Wójt Gminy Trzcinica informuje, że od dnia 1 do 15 września 2013 r. można składać wnioski na stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 1 do 15 października 2013 r. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą otrzymać uczniowie mieszkający na terenie Gminy Trzcinica spełniający określone kryterium dochodowe tj. miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające dochody netto poszczególnych członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składnia wniosku .
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom i słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego jeśli spowodowało one znaczące pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Wnioski na świadczenie pomocy materialnej w postaci zasiłku szkolnego można składać cały rok przy czym o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


Formularze wniosków oraz wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica, piętro, pokój nr 8, tel. 62 78 15 008 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica.