Zamierzenia w 2020 roku.

I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap III.
2. Budowa wodociągu ul. Piaskowa w miejscowości Trzcinica - Osada.
3. Budowa wodociągu w miejscowości Laski, ul. Armii Krajowej.
4. Budowa wodociągu w miejscowości Kuźnica Trzcińska.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcinica, ul. Piaskowa.

II. Drogi

1. Budowa drogi w miejscowości Wodziczna.
2. Budowa drogi w miejscowości Borek.
3. Budowa drogi w miejscowości Pomiany.
4. Budowa drogi w miejscowości Piotrówka.
5. Budowa placu przy Domu Ludowym w miejscowości Piotrówka.
6. Budowa placu przy Domu Ludowym w miejscowości Wodziczna.
7. Budowa placu przy Domu Ludowym w miejscowości Smardze.
8. Dotacja do przebudowy i modernizacji drogi powiatowej Laski – Trzcinica.
9. Przygotowanie i złożenie wniosku na przebudowę ulic w miejscowości Trzcinica.
10. Dokumentacja placu przy ul. Szkolnej w miejscowości Laski.
11. Bieżące remonty dróg gminnych.

III. Edukacja

1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach.
3. Realizacja zadania „Żłobek w Gminie Trzcinica” w ramach Programu „Maluch+ 2019” oraz projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka” w ramach programu WRPO.
4. Realizacja projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach” w PPS w Laskach.

IV. Oświetlenie

1. Bieżące remonty oświetlenia.
2. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach Aniołka-Parcele, Nowa Wieś, Laski, Pomiany i Trzcinica.
3. Budowa oświetlenia w miejscowości Wodziczna kierunek Teklin.

V. Sport i rekreacja

1. Plac na boisku sportowym w Wodzicznej.
2. Doposażenie altany w Teklinie.
3. Doposażenie altany w Piotrówce.
4. Budowa altany rekreacyjnej na stadionie w Laskach.
5. Uzupełnienie placu zabaw w Kuźnicy Trzcińskiej.
6. Doposażenie pawilonu sportowego w Laskach.
7. Doposażenie altany w Pomianach.
8. Organizacja VI Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza.
9. Modernizacja Orlika.
10. Kontynuacja budowy stadionu w Laskach.

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. XII Dni Gminy Trzcinica.
2. Wydanie kalendarza Gminy Trzcinica.
3. Opracowanie i złożenie odpowiedniego wniosku o dofinansowanie remontu Pałacu w Pomianach.
4. Muzyczne „Pożegnanie Lata”.
5. Remont Pałacu w Pomianach.

VII. Infrastruktura komunalna
 
1. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Wodzicznej.
2. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Laskach.
3. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej.
4. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Pomianach.
5. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Piotrówce.
6. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Smardzach.

VIII. Ochrona środowiska

1. Wspieranie procesu inwestycyjnego gazu ziemnego.
2. Wdrażanie działań związanych z usuwaniem azbestu - etap VIII.
3. Kontrole gospodarstw domowych w zakresie stosowanych materiałów grzewczych.
4. Wspieranie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w tym programu „Czyste powietrze”.

IX. Bezpieczeństwo mieszkańców

1. Zakup samochodu pożarniczego OSP Laski.
2. Kontynuacja budowy garażu OSP Trzcinica.
3. Budowa garażu OSP Aniołka Pierwsza.
4. Wspieranie procesu inwestycyjnego nowego posterunku Policji w miejscowości Laski.