I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Projekt techniczny – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy
2. Rozbudowa SUW w m. Laski – agregatorownia.
3. Budowa wodociągu Kuźnica Trzcińska - Piła - etap II.

II. Drogi

1. Modernizacja ulic Piaskowa, Polna, Zacisze, Leśna w miejscowości Trzcinica.
2. Budowa ulicy Osiedle Nowe w Laskach.
3. Budowa drogi w miejscowości Kuźnica Trzcińska.
4. Budowa drogi w miejscowości Wodziczna.
5. Budowa mijanek w miejscowości  Pomiany.
6. Budowa mostu w miejscowości Kuźnica Trzcińska.
7. Budowa chodnika w miejscowości Laski.
8. Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Smardzach.
9. Modernizacja dróg w Aniołce Pierwszej i Piotrówce.
10. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego – remont dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica.

III. Oświata i wychowanie

1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach.
3. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Laskach.
4. Zakup pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Zespole Szkół w Laskach.
5. Zakup pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Zespole Szkół w Trzcinicy.
6. Budowa przyłącza energetycznego do nowego przedszkola w Laskach.

IV. Oświetlenie

1. Bieżące remonty oświetlenia.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwasielina.
3. Wymiana lamp w miejscowościach Pomiany, Aniołka Pierwsza i Trzcinica

V. Kultura fizyczna i sport

1. Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy- plac przed sceną.
2. Budowa stadionu sportowego w Laskach – budowa oświetlenia.
3. Budowa boiska sportowego w Smardzach – II etap.
4. Doposażenie placów zabaw w Trzcinicy, Piotrówce i Wodzicznej.
5. Uzupełnienie piłkochwytów na boisku w Piotrówce i Pomianach.
6. Organizacja II Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza.

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wydanie publikacji z cyklu Biblioteka Gminy Trzcinica.
2. VIII Dni Gminy Trzcinica.
3. Organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych.
4. Przekazanie dotacji na remont zabytkowego kościoła Parafialnego w Laskach.

VII. Infrastruktura komunalna
 
1. Bieżące remonty obiektów komunalnych.
2. Doposażenie i remonty Domów Ludowych.
3. Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej etap II.
4. Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej etap I.
5. Remont budynku pałacu w Pomianach.
6. Remont lub wykonanie elewacji budynków Agronomówki, garażu OSP w Trzcinicy, Domu Ludowego w Smardzach, Piotrówce i Pomianach.

VIII. Ochrona środowiska

1. Wdrożenie działań związanych z usuwaniem azbestu – etap IV.
2. Wdrożenie Gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

IX. Bezpieczeństwo mieszkańców

1. Przekazanie dotacji dla PKPP w Kępnie – zakup samochodu.