Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”

Wójt Gminy Trzcinica informuje, że na terenie Gminy Trzcinica realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych.
Pomoc przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę :
w klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł (netto),
uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

Wnioski o przyznanie w/w pomocy można składać
od dnia 4 sierpnia do dnia 8 września 2014
do Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz do Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach w sekretariatach szkół.