Referat Rozwoju i Środowiska


tel. (62) 78 15 010, (62) 78 15 11
      (62) 78 15 012 - Kierownik Referatu - Justyna Muszalska, e - mail: justyna.muszalska@trzcinica.com.pl


Referat znajduje się w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Trzcinicy, na piętrze.

Stanowiska pracy w Referacie:

 - Kierownik Referatu - Justyna Muszalska, tel. (62) 78 15 012


- stanowisko ds. infrastruktury i mienia Ilona Różniecka, e - mail: ilona.rozniecka@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 010 

- stanowisko pracy ds. inwestycji, rozwoju i zamowień publicznych - Ewa Mieszała, e - mail: ewa.mieszala@trzcinica.com.pl , tel. (62) 78 15 010

- stanowisko ds. inwestycji - Łukasz Jokiel, e - mail: lukasz.jokiel@trzcinica.com.pl, tel. (62)78 15 010

- stanowisko pracy ds. opłat lokalnych - Paulina Maryniak, e - mail: paulina.maryniak@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 011

- stanowisko pracy ds. ochrony środowiska - Marta Pieles, e - mail: marta.pieles@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 011 -

- konserwator wodociągów w Trzcinicy, w Laskach i w Teklinie,

- konserwator wodociągów,

- konserwator oczyszczalni ściekow w Laskach oraz konserwator wodociągu w Piotrowce.

- dwoch pracownikow gospodarczych.


Referat Rozwoju i Środowiska prowadzi sprawy z zakresu:
 

1) gospodarki komunalnej, spraw lokalowych i gospodarowanie mieniem Gminy,

2) ochrony środowiska i ochrony przyrody,

3) geologii, geodezji , gospodarki nieruchomościami, komunalizacji mienia, ochrony gruntow

rolnych , wywłaszczeń, ochrony dobr kultury,

4) planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy , budownictwa oraz prawa

energetycznego,

5) gospodarki na drogach, zabezpieczeń materiałowych inwestycji remontow

kapitalnych i bieżących, konserwacji budynkow,

6) rozwoju gospodarczego Gminy,

7) melioracji i gospodarki wodnej,

8) utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,

9) zamowień publicznych, inwestycji i remontow,

10) robot publicznych, prac interwencyjnych, robot osob skazanych przy pracy

na cele publiczne,

11) zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej,

12) rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz postępu rolniczego,

13) leśnictwa ,weterynarii oraz produkcji zwierzęcej,

14) programow unijnych.

2. Do zadań Referatu Rozwoju i Środowiska, w szczegolności należy:

 

1) w zakresie planowania przestrzennego;

 

a) przygotowanie projektow uchwał w sprawie planowania przestrzennego leżących w

kompetencji organow Gminy między innymi:

- sporządzanie studium uwzględniającego cele i kierunki polityki przestrzennej Państwa

na terenie wojewodztwa,

- przekładanie Studium do zaopiniowania stosownym organom,

- ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i

przedstawienie wynikow tej oceny Radzie Gminy Trzcinica , co najmniej raz w

okresie kadencji,

- dokonywanie analiz wnioskow w sprawie sporządzenia lub zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy,

b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

c) prowadzenie spraw z zakresu prawa energetycznego,

d) prowadzenie spraw z zakresu budownictwa komunalnego na terenie gminy zgodnie ze

wskaźnikami zawartymi w uchwałach Rady Gminy,

e) sporządzanie projektu programu rolniczego wykorzystania gruntu i wykładania go do

wglądu miejscowej ludności.

 

2) w zakresie ochrony dóbr kultury:

 

a) sprawowanie opieki nad zabytkami i dobrami kultury,

b) sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci

narodowej,

c) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i

niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewodzkiego konserwatora

zabytkow,

d) zgłoszenie wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przedmiotow zasługujących na

wciągnięcie do rejestru zabytkow,

e) składanie wnioskow o wpis do rejestru zabytkow dobr kultury nieruchomych oraz

kolekcji,

f) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku,

g) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu

wykopaliska,

h) niezwłoczne zawiadomienie wojewodzkiego konserwatora zabytkow o otrzymaniu

wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska,

i) działanie w porozumieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow w zakresie

użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposob

odpowiadający jego wartości zabytkowej.

 

3) w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących, konserwacji budynków:

 

a) opracowanie planow inwestycji i remontow,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z prowadzonymi przez Gminę

inwestycjami i remontami,

c) przed rozpoczęciem jakichkolwiek robot budowlanych, uzyskanie stosownych

uzgodnień decyzji, zezwoleń itp.,

d) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji i remontu,

e) prowadzenie ewidencji każdego zadania inwestycyjnego,

f) przeprowadzanie przetargow na każde zadanie inwestycyjne, modernizację,

remont, zakup, usługę itp. zgodnie z ustawą o zamowieniach publicznych.

g) prawidłowe dokumentowanie przetargow,

h) nadzorowanie spraw związanych z inwentaryzacją materiałow i kosztow

poszczegolnych zadań inwestycyjnych i remontow i ścisła wspołpraca w tym zakresie z

Referatem Finansowym,

i) dokonywanie pełnego rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych,

j) zabezpieczenie środkow na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.

k) protokolarne przekazywanie inwestorom placow budow,

l) zabezpieczenie na każdym zadaniu inwestycyjnym i remontowym inspektora nadzoru

oraz kierownika budowy,

ł) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dla Wojta Gminy stosownych umow

i porozumień,

m) opracowanie harmonogramow realizacji zadań wynikających z podjętych przez Radę

Gminy uchwał budżetowych,

n) dokonywanie kompleksowych analiz, prognoz i opinii oraz ocen dotychczasowej

działalności inwestycyjnej, remontowej i modernizacyjnej,

o) przygotowanie informacji związanych z zagrożeniem realizacji inwestycji czy remontu

i przedstawienie ich Wojtowi i Radzie Gminy,

p) czynienie starań związanych z pozyskiwaniem środkow na realizację inwestycji

gminnych z rożnych fundacji i funduszy,

r) przygotowanie wnioskow w celu pozyskania środkow na realizację inwestycji

gminnych z rożnych funduszy i fundacji,

s) rozliczanie osob fizycznych i firm w zakresie partycypacji w kosztach budowy

inwestycji,

t) prowadzenie monitorowania i kontroli postępow w realizacji inwestycji gminnych oraz

zgodności realizacji z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie.

 

4) w zakresie gospodarki na drogach;

 

a) wydawania opinii w sprawie przebiegu drog wojewodzkich, powiatowych i gminnych,

b) wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii drog gminnych,

c) zaliczanie drog do kategorii drog gminnych,

d) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drog

gminnych,

e) zarządzanie siecią drog gminnych i lokalnych,

f) realizacja zadań w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drog

gminnych,

g) orzekanie o przywroceniu pasa drogowego, drogi gminnej do stanu poprzedniego w

razie jego naruszenia,

h) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym drog gminnych, obiektow

nie związanych z gospodarką drogową,

i) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

j) nadzor oraz realizacja zadań związanych z utrzymaniem letnim i zimowym

utrzymaniem drog na terenie gminy,

k) wspołpraca z zarządami drog poszczegolnych szczebli w ramach gospodarki na

drogach,

l) organizacja ruchu na drogach gminnych oraz oznakowanie drog gminnych,

ł) koordynacja spraw związanych z oświetleniem ulic i placow,

m) realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

o) umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placow oraz oznaczanie

nieruchomości numerami porządkowymi,

p) prowadzenie postępowania o udzielenie zamowień publicznych we wszystkich

sprawach prowadzonych przez Gminę w trybie innym niż zamowienia z wolnej ręki,

r) prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem drog, chodnikow, ulic,

placow, itp.

 

5) w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy:

 

a) podejmowanie inicjatyw mających na celu społeczno-gospodarczy rozwoj Gminy,

b) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania partnerow krajowych

i zagranicznych do wspołpracy z Gminą.

 

6) w zakresie ochrony przyrody:

 

a) ustalenie parku wiejskiego , określenie jego granic oraz sposobu wykonania

ochrony,

b) uznanie za park wiejski terenow , na ktorych znajduje się starodrzew,

c) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomości,

d) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

 

7) w zakresie spraw prawa wodnego:

 

a) zawieranie ugod w sprawach zmian stosunkow wodnych na gruntach,

b) w razie konieczności nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń

zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabronienie wprowadzania

ściekow do wody w przypadku wprowadzania przez właściciela gruntu do wody

ściekow nienależycie oczyszczonych,

c) melioracji podstawowych i szczegołowych na terenie gminy,

d) wspołpraca z Gminną Społką Wodną.

 

8) w zakresie ochrony środowiska:

 

a) ustanowienie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych

oraz środkow transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i

wibracji,

b) zapewnienie warunkow niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz

dbanie o utrzymanie porządku i czystości,

c) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania

czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,

d) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewow ,

e) realizacja zadań z ustawy o odpadach w zakresie przewidzianym dla gminy.

 

9) z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 

a) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w sposob

zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki; dotyczy to między innymi sprzedaży,

zamiany, zrzeczenia, oddania w użytkowanie wieczyste , oddanie w najem, dzierżawę ,

użyczenie, oddanie w trwały zarząd, itp.

b) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego tzw. gminnego zasobu nieruchomości,

c) przygotowanie i prowadzenie zgodnie ze wskazowkami i ustaleniami Wojta wszelkich

spraw związanych ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości

zmierzające do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,

d) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzaniem

przetargow na sprzedaż lub oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości,

(przygotowanie dokumentacji, ogłoszenie, organizacja przetargow itp.)

e) przygotowanie dla Wojta Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,

f) podawanie wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości,

g) prowadzenie spraw związanych z:

- oddaniem nieruchomości w trwały zarząd,

- przekazaniu nieruchomości na cele szczegolne ,

- ustalenie sposobu i terminow zagospodarowania nieruchomości ,

- ustalenie cen i opłat, dokonywanie aktualizacji opłat rocznych oraz rozliczeń nieruchomości,

- wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

- przygotowanie wnioskow o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do

działek, gruntow wydzielonych pod drogi,

- sprawy odszkodowań,

h) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,

i) prowadzenie całości spraw związanych z prawem pierwokupu przez Gminę

nieruchomości,

j) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości,

k) prowadzenie wszelkich innych spraw uregulowanych w powołanej wyżej ustawie

aktach wykonawczych do niej, nie wymienionych wyżej, a należących do zadań Gminy,

l) koordynowanie całości spraw związanych z przyjęciem przez Radę Gminy opłat

adiacenckich,

 

10) z zakresu komunalizacji mienia:

 

a) prowadzenie całości spraw związanych z komunalizacja mienia,

b) przygotowanie całości dokumentow niezbędnych do złożenia wnioskow do Sądu

wydział ksiąg wieczystych celem uwidocznienia własności komunalnej.

 

11) w zakresie spraw lokalowych;

 

a) przygotowanie dla Rady Gminy projektow zasad gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy,

b) przygotowanie projektow stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,

c) przydzielanie lokali mieszkalnych.

 

12) w zakresie gospodarowania mieniem gminy:

 

a) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem gminy -

nieruchomościami (budynki, lokale ),

b) prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz dokumentacji w zakresie gospodarowania mieniem,

c) koordynowanie spraw związanych ze zbyciem, dzierżawą, wynajem nieruchomości,

d) koordynowanie spraw związanych z remontami, modernizacją budynkow będących w

zasobach mienia komunalnego gminy,

e) zabezpieczenie w budżecie gminy środkow finansowych na realizację remontow,

modernizacji,

f) prowadzenie egzekucji należności Gminy w związku z gospodarowaniem mieniem

Gminy.

 

13) w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:

 

a) tworzenie warunkow do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i

porządku na terenie gminy lub zapewnia wykonywanie tych prac,

b) zapewnianie budowy , utrzymania i eksploatacji , własnych lub wspolnych z innymi

gminami, składowisk odpadow komunalnych i obiektow wykorzystywania lub

unieszkodliwienia tych odpadow,

c) zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placow i terenow otwartych przez: likwidację

składowania odpadow w miejscach do tego przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu

składowaniu, budowie, i utrzymaniu szaletow publicznych , ustawienie koszy ulicznych

na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego , organizowanie odbioru odpadow

komunalnych i urządzeń ruchomych,

d) określanie wymagań wobec osob utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

e) tworzenie warunkow do selektywnej zbiorki , segregacji składowania odpadow

przydatnych do wykorzystywania oraz wspołdziałają z jednostkami organizacyjnymi i

osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadow,

f) wspołdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu

gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadow komunalnych,

g) ustalanie (po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego)

szczegołowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy dotyczące:

- wymagań w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

- rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadow komunalnych na terenie

nieruchomości oraz na drogach publicznych a także zasad ich rozmieszczania ,

- częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadow komunalnych z nieruchomościami

oraz z innych terenow przeznaczonych do użytku publicznego,

- obowiązkow osob utrzymujących zwierzęta domowe , mających na celu ochronę przed

zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow

przeznaczonych do wspolnego użytku,

- zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonych z produkcji

rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w

poszczegolnych nieruchomościach,

- wyznaczania obszarow podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminow jej

przeprowadzania,

h) ustalanie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie

usuwania i unieszkodliwiania odpadow komunalnych świadczone przez gminne jednostki

organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie,

i) przejmowanie obowiązkow usuwania i unieszkodliwiania odpadow komunalnych w

przypadku ,gdy właściciele nieruchomości nie mogą udokumentować korzystania z tego

rodzaju usług przez gminne jednostki organizacyjne lub podmioty posiadające zezwolenie

oraz ustala opłaty za wykonanie tego obowiązku,

j) wydawanie podmiotom innym niż gminne jednostki organizacyjne zezwolenie na

prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie

schronisk dla bezdomnych zwierząt,

k) wspołpraca za służbą weterynaryjną,

l) wydawanie i cofanie zezwoleń na trzymanie psow ras uznanych za agresywne,

ł) nadzor nad piecami centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy

 

14) w zakresie zamówień publicznych :

 

a) prowadzenie postępowań dotyczących zamowień publicznych wykraczających poza

zadania innych Referatow,

b) nadzor nad zamowieniami publicznymi prowadzonymi przez Gminę oraz nad

ogłoszeniami umieszczanymi przez poszczegolne referaty,

c) prowadzenie rejestru zamowień publicznych oraz wspołpraca w tym zakresie z

referatem finansowym,

 

15) w zakresie robót publicznych, prac interwencyjnych, robót osób skazanych oraz

pracy na cele publiczne.

- koordynacja, nadzor prac wykonywanych przez osoby w ramach robot publicznych, prac interwencyjnych i osob skazanych do pracy na cele

publiczne,

 

16) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego.

a) zorganizowanie na terenach zagrożonych powodzią zabezpieczeń przed powodzią lub

dostarczenie niezbędnych materiałow oraz przyznawanie odszkodowań z tego tytułu,

b) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych do udzielania bezpośredniej pomocy

i ochrony przed powodzią na obszarach zagrożonych powodzią,

c) zarządzenie ewakuacji ludności z terenow bezpośrednio zagrożonych powodzią,

d) sprawowanie innych funkcji wynikających z prawa wodnego,

e) sprawowanie nadzoru technicznego i budowlanego nad budownictwem w dziedzinie

gospodarki wodnej,

f) organizowanie pomocy w przypadku wystąpienia pożarow , huraganow i innych klęsk

żywiołowych,

g) opracowanie sprawozdań i informacji w zakresie spraw gospodarki wodnej,

 

17) w zakresie geodezji:

 

a) nadawanie nazw ulicom i placom, numeracja posesji oraz ustalanie nazw

miejscowości, ulic i obiektow fizjograficznych,

b) prowadzenie spraw przewidzianych dla gminy z zakresu geodezji i rozgraniczeń

terenu podziału nieruchomości,

 

18) w zakresie nadzoru nad inwestycjami

 

a) reprezentowanie Gminy Trzcinica na budowie przez sprawowanie kontroli

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, a

w szczegolności zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i

przewodow kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru

gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad a także, kontrolowanie

rozliczeń budowy,

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone

wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

wykonania prob lub badań, także wymagających odkrycia robot lub elementow

zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robot

budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow

budowlanych oraz urządzeń technicznych,

f) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bądź

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a także wstrzymania dalszych

robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na

budowę,

g) koordynowanie wszystkich inspektorow rożnych specjalności nadzoru na tej

budowie,

h) w ramach posiadanych uprawnień projektowych wykonywanie projektow technicznych

inwestycji gminnych,

i) przygotowywanie komisyjnych odbiorow inwestycji i remontow,

j) przygotowywanie wnioskow i dokumentacji w celu pozyskania środkow zewnętrznych,

realizacja i rozliczanie dotowanych projektow,

 

19) w zakresie rolnictwa , leśnictwa , produkcji zwierzęcej , weterynarii

upowszechniania postępu rolniczego , programów unijnych

 

a) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i leśnictwa,

b) wspołdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu

łowieckim obszarow Gminy, a w szczegolności w zakresie ochrony zwierzyny na jej

terenie,

c) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu

zwierząt na chorobę zakaźną, a w przypadku wałęsania się psa chorego podejrzanego o

wściekliznę , podjęcie starań mających na celu jego schwytanie i zabicie , a w razie

niemożności dokonania tego, powiadomienie sąsiednich gmin i Policji,

d) wyznaczenie biegłych do wyceniania zwierząt zabitych lub padłych

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej, ponoszenia kosztow stosowania środkow

ochrony i nadzor na obszarze Gminy w związku ze zwalczaniem zakaźnej choroby

zwierząt,

e) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorob, szkodnikow , chwastow oraz

podejmowanie działań w celu ich likwidacji,

f) nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewow lub nasadzeń o

nieprawidłowej zdrowotności,

g) podawanie do wiadomości osob zainteresowanych lub do wiadomości

publicznej o zarządzanych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną tymczasowych

środkow w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania jej wykonania,

h) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie kontroli i rejestru w

tym zakresie,

i) wspołdziałanie z WODR(Wojewodzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego) i Izbami

Rolniczymi, Państwową Inspekcja Ochrony Roślin, KRUS, Powiatowym Lekarzem

Weterynarii oraz z organizacjami rolnikow,

j) prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa , rolnictwa i ochrony zwierząt,

k) wykonywanie zadań z zakresu komisji gminnej ds. szacowania skutkow klęsk

żywiołowych oraz wspołdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi służbami,

l) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w

odrębnych przepisach oraz prowadzenie postępowań w celu wydania zezwoleń na

utrzymywanie psow ras uznanych za agresywne.

 

20) w zakresie zaopatrzenia mieszkańców i wsi w wodę:

 

a) prowadzenie stacji uzdatniania wody w Trzcinicy i w Laskach oraz stacji wodociągowej

w Teklinie,

b) utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Trzcinica,

c) utrzymanie i konserwacja przyłączy wodociągowych,

d) koordynacja i nadzor nad pracą konserwatorow wodociągu.

 

21) w zakresie gospodarki ściekowej:

 

a) prowadzenie oczyszczalni ściekow w Laskach,

b) utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnych,

c) utrzymanie i konserwacja przyłączy kanalizacyjnych,

d) koordynacja i nadzor nad pracą konserwatora oczyszczalni ściekow.