. Kultura fizyczna i sport

1. Budowa boiska sportowego w Laskach – etap IV

2. Budowa boiska ORLIK w Trzcinicy

3. Remont boisk oraz dostosowanie terenów rekreacyjnych do funkcji boisk sportowych w Gminie Trzcinica – etap IIVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowanie wniosku kwalifikacyjnego Budowa placówki zaspokajającej potrzeby kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica, ul. Szkolna - biblioteka.

2. Remont budynku pałacowego w miejscowości Pomiany - etap II

3. Wydanie publikacji z cyklu Biblioteka Gminy Trzcinica.

 

VII. Infrastruktura komunalna

1. Bieżące remonty obiektów komunalnych

 

VIII. Ochrona Środowiska

1. Udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie.

2. Gminny Program Usuwania Azbestu

3. Program Gospodarki Odpadami

 

IX. Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości poszczególnych sołectw:

1. Aniołka Pierwsza

2. Kuźnica Trzcińska

3. Laski

4. Piotrówka

5. Pomiany

6. Smardze

7. Trzcinica

8. Wodziczna