Zamierzenia w 2021 roku.

I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap IV.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I.
3. Budowa wodociągu ul. Jana Pawła II w miejscowości Trzcinica kierunek Wielki Buczek.
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej Siemionka – Jelenia Głowa.
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Zamkowa w Trzcinicy.
6. Budowa wodociągu w miejscowości Laski, Osiedle Nowe.
7. Budowa wodociągu ul. Kościelna w miejscowości Trzcinica.
8. Odbudowa studni głębinowej Stacju Uzdatniania Wody w Laskach.
9. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Aniołce Pierwszej.

II. Drogi

1. Budowa drogi w miejscowości Pomiany.
2. Budowa drogi w miejscowości Wodziczna - dokumentacja.
3. Budowa placu przy ul. Szkolnej w miejscowości Laski.
4. Budowa drogi w miejscowości Laski, Osiedle Nowe – dokumentacja.
5. Przebudowa ulic: Polna, Piaskowa, Leśna i Zacisze w Trzcinicy.
6. Budowa chodnika w miejscowości Trzcinica, ul. Kwiatowa.
7. Budowa placu przy Domu Ludowym w miejscowości Kuźnica Trzcińska.
8. Budowa chodnika w miejscowości Piotrówka.
9. Budowa placu przy Domu Ludowym w miejscowości Piotrówka.
10. Bieżące remonty dróg gminnych.
11. Dotacja do przebudowy i modernizacji dróg powiatowych.


III. Edukacja

1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach.
3. Realizacja zadania „Żłobek w Gminie Trzcinica” w ramach Programu „Maluch+ 2019” oraz projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka” w ramach programu WRPO.
4. Modernizacja budynku Małej Szkoły w Zespole Szkół w Laskach etap II.
5. Instalacja ogrzewania gazowego w Zespole Szkół w Trzcinicy.

IV. Oświetlenie

1. Bieżące remonty oświetlenia.
2. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach Dzierżążnik, Laski ul. Mostowa, Trzcinica ul. Pocztowa i Różyczka.
3. Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinica ul. Lipowa kierunek Siemionka..
4. Montaż lampy solarnej w miejscowości Borek.

V. Sport i rekreacja

1. Budowa budynku socjalno – garażowego na boisku sportowym w Wodzicznej.
2. Doposażenie altany w Teklinie.
3. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Laskach.
4. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach – etap budowy płyty boiska.
5. Organizacja VI Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza.
6. Bieżąca modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych.


VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. XII Dni Gminy Trzcinica.
2. Wydanie kalendarza Gminy Trzcinica.
3. Opracowanie i złożenie odpowiedniego wniosku o dofinansowanie remontu Pałacu w Pomianach.
4. Muzyczne „Pożegnanie Lata”.
5. Remont Pałacu w Pomianach.

VII. Infrastruktura komunalna
 
1. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Wodzicznej.
2. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Laskach.
3. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej.
4. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Pomianach.
5. Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Smardzach.
6. Rozbudowa Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej.
7. Remont dachu budynku Urzędu Gminy Trzcinica.

VIII. Ochrona środowiska

1. Wspieranie procesu inwestycyjnego gazu ziemnego.
2. Wdrażanie działań związanych z usuwaniem azbestu - etap IX.
3. Kontrole gospodarstw domowych w zakresie stosowanych materiałów grzewczych.
4. Wspieranie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w tym programu „Czyste powietrze”.

IX. Bezpieczeństwo mieszkańców

1. Kontynuacja rozbudowy garażu OSP Trzcinica.
2. Budowa garażu OSP Aniołka Pierwsza.
3. Rozbudowa garażu OSP Laski.
4. Bieżące doposażanie OSP.