Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

WÓJT GMINY TRZCINICA


na podstawie przepisów art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji zadań publicznych Gminy Trzcinica w roku 2014 w zakresie:


1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) wspierania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.