I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I.
2. Modernizacja hydrofornii w Teklinie.

II. Drogi

1. Budowa drogi Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska - etap II.
2. Budowa drogi Piotrówka kierunek Kępno - etap II.
3. Budowa drogi Smardze kierunek Dom Ludowy.
4. Budowa chodnika w miejscowości Laski.
5. Budowa chodnika w miejscowości Trzcinica.
6. Modernizacja drogi w Teklinie.
7. Dotacja do drogi powiatowej Pomiany - Kuźnica Trzcińska.
8. Współpraca z Powiatem Kępińskim przy opracowaniu dokumentacji projektowej i wniosku dla drogi powiatowej Mroczeń - Laski - Trzcinica - Wielki Buczek

III. Edukacja

1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach.
3. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach.
4. Budowa bieżni wraz ze skocznią w dal w Zespole Szkół w Trzcinicy.
5. Budowa bieżni wraz ze skocznią w dal w Zespole Szkół w Laskach.
6. Przygotowanie wniosku o środki zewnętrzne "Budowa z przebudową Przedszkola w Laskach"
7. Koncepcja projektu "Żłobek w Gminie Trzcinica"

IV. Oświetlenie

1. Bieżące remonty oświetlenia.
2. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach Aniołka Pierwsza, Borek, Kuźnica Trzcińska, Piotrówka, Pomiany, Smardze, Trzcinica, Dzierżążnik, Laski, Wodziczna.

V. Sport i rekreacja

1. Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy - uzupełnienie placów.
2. Budowa stadionu sportowego w Laskach – budowa oświetlenia - etap II.
3. Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Laskach.
4. Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Trzcinicy.
5. Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Smardzach.
6. Budowa wiaty rekreacyjnej w Teklinie.
7. Budowa wiaty rekreacyjnej w Pomianach.
8. Doposażenie Orlika w Trzcinicy.
9. Organizacja III Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza.

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wydanie publikacji z cyklu Biblioteka Gminy Trzcinica.
2. IX Dni Gminy Trzcinica.
3. Wykonanie placu przy tablicy pamiątkowej przy Urzędzie Gminy w Trzcinicy.
4. Wydanie kalendarza Gminy Trzcinica.
5. Opracowanie Planu Rewitalizacji dla Pałacu w Pomianach.

VII. Infrastruktura komunalna
 
1. Bieżące remonty elewacji obiektów komunalnych.
2. Wykonanie centralnego ogrzewania, elewacje zewnętrzne i modernizacja łazienek w Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej.
3. Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej.
4. Wykonanie elewacji zewnętrznej i modernizacja kuchni w Domu Ludowym w Piotrówce.
5. Modernizacja łazienek i doposażenie Domu Ludowego w Pomianach.
6. Doposażenie Domu Ludowego w Smardzach.
7. Doposażenie i wykonanie dokumentacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Wodzicznej.
8. Remont Pałacu w Pomianach.

VIII. Ochrona środowiska

1. Udział w Programie Piecyk 2017 - wymiana piecy na gaz ziemny.
2. Wdrażanie działań związanych z usuwaniem azbestu - etap V.

IX. Bezpieczeństwo mieszkańców

1. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Aniołka Pierwsza.
2. Przekazanie dotacji na budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie - Ostrów Wielkopolski.