Referat Organizacyjny

Tel. (62) 78 15 001
      (62) 78 15 003 - Kierownik Referatu - mgr Renata Ciemny, e - mail: sekretarz@trzcinica.com.pl

Referat znajduje w budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy na parterze.

W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
- Sekretarz Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego
- stanowisko ds. kultury, promocji i spraw organizacyjnych - Anna Rosielewska - Bielińska, tel. (62) 78 15 014, e - mail: anna.rosielewska-bielinska@trzcinica.com.pl
- stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i zdrowia – Katarzyna Parzonka, tel. (62) 78 15 000, e - mail: katarzyna.parzonka@trzcinica.com.pl
- stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, oświaty i promocji, – Magdalena Siwa, tel. (62) 78 15 001, e - mail: magdalena.siwa@trzcinica.com.pl

- stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury, sportu – Katarzyna Kuboszek, tel. (62) 78 15 001, e - mail: katarzyna.kuboszek@trzcinica.com.pl

- stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej – Roman Jokiel, tel. 62 78 15 009, e - mail: informatyk@trzcinica.com.pl
- sprzątaczka.

 

Referat organizacyjny prowadzi sprawy z zakresu:
1) zadań zleconych związanych z wyborami:
a) do sejmu i senatu,
b) wyborów prezydenckich,
c) do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa wielkopolskiego,
d) do izb rolniczych,
e) różnego typu referendów.
2) zadań stałych Referatu należy w szczególności:
a) w zakresie obsługi Rady Gminy:
- zapewnienie właściwych warunków obradowania sesji,
- czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy,
- sporządzanie protokołów z sesji,
- prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, czuwanie nad ich terminową realizacją
oraz przekazywanie w ustawowym terminie uchwał Wojewodzie oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej,
- prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz czuwanie nad ich
prawidłowym załatwianiem,
- prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Przewodniczącego Rady Gminy,
- terminowe wysyłanie radnym zaproszeń i materiałów na sesje,
b) w zakresie obsługi komisji Rady Gminy, a w szczególności:
- wykonywanie niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń
komisji oraz przygotowaniem materiałów na posiedzenia,
- sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i prowadzenie rejestru wniosków
komisji,
- tworzenie radnym Rady Gminy właściwych warunków wykonywania mandatu
szczególnie w działalności w środowisku wiejskim, organizowanie spotkań z
wyborcami, współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi oraz
organizowanie szkolenia radnych,
- prowadzenie korespondencji spraw dotyczących Rady Gminy i jej organów,
c) w zakresie obsługi samorządów mieszkańców wsi, a w szczególności:
- pomoc przy przeprowadzaniu wyborów rad sołeckich i sołtysów,
- udzielanie pomocy przy organizowaniu zebrań samorządowych,
d) w zakresie obsługi kancelaryjno - technicznej:
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- rozliczanie paliwa i utrzymanie w gotowości wozów bojowych,
- organizacja i nadzór nad obowiązkowymi szkoleniami i badaniami członków
jednostek OSP na terenie Gminy,
- rozliczanie remontów ,napraw , zakupu sprzętu przeciwpożarowego, itp.
- prowadzenie bieżących spraw dotyczących działalności jednostek OSP na terenie
Gminy,
e) w zakresie działalności gospodarczej :
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
- przygotowanie projektów uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- przygotowanie projektów uchwał dotyczących zasad usytuowania na terenie Gminy
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz realizacja przyjętych uchwał,
- współpraca z przewoźnikiem odnośnie koordynacji kursów oraz utrzymania
przystanków na terenie Gminy,
- przygotowywanie do wydania koncesji na transport samochodowy, prowadzenie
ewidencji w tym zakresie,
f) w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia :
- zapewnienie właściwego przebiegu akcji profilaktycznych i zdrowotnych w
szczególności szczepień ochronnych i kontrolnych badań radiologicznych,
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy w zakresie ochrony
zdrowia,
g) w zakresie turystyki i sportu :
- realizacja przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w związku z
organizowaniem imprez sportowych,
- organizacja imprez sportowych w Gminie Trzcinica,
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Trzcinica, w zakresie
turystyki i sportu,
- współpraca z zespołami szkół w zakresie upowszechniania turystyki i sportu,
- wspomaganie pod względem organizacyjnym wszelkich inicjatyw mieszkańców Gminy w
zakresie turystyki i sportu,
- ogłaszanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe,
g) obsługa administracyjno - biurowa Gminnej Rady Sportu,
h) w zakresie obsługi kancelaryjnej i sekretariatu Urzędu:
- zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne,
- przyjmowanie ,wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu
- obsługa interesantów,
- prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rejestru
rachunków i faktur
- prowadzenie rejestru Zarządzeń, Upoważnień i Pełnomocnictw wydawanych przez Wójta
Gminy,
- prowadzenie rejestru delegacji służbowych, wyjść służbowych i wyjść prywatnych
pracowników Urzędu,
- organizowanie spotkań Wójta i przyjęć petentów,
i) w zakresie spraw obsługi informatycznej Urzędu Gminy:
- sprawowanie obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy,
- inwentaryzacja zasobów informatycznych i sprzętu komputerowego,
- zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych ,
- monitorowanie stanu bezpieczeństwa zbiorów informatycznych w Urzędzie,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- aktualizacja i wdrażanie oprogramowania,
- prowadzenie profilaktyki antywirusowej,
- wykonywanie zadań zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji oraz
administratora systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Trzcinica,
- realizacja zadań wynikających z ustaw :
- o podpisie elektronicznym,
- o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
innych ustaw i rozporządzeń dotyczących informatyzacji,
- tworzenie i przechowywanie kopii bazy danych,
- kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej programów
komputerowych, sprzętu komputerowego, zakupy sprzętu komputerowego, utylizacja
sprzętu nie nadającego się do dalszego użytku,
- wdrażanie programu dotyczącego elektronicznego obiegu dokumentów,
podpisu elektronicznego , itp.
- prowadzenie i aktualizacja BIP Urzędu Gminy,
- prowadzenie rejestru informacji publicznej Urzędu Gminy i dokumentacji związanej z
udostępnianiem informacji publicznej,
j) w zakresie spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej:
- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej gminy,
- prowadzenie akcji kurierskiej,
- prowadzenie spraw z zakresu spraw wojskowych i obrony cywilnej w tym:
przygotowanie do realizacji zadań wynikających z planu funkcjonowania Gminy w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, prowadzenie akcji
kurierskiej, realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym
obowiązku obrony, sporządzanie kart realizacji zadań operacyjnych i realizacja zadań
związanych z planem realizacyjnym, prowadzenie dokumentacji i przeprowadzanie
postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń na rzecz obrony, realizacja zadań
w zakresie przygotowania organu na stanowisku kierowania, prowadzenie spraw
wojskowych , współdziałanie z organami wojskowymi, zakwaterowania sił zbrojnych,
prowadzenie spraw związanych z zakresem kwalifikacji (rejestracją przedpoborowych,
przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru), prowadzenie spraw związanych z
tworzeniem formacji obrony cywilnej, przygotowanie ludności i mienia komunalnego na
wypadek wojny, prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej i innych spraw
obronnych określonych odrębnymi przepisami w tym między innymi działania systemu
powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz wykrywania skażeń , organizowania i
prowadzenia rozśrodkowania ludności, przygotowanie do działania formacji obrony
cywilnej, koordynacja i realizacja przedsięwzięć z udziałem sił i środków obrony cywilnej
w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych, prowadzenie dokumentacji oraz
koordynacja zadań związanych ze stałym dyżurem na potrzeby Wójta,
- zastępstwo Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcinicy w czasie jego nieobecności,
- wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej- stosownie do zapisu art. 2091 Kodeksu
pracy,
- elektroniczne przekazywanie do biura informacji gospodarczej - informacji gospodarczych
dotyczących dłużników alimentacyjnych opracowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzcinicy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14.02.2003r. o
udostępnieniu informacji gospodarczych,
k) w zakresie oświaty :
- realizacja przepisów ustawy o systemie oświaty i o systemie informacji oświatowej,
- przygotowywanie projektów uchwał dotyczących realizacji zadań oświatowych przez
Gminę,
- wstępne opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,
- realizacja przepisów ustawy Karta Nauczyciela – opracowywanie projektów regulaminu
wynagradzania, planu dofinansowania doskonalenia zawodowego oraz innych ustaw
w zakresie oświaty,
- współpraca z dyrektorami Zespołów Szkół, związkami zawodowymi, Kuratorium Oświaty
i Ministerstwem Edukacji Narodowej
- opracowanie zbiorcze analizy, oceny i zarządzania ryzykiem na podstawie materiałów
przygotowanych przez dyrektorów jednostek podległych,
- nadzór nad dowozem uczniów do szkół w tym do Zespołu Szkół Specjalnych,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty,
- współpraca w realizacji konkursów ogólnoszkolnych,
- koordynacja realizacji zadań Gminy z zakresu prowadzenia oświaty, opieki przedszkolnej
oraz opieki nad dziećmi do lat 3,
l) w zakresie kultury i funduszy pomocowych :
- organizacja imprez kulturalnych w gminie Trzcinica jak dożynki gminne
dni Gminy Trzcinica, itp.,
- nadzór nad Biblioteką Gminną Publiczną w Trzcinicy,
- przedkładanie Wójtowi oceny ryzyka w zakresie kultury i sztuki na podstawie
materiałów przygotowanych przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy i na podstawie materiałów własnych,
- współpraca z zespołami szkół w zakresie upowszechniania kultury.
- organizowanie wszechstronnej edukacji kulturalnej społeczeństwa oraz upowszechniania
kultury.
- wspomaganie pod względem organizacyjnym wszelkich inicjatyw środowisk
mieszkańców Gminy w zakresie kultury.
- koordynacja, nadzór i przygotowanie uroczystości gminnych,
- prowadzenie spraw związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, świetlic
środowiskowych, siłowni i innych form rekreacji,
- realizacja przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w związku z organizacją imprez kulturalnych.
- pozyskiwanie środków funduszy pomocowych tzw. miękkich z Unii Europejskiej
oraz z innych źródeł - przygotowywanie wniosków, nadzór nad realizacją, rozliczanie
otrzymanych funduszy z wyłączeniem funduszy na remonty, modernizacje i inwestycje,
ł) w zakresie promocji:
- współpraca z mediami,
- współpraca z zagranicą,
- przygotowywanie informacji do publikacji na stronie internetowej Gminy,
m) w zakresie kadr:
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników Urzędu wraz ze sporządzaniem umów o pracę,
- organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
- przygotowywanie dokumentów i materiałów umożliwiających podejmowanie
czynności z zakresu prawa pracy,
- zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako
pracodawcy,
- przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
- prowadzenie spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie czasu pracy pracowników, zatrudnienia, itp.
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją praktyk zawodowych uczniów,
n) w zakresie pozostałych spraw:
- realizacja przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz prawa o
stowarzyszeniach,
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu i wokół budynków.