Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności - Kierownik USC - Joanna Gatner

tel. (62) 78 15 009
fax (62) 78 15 001

e - mail: joanna.gatner@trzcinica.com.pl

USC, Ewidencja Ludności znajduje w budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy, parter, pokój nr 3.

Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – prowadzi sprawy z

zakresu:

1) ustawy o aktach stanu cywilnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w tym:

a) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa,

b) udzielanie i sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed Kierownikiem USC

c) sporządzanie aktow małżeństw w księgach stanu cywilnego w oparciu o oświadczenia

składane w sposob określony w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, prowadzenie

ksiąg aktow małżeństw i akt zbiorczych i wystawianie stosownych wypisow i

zaświadczeń,

d) wspołpraca z innymi organami ( w tym z innymi Urzędami Stanu Cywilnego) w

sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego dotyczących małżeństw,

urodzeń, zgonow,

e) dokonywanie innych czynności dokonywanych i prowadzonych w aktach stanu

cywilnego i Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym,

f) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,

g) prowadzenie ksiąg Stanu Cywilnego w sprawach urodzeń i zgonow w oparciu o

dokonywanie zgłoszenia , decyzji administracyjnej orzeczenia sądow i inne dokumenty

przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego , kompletowanie dokumentow o aktach

zbiorczych do ksiąg , przyjmowanie oświadczeń o uznanie dziecka oraz nadaniu

nazwiska przez męża matki,

h) dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego

w związku z rejestracją zgonow i urodzeń,

i) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie

w księgach przypiskow i wzmianek dodatkowych i powiadamianie o tych czynnościach

organow przechowujących odpisy ksiąg , wystawianie wypisow z ksiąg,

j) załatwianie spraw związanych z zawarciem małżeństwa konkordatowego,

k) przekazywanie 100-letnich ksiąg do Archiwum Państwowego w Kaliszu,

l) dokonywanie innych czynności z prowadzeniem archiwum ksiąg stanu cywilnego,

ł) prowadzenie kartoteki lub skorowidzow aktow stanu cywilnego,

2) ewidencji ludności i dowodow osobistych w tym:

a) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

b) przyjmowanie wnioskow o wydanie dokumentu tożsamości oraz kompletowanie

archiwum dotyczącego w/w dokumentow,

c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności,

d) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborcow,

e) prowadzenie spraw z zakresu zbiorek publicznych i zgromadzeń,

f) wspołdziałanie z policją ,

g) załatwianie spraw dot. zmiany nazwiska i imienia, sporządzanie i wydawanie odpisow

z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

h) prostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

i) wykonywanie innych spraw , ktore normuje ustawa o ewidencji ludności i dowodach

osobistych,

j) sporządzanie i kompletowanie wnioskow o ordery, odznaczenia państwowe,

odznaki resortowe i regionalne,

k) wykonywanie obowiązkow administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora

bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Trzcinica,

l) pełnienie funkcji kierownika kancelarii tajnej.

3) zbiorek publicznych i zgromadzeń,

4) o obywatelstwie polskim,