Zamierzenia w 2013 r.

 

 I. Systemy wodne i kanalizacyjne


1. Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej, rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka i budowa sieci wodociągowej do m. Piła - Młyn.

 

 

 II. Drogi


1. Budowa drogi Ignacówka Druga - etap IV,
2. Budowa drogi w miejscowości Kuźnica Trzcińska,
3. Budowa ulicy Młyńskiej w Trzcinicy etap I,
4. Budowa ulicy Zamkowej w Trzcinicy etap I,
5. Budowa placu parkingowego w Wodzicznej,
6. Budowa chodnika na ulicy Głównej w Laskach,
7. Współfinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Smardze,
8. Remonty dróg w miejscowości:
 a) Aniołka Druga,
 b) Aniołka Pierwsza,
 c) Pomiany – Krok,
 d) Laski, ul. Parkowa, Czereśniowa,

 


 
 III. Oświata i wychowanie


1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach,
2. Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica, ul. Szkolna - przedszkole etap IV,
3. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.

 

 

 IV. Oświetlenie


1. Bieżące remonty oświetlenia,
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości:
 a) Piotrówka,
 b) Teklin,
 c) Jelenia Głowa,
 d) Ignacówka Druga.

 

 

 V. Kultura fizyczna i sport


1. Budowa stadionu sportowego w Laskach – etap IV,
2. Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy – etap V,
3. Remont boisk oraz dostosowanie terenów rekreacyjnych do funkcji boisk sportowych w Gminie Trzcinica – etap III:
 a) boisko Pomiany,
 b) boisko Aniołka Pierwsza.

 

 

 VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


1. Opracowanie wniosku kwalifikacyjnego Budowa placówki zaspokajającej potrzeby kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica, ul. Szkolna – biblioteka – Program Biblioteka +,
2. Wydanie publikacji z cyklu Biblioteka Gminy Trzcinica.

 

 

 VII. Infrastruktura komunalna


1. Bieżące remonty obiektów komunalnych.

 

 

 VIII. Ochrona Środowiska


1. Udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie,
2. Gminny Program Ochrony Środowiska,
3. Program Gospodarki Odpadami,
4. Wdrożenie działań związanych z usuwaniem azbestu.