MAJĄTEK GMINY TRZCINICA

Grunty gminne – ogółem 186,34 ha,

w tym:

- grunty orne - 53,64 ha

- sady - 0,09 ha

- łąki - 2,76 ha

- pastwiska - 5,63 ha

- lasy - 13,38 ha

- wodocieki - 1,08 ha

- drogi - 93,13 ha

- tereny zabudowane - 8,23 ha

- tereny niezabudowane - 0,48 ha

- tereny zieleni - 1,38 ha

- nieużytki - 6,54 ha.


Budynki ogółem - 39 szt.

w tym:

- mieszkalne - 5 szt.

- niemieszkalne - 8 szt.

- obiekty szkolne - 14 szt.

- obiekty przedszkolne - 3 szt.

- ośr. sportu i rekreacji - 1 szt.

- inne - 8 szt.

Budowle – urządzenia techniczne:


a) sieć wodociągowa – 54,70 km

b) sieć kanalizacyjna – 9,29 km

c) oczyszczalnia ścieków – 1 szt..