Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Kępińskim, a Gminą Trzcinica kontynuowana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zgodnie z nowymi zasadami nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co udokumentowane będzie przez złożenie pisemnego oświadczenia.
Od 01 stycznia 2019 r. istnieje możliwość telefonicznego oraz elektronicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 62 78 28 968 lub mailowo pod adresem: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl
Punkt zlokalizowany nadal będzie w Urzędzie Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, I piętro – Sala nr 10 – godziny przyjęć: piątki od 7:30 do 11:30.
W wyżej wymienionej lokalizacji, w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi piątek miesiąca świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony będzie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra.
Od stycznia 2019 nieodpłatna pomoc prawna polegać będzie na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- nieodpłatnej mediacji (od 2020 r.),
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmować będzie:
- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
- porady dla osób zadłużonych,
- porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.