Sprawozdanie Wójta Gminy Trzcinica

o stanie Gminy Trzcinica na dzień 26.XI.2010 r.


 1. Ogólna charakterystyka Gminy:

1.Gmina Trzcinica jest gminą wiejską położoną w południowej części Powiatu Kępińskiego oraz Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Trzcinica graniczy od północy z Gminą Baranów, od zachodu z Gminą Rychtal, od wschodu z Gminą Łęka Opatowska, od południa z Gminami Wołczyn i Byczyna.

W okresie od 31 grudnia 2006 roku do 26 listopada 2010 roku liczba ludności zwiększyła się o 58 osób i obecnie wynosi.4846 mieszkańców.

2. Gmina Trzcinica jest jednostką samorządu terytorialnego typowo rolniczą gdyż z powierzchni ogółem 7514 ha (75,14 km2) użytki rolne zajmują 5313 ha czyli 70,16%.

Rodzajami gruntów są użytki rolne 5313 ha , użytki leśne oraz grunty zadrzewione 1725 ha , grunty zabudowane i zurbanizowane 394 ha, wody 6 ha i nieużytki 76 ha.

Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 628 osób fizycznych z powierzchni 4110,76 ha, natomiast podatkiem rolnym od osób prawnych opodatkowane są 3 podmioty zajmujących powierzchnię 15,83 ha.

Podatkiem od nieruchomości opodatkowanych jest 1154 osoby fizyczne oraz 25 podmiotów prawnych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. w prowadzonej przez Urząd Gminy Trzcinica Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych było 169 podmiotów, natomiast na 26 listopada 2010r. - 218 podmiotów.

3. Na terenie Gminy Trzcinica znajduje się ogółem 172,7 km dróg z podziałem na następujące kategorie:

drogi krajowe - 5,5 km,

drogi powiatowe- 39,4 km,

drogi gminne - 127,8 km.

W okresie minionej kadencji wybudowano 5,3 km dróg, ponadto na całej szerokości pasa drogowego przeprowadzono podwójne powierzchniowe utrwalenie na 4,2 km dróg odtwarzając ich powierzchnię ścieralną.

Gmina Trzcinica udzielała także dotacji Powiatowi Kępińskiemu przy inwestycjach na drogach powiatowych , w szczególności na trasie Kuźnica Trzcińska – Ignacówka Trzecia – granica województwa. Udzielono także dotacji Powiatowi Kępińskiemu przy budowie drogi w Smardzach, poszerzenie ulicy Kępińskiej w Laskach , budowie chodnika Laski-Borek oraz budowie kolejnych etapów chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Trzcinicy, ponadto przy montażu zabezpieczeń na nasypie przed miejscowością Wodziczna. Łączna wartość dotacji dla Powiatu Kępińskiego w omawianym okresie wyniosła 218000,- zł.

W ramach przygotowań do Dożynek Powiatowo-Gminnych. Powiat Kępiński poszerzył ulicę Jana Pawła II w Trzcinicy (odcinek od ronda).


 1. Jednostki organizacyjne Gminy Trzcinica:

1.Urząd Gminy Trzcinica,

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy,

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy,

4. Zespół Szkół w Laskach,

5. Zespół Szkól w Trzcinicy.

W omawianych okresie nie powstała ani nie została zlikwidowana żadna jednostka organizacyjna, natomiast wchodzący w skład Zespołu Szkół w Laskach Oddział Gimnazjum w Trzcinicy , został przekształcony w Gimnazjum w Trzcinicy wchodząc od 1 września 2007r. w strukturę Zespołu Szkół w Trzcinicy.

18 listopada 2010r. Nadano imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Trzcinicy.


 1. Programy i plany zagospodarowania przestrzennego

 1. Rozwój Gminy Trzcinica określają uchwały Rady Gminy Trzcinica.

Uchwałami o szczególnym znaczeniu są:

a) Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcinica 2009-2012,

b) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcinica 2009-2012.

c) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica 2007-2013,

d) Strategia Rozwoju Gminy Trzcinica na lata 2010-2020,

e) Plan Odnowy Miejscowości Aniołka Pierwsza 2009-2015,

f) Plan Odmowy Miejscowości Kuźnica Trzcińska 2009-2015,

g) Plan Odmowy Miejscowości Laski 2009- 2015,

h) Plan Odmowy Miejscowości Piotrówka 2009- 2015,

i) Plan Odnowy Miejscowości Pomiany 2009 -2015,

j) Plan Odnowy Miejscowości Trzcinica 2009-2015,

k) Plan Odnowy Miejscowości Smardze 2009- 2015,

l) Plan Odnowy Miejscowości Wodziczna 2009 -2015,

ł) Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzcinica 2006-2013,

m) Wieloletni Program Inwestycyjny 2009-2013,

n) Wieloletni Program Finansowy 2011- 2014 projekt.

Posiadane plany i programy umożliwiają Gminie Trzcinica ubieganie się o środki finansowe z różnych źródeł w tym z funduszy europejskich.

Wiele z nich jest niezbędnymi załącznikami do wniosków aplikacyjnych o środki z funduszy unijnych.

Gmina Trzcinica pozyskuje środki finansowe poprzez swoje jednostki organizacyjne jak Zespół Szkół w Laskach , Zespół Szkół w Trzcinicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy, organizacje społeczne przy wsparciu Urzędu Gminy Trzcinica oraz poprzez Urząd Gminy Trzcinica. W okresie kadencji 2007- 2010 udało się pozyskać środki w niżej wymienionych obszarach.TabelaObszar działalności Gminy Trzcinica

Kwota środków zewnętrznych pozyskanych

Rodzaj środków

1.Modernizacja systemu zaopatrywania w wodę oraz gospodarki ściekowej

4 090 860,00

twarde

2.Budowa dróg gminnych

412 901,00

twarde

3.Opieka społeczna w tym dożywianie dzieci i młodzieży, pomoc uczniom niepełnosprawnym, zdobywanie kwalifikacji w zakresie usług opiekuńczych, program PEAD (dostarczanie żywności)

448 206,68

miękkie

4. Kultura i rozwój księgozbiorów, sprzęt komputerowy, projekty promujące czytelnictwo i inne.

34 932,06

31 071,82

twarde

miękkie

5. Infrastruktura służąca celom sportowym, kulturowym i społecznym,remont domów ludowych, biblioteki,budowa i remont obiektów sportowych.

762 424,68

twarde

6. Ochrona przeciwpożarowa i działania kryzysowe w tym zakup samochodu bojowego, sprzętu i wyposażenia, dotacje do wypoczynku młodzieży.

402 470,00

13 167,00

twarde

miękkie

7. Edukacja w tym program nauki pływania, nauka języka obcego, zajęcia pozalekcyjne, dotacje do księgozbioru, sprzęt komputerowy, wyprawka szkolna, program „Radosna szkoła”, stypendia, monitoring wizyjny, remonty placówek oświatowych.

270 319,91


144 160,10

miękkie


twarde

8. Przeciwdziałanie bezrobociu w tym prace interwencyjne, „ Zielone Wakacje”.

131 068,40

miękkie

9. Promocja – imprezy kulturowe, publikacje.

3 415,77

miękkie

10. Komunikacja – samochód osobowy.

43 599,00

twarde

 1. W latach 2007-2010 dokonano opracowania dokumentów planistycznych w zakresie:

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 20.11.2007r..

b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski , - 20.11.2007r.

b)Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wschodniej części wsi Trzcinica, 22.07.2008r.

c) Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osady Nowa Wieś ,22.07.2008r.

d) Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Laski dla obszaru położonego w rejonie „Osiedla Nowego” oraz osady Borek,- 2.07.2009r.

e) Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wschodniej części wsi Trzcinica, dla obszaru położonego w północnej części wsi..-30.12.2009r.

Powyższe dokumenty porządkują problematykę budownictwa mieszkaniowego, wyznaczając strefy usług i działalności gospodarcze. Dużą uwagę i zainteresowanie Gmina Trzcinica poświęca potencjalnym inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy.


W bieżącym roku podjęto także uchwały o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Trzcinica – 27.05.2010r.

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, dla obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 1170//7 oraz 1170/23, położonych w miejscowości Laski – 10.11.2010r.

  1. Budżet Gminy w Latach 2006 – 2010


1. Dochody budżetu Gminy Trzcinica w złotych:


Rok

Dochody ogółem zł.

Dochody własne zł.

Dotacje zł.

Subwencje zł.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w %

2006

9330626,63

2863409,63

2050247,00

4416570,00

30,68

2007

9788514,39

2966383,94

2102127,45

4720003,00

30,30

2008

11756306,36

4078070,13

2456404,23

5221832,00

34,68

2009

11185598,11

3104613,18

2025096,93

6055888,00

27.75

2010

11622500,87

3193188,00

2113308,87

6316004,00

27,47

W latach 2009 – 2010 duży wpływ na dynamikę dochodów miała sytuacja makroekonomiczna związana ze światowym kryzysem finansowym. Dotyczy to w szczególności udziałów w podatku od osób fizycznych , zmniejszenie wpływów z tego tytułu można łącznie oszacować na około 300.000 złotych.


 1. Wydatki budżetu Gminy Trzcinica w złotych:


Rok

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Wydatki na inwestycje

Udział wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem w %

2006

8873324,03

8321574,17

551749,86

6,21

2007

9157554,19

8597280,14

560274,05

6,11

2008

10761796,27

9709485,95

1052310,32

9,77

2009

11948705,97

9814847,57

2133858,40

17,85

2010

13645451,87

11102085,87

2543366,00

18,63Gmina Trzcinica w rankingu tygodnika Pisma Samorządu Terytorialnego – „Wspólnota” w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną przesunęła się z 1384 miejsca w 2006 roku na 981 miejsce w 2009 roku w skali kraju.


Zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2007 -2010

A – Infrastruktura drogowa:

  1. Budowa ulicy Słonecznej w m. Trzcinica,

  2. Budowa drogi w m. Wodziczna,

  3. Budowa drogi w m. Smardze,

  4. Budowa drogi w m. Ignacówka Trzecia,

  5. Remont ulicy Szkolnej w m. Trzcinica,

  6. Remont drogi w m. Teklin,

  7. Remont ulicy Armii Krajowej w m. Laski,

  8. Budowa drogi powiatowej w m. Smardze (dotacja),

  9. Budowa drogi w m. Ignacówka Druga,

  10. Budowa drogi w m. Smardze (w kierunku lasu),

  11. Budowa drogi w m. Kuźnica Trzcińska (do Piły),

  12. Remont drogi w m. Piotrówka (do sali),

  13. Odtworzenie ulicy Osiedle Spółdzielcze w m. Laski,

  14. Odtworzenie ulicy Zamkowej w m. Laski,

  15. Odtworzenie ulicy Głównej w m. Laski,

  16. Modernizacja drogi w m. Aniołka Pierwsza,

  17. Modernizacja ulicy Kościelnej w m. Trzcinica,

  18. Remont ulicy Pocztowej w m. Trzcinica ,

  19. Remont drogi w m. Ignacówka Pierwsza,

  20. Odtworzenie ulicy Kościelnej w m. Laski,

  21. Remont drogi w m. Piotrówka (w kierunku Hanobrów),

  22. Remont ulicy Kwiatowej w m. Trzcinica,

  23. Budowa drogi powiatowej na trasie Kuźnica Trzcińska- Ignacówka Trzecia – granica województwa (dotacja),

  24. Remont chodnika przy drodze powiatowej ul.Jana Pawła II w m. Trzcinica (dotacja),

  25. Budowa chodnika w m. Laski – ulica Osiedle Spółdzielcze,

  26. Budowa chodnika w m. Laski przy drodze powiatowej Laski-Borek (dotacja),

  27. Budowa chodnika w m. Pomiany,

  28. Budowa chodnika w m.Trzcinica , ulica Szkolna,

  29. Remont placu przy OSP Piotrówka,

  30. Remont placu przy OSP Trzcinica,

  31. Remont placu przy OSP Aniołka Pierwsza,

  32. Remont przystanków drogowych oraz wykonanie nowych przystanków w m.Nowa Wieś, Piotrówka, Piotrówka-Hanobry, Jelenia Głowa, Siemionka, Wodziczna,Dzierżążnik , Ignacówka Trzecia, Aniołka Pierwsza, Aniołka Parcele, Teklin, Ignacówka Pierwsza.

  33. Wykonanie elektronicznej Ewidencji Dróg Gminy Trzcinica (2010),

B. Systemy wodne i kanalizacyjne:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski etap I i II.

  2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji hydroforni w Trzcinicy,

  3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wodociągu przesyłowego Trzcinica- Teklin,

  4. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej spinki wodociągowej Trzcinica-Laski (ulica Graniczna),

  5. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany odcinka wodociągu zawierającego azbest- sołectwo Wodziczna,

  6. Remont kanalizacji deszczowej ul.Jana Pawła II w m. Trzcinica,

  7. Remont kanalizacji deszczowej ulica Lipowa w m. Trzcinica,

  8. Remont kanalizacji ogólnospławnej w m. Trzcinica,

  9. Wybudowanie wodociągu przesyłowego wraz z przepompownią w m. Trzcinica do m. Piotrówka,

  10. Wybudowanie wodociągu przesyłowego i sieci w m. Aniołka Druga,

  11. Podłączenie i wybudowanie sieci wodociągowej w m. Siemionka,

  12. Podłączenie i wybudowanie sieci wodociągowej w m. Jelenia Głowa,

  13. Remont kanalizacji deszczowej ulica Parkowa w m. Laski,

  14. Odtworzenie rowów oraz prace porządkowe na ciekach wodnych,

  15. Budowa stacji zlewnej oraz montaż przepływomierza na oczyszczalni ścieków.


 1. Oświata i wychowanie.

1) Modernizacja i termomodernizacja Zespołu Szkół w Laskach,

2) Remont i modernizacja obecnego przedszkola w Trzcinicy,

3) Budowa placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica – etap I przedszkole,

4) Budowa placu zabaw w Zespole Szkół w Laskach,

5) Budowa placu zabaw w Zespole Szkół w Trzcinicy,

6) Budowa boiska do koszykówki w Zespole Szkół w Laskach,

7) Przygotowanie nawierzchni dla boiska do piłki nożnej w Zespole Szkół w Trzcinicy,

8) Biblioteka multimedialna w Zespole Szkół w Laskach,

9) Pracownia informatyczna w Zespole Szkół w Trzcinicy,

10) Pracownia informatyczna w Zespole Szkół w Laskach,

11) Monitoring wizyjny w ramach programu rządowego w Zespole Szkół w Laskach i w Zespole Szkół w Trzcinicy,

12) Wyposażenie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” w Zespole Szkół w Laskach i Zespole Szkół w Trzcinicy.

 1. Oświetlenie ulic, placów, dróg.

1) Zainstalowanie oświetlenia w m. Aniołka Parcele i m. Piła,

2) Budowa oświetlenia w m. Trzcinica ul.Jana Pawła II i ulica Boczna,

3) Remont oświetlenia w m. Wodziczna,

4) Budowa oświetlenia w m. Trzcinica ulica Polna,

5) Budowa oświetlenia w m. Laski ulica Kępińska i Osiedle Nowe,

6) Budowa oświetlenia w m. Trzcinica – stadion sportowy,

7)Bieżąca konserwacja i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Trzcinica.


E. Infrastruktura komunalna.

 1. Budowa budynku gospodarczego w m. Aniołka Pierwsza,

 2. Budowa budynku gospodarczego w m. Trzcinica (przy stadionie sportowym),

 3. Budowa budynku gospodarczego w m.Trzcinica (garaż),

 4. Remont Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza,

 5. Remont Domu Ludowego w m. Wodziczna,

 6. Remont Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcińska,

 7. Remont Domu Ludowego w m. Piotrówka,

 8. Remont Domu Ludowego w m. Smardze,

 9. Remont Domu Ludowego w m. Trzcinica,

 10. Remont Domu Ludowego w m. Laski,

 11. Remont Domu Ludowego w m. Pomiany,

 12. Remont budynku tzw. Agronomówka,

 13. Remont budynku Urzędu Gminy,

 14. Remont budynku komunalnego w m. Laski (przy szkole),

 15. Remont dachu budynku strażnicy w m. Laski,

 16. Wymiana komina stalowego w m. Trzcinica i m. Teklin (kotłownia),

 17. Remont budynku b. Szkoły w Piotrówce,

 18. Budowa ogrodzeń przepompowni i stacji uzdatniania wody w m.Trzcinica,

 19. Remont dachów hydroforni w m. Piotrówka i m. Teklin,

 20. Remont budynku pałacowego w m. Pomiany,

 21. Wykonanie Ewidencji Zabytków Gminy Trzcinica w postaci kart zawierających zdjęcia, opisy , dane techniczne z podziałem na poszczególne sołectwa 125 obiektów,

 22. Przygotowano i przekazano wniosek o dofinansowanie remontu budynku pałacowego w Pomianach (listopad 2010) do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


F. Kultura fizyczna i sport.

  1. Budowa placu zabaw w m. Aniołka Pierwsza,

  2. Budowa placu zabaw w m. Wodziczna,

  3. Budowa placu zabaw w m.Pomiany,

  4. Modernizacja stadionu sportowego w m. Trzcinica,

  5. Remont pawilonu sportowego w m. Trzcinica,

  6. Budowa boiska sportowego w m. Laski , etap I.G. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

   1. Remont Biblioteki Filialnej w m. Laski,

   2. Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy,

   3. Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjno-technicznej budynku pałacowego w m. Pomiany,

   4. Opracowanie dokumentacji projektowej nowej biblioteki w m. Trzcinica.


H. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

   1. Zakup sprzętu i wyposażenia Państwowa Straż Pożarna w Kępnie (dotacja)

   2. Zakup samochodu bojowego OSP Trzcinica,

   3. Remont samochodu bojowego OSP Laski,

   4. Remont samochodu bojowego OSP Trzcinica,

   5. Remont garażu OSP Trzcinica,

   6. Remont garażu OSP Laski,

   7. Zainstalowanie systemu powiadamiania OSP Laski,

   8. Zainstalowanie systemu powiadamiania OSP Trzcinica,

   9. Zakup sprzętu, wyposażenia, ubiorów dla jednostek OSP z każdego sołectwa.


 1. Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy i innych instytucji

1) Modernizacja pomieszczeń USC,

2) Modernizacja sali sesyjnej,

3) Pozyskanie samochodu osobowego jako pojazdu służbowego,

4) Modernizacja GOPS w ramach projektu”Zdobywanie kwalifikacji

w zakresie usług opiekuńczych”,

5) Udział w programie PEAD (dostarczanie żywności) wraz z wyodrębnieniem pomieszczenia na tzw. „Bank Źywności”,

6) Zakup sprzętu niezbędnego do prac pracowników gospodarczych i interwencyjnych w tym: ubijarki do kostki brukowej, pił spalinowych, kos

spalinowych i innych,

7) Zakup specjalistycznych traktorków w użyczeniu LSZ Trzcinica i „Victoria” Laski..


Na wszystkie projekty inwestycyjne zostały poczynione prace przygotowawcze w tym opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień a także pozwoleń na budowę. W przypadku prac remontowych dotyczyło to odpowiednio zgłoszeń budowlanych.


J. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy Trzcinica na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiło 1284000,44 zł. czyli 13,76% dochodów.

Natomiast na koniec 2010 roku wyniesie 1725437,- zł.. Jednakże z uwagi na fakt , iż kwota 253837,- zł. pożyczki na finansowanie wyprzedzające w BGK została zgłoszona w dniu 25.XI.2010r. do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu , natomiast kwota 81100,- złotych została zgłoszona do umorzenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi pożyczek preferencyjnych to można oszacować to zadłużenie na 1390500 zł czyli 11,96 % dochodów (stan na 26.11.2010r.).


K. Informacja o stanie mienia komunalnego

Wartości poszczególnych składników:

Grunty - 1101428,94 zł.

Budynki i lokale - 2862376,22 zł.

Obiekty inż lądowej i wodnej - 10308088,69 zł.

Kotły i maszyny energetyczne - 79874,17 zł.

Maszyny i urządz. ogólnego stosowania - 74946,13 zł.

Specjalist. Maszyny i urządzenia - 10158,00 zł.

Urządzenia techniczne - 67350,30 zł.

Środki transportu - 154782,00 zł.

Narzędzia przyrządy ,wyposażenie - 43179,00 zł.


Pożyczki:

Pożyczka z 2008r. WFOŚr. i GW - 22500,- zł.

Pożyczka z 2009r. WFOŚr. i GW -330500,-zł.

Pożyczka z WFOŚr. i GW -100000,-zł.

Pożyczka BGK – D.L. 2010 -253837,-zł.

Kredyty:

Kredyt na domy ludowe SBL 2010 PROW - 174580,- zł.

Kredyt na budowę Gimnazjum 2005r. - 901550,-zł.

Wartość inwestycji w trakcie realizacji – 1395468,65 zł.


 1. Oświata gminna.

Placówki oświaty działające na terenie Gminy Trzcinica zorganizowane są w formie zespołów szkół. Należą do nich Zespół Szkół w Laskach (przedszkole samorządowe, szkoła podstawowa oraz gimnazjum) i Zespół Szkół w Trzcinicy (przedszkole samorządowe, szkoła podstawowa oraz gimnazjum).Organem prowadzącym Zespołów Szkół jest Gmina Trzcinica, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Wielkopolskie Kurator Oświaty w Poznaniu.

1. Uczniowie i dzieci:

na dzień na dzień zmiana

1.IX.2006r. 1.IX.2010 w procentach


gimnazja 226 190 - 16%

szkoły podstawowe 368 335 - 9%

oddziały przedszkolne 110 118 + 7% 1. Opieka zdrowotna i specjalistyczna.

W mijającej kadencji 100% dzieci i uczniów objęto opieką zdrowotną poprzez działania pielęgniarki środowisk szkolnych. W Zespołach Szkół zatrudnieni są nauczyciele mający uprawnienia pedagogów szkolnych oraz logopedów. Działają świetlice środowiskowe w Laskach, Piotrówce, Wodzicznej (okresowo) oraz Trzcinicy.


3. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Corocznie organizowany jest wypoczynek letni w postaci wyjazdowej i stacjonarnej w postaci „Zielonych Wakacji”. W roku 2010 wypoczynek w postaci „Zielonych Wakacji” uzyskał najlepszą ocenę pod względem organizacji i formy merytorycznej na szczeblu Powiatu Kępińskiego. Od 2008 roku corocznie organizowany jest w oparciu o dotację Zarządu Wojewódzkiego OSP w Poznaniu obóz dla młodzieżowych drużyn OSP. W roku 2008 została przygotowana pierwsza wymiana międzynarodowa młodzieży z partnerską Gminą Atany zostało to powtórzone w 2010 roku. Od 2009 roku uczniowie szkół podstawowych zostali objęci nauką pływania w oparciu o częściowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.


4.Pomoc materialna uczniom.

Gmina Trzcinica realizuje pomoc materialna przyznając stypendia o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolne uzyskując na ten cel odpowiednie dotacje w ramach rządowych programów .

Gmina Trzcinica uczestniczy w rządowym programie dożywiania z wykorzystaniem bazy obu zespołów szkół. Od 2007 roku realizowany jest w ramach współpracy z PFRON Oddział w poznaniu program „Uczeń na wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne na wsi. Od 2008 roku rozpoczęto przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.


5. Dowożenie.

Gmina Trzcinica obejmuje dowożeniem do obu zespołów szkół około 317 uczniów pokonując trasę 135 kilometrów dziennie. Rozpoczęcie zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych i koordynacja dowożenia są dostosowane do potrzeb organizacyjnych.

Wpływ na organizację dowożenia ma konieczność zapewnienia 5 kursów przywozu i 8 kursów odwozu dziennie. Odnowione zostały przystanki autobusowe oraz zainstalowano 12 nowych przystanków na terenie Gminy Trzcinica.

W roku 2010 Gmina Trzcinica złożyła wniosek o pozyskanie pojazdu w kategorii bus przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych ( częściowe dofinansowanie ze środków PFRON).

6.Kadra pedagogiczna.

W gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach jest zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty:Liczba godzin dydaktycznych ogółem

stażyści

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

Stan na:

1 IX 2006

1193

4

7,35

42,53

5

Stan na:

1 IX 2010

1102

1,8

7,83

25,77

24,44 1. Baza oświatowa:

a) Zespół Szkół w Laskach posiada dwa budynki dydaktyczne oraz salę gimnastyczną. W skład bazy wchodzi pracownia informatyczna ( nowy sprzęt w 2007 roku) multimedialna biblioteka ( nowy sprzęt i wyposażenie 2008 rok).

Ponadto budynki są bieżąco remontowane w tym wykonano dwa etapy termomodernizacji. W minionej kadencji zainstalowano monitoring wizyjny (program rządowy), zakupiono sprzęt sportowy – rządowy program „Radosna szkoła”, powstało boisko do piłki koszykowej oraz skocznia w dal ponadto uporządkowano teren z jednoczesnym zamontowaniem nowego placu zabaw.

Złożono wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na III etap termomodernizacji (główny budynek).

b) Zespół Szkół w Trzcinicy posiada dwa budynki dydaktyczne oraz salę gimnastyczną. W skład bazy wchodzi pracownia informatyczna ( nowy sprzet w 2007 roku). Budynek przedszkola jest na bieżąco modernizowany (okna, wyposażenie kuchni) a budynek główny bieżąco konserwowany (prace malarskie i konserwatorskie). W minionej kadencji zainstalowano monitoring wizyjny(program rządowy) zakupiony sprzęt sportowy rządowy program „Radosna szkoła”, przygotowano murawę dla treningowego boiska do piłki nożnej, powstał plac zabaw, usunięto pokrycie azbestowe z budynku gospodarczego przy przedszkolu. W 2010 rozpoczęto budowę nowego przedszkola.

 1. Uczniowie obu zespołów szkół odnoszą liczne sukcesy dydaktyczne, sportowe i artystyczne. Uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas III gimnazjum uzyskują dobre, a często bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.VI. Instytucje kultury i sportu.

Inicjatorami życia kulturalnego w Gminie Trzcinica są głównie Koła Gospodyń Wiejskich, Zespół Szkół w Laskach, Zespół Szkół w Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wraz z Biblioteką Filialną w Laskach. Ponadto działalność o podobnym charakterze prowadzą Towarzystwo Przyjaciół Lasek „Lukus”, Stowarzyszenie „Tilia” z Wodzicznej, Chór „Laskowianie”, Koło ZEiR w Laskach i w Trzcinicy. Oprócz imprez i uroczystości o charakterze lokalnym odbywają się imprezy o charakterze gminnym, takie jak: dożynki ( w omawianym okresie 2007 Piotrówka, 2008 Pomiany, 2009 Trzcinica połączone z powiatowymi, 2010 Kuźnica Trzcińska), spotkania opłatkowe, śniadanie wielkanocne, spotkanie dla seniorów, obchody Dnia Matki. Poprawie funkcjonowania organizacji społecznych służyć będzie przeprowadzona modernizacja i remonty Domów Ludowych. W okresie 2007 – 2010 Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wraz z Biblioteką Filialną w Laskach zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i wyposażenie, a także został wzbogacony księgozbiór. Wiele środków zostało pozyskanych z zewnątrz. W latach 2009 – 2010 został przeprowadzony remont wraz z modernizacją Biblioteki Filialnej w Laskach ( w oparciu o częściowe dofinansowanie ze środków zewnętrznych PROW). Przygotowano dokumentację projektową nowego budynku przedszkola, której budowa będzie możliwa po uzyskaniu środków z programu Biblioteka +. Na terenie Gminy Trzcinica działają trzy Ludowe Zespoły Sportowe: w Laskach, Kuźnicy Trzcińskiej i Trzcinicy. Działalność tych zespołów polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej i piłce siatkowej. Sekcje piłki nożnej Lasek i Trzcinicy uczestniczą w rozgrywkach Kaliskiej Klasy A grupy 2 lokując się w pierwszej szóstce drużyn. W omawianym okresie poprawie uległa baza sportowa: zmodernizowano stadion w Trzcinicy, wyremontowano pawilon sportowy w Trzcinicy oraz wykonano pierwszy etap budowy boiska sportowego w Laskach. Ponadto wyremontowano ogrodzenie boiska w Wodzicznej wraz z nasadzeniem drzewek, a w Kuźnicy Trzcińskiej zagospodarowano teren boiska do siatkówki. Prócz wymienionych klubów powstał Uczniowski Klub Sportowy w Trzcinicy. Organizowane są liczne turnieje sportowe często o charakterze powiatowym (piłka siatkowa, tenis stołowy, konkurs tańca). Sekcje piłki siatkowej uczestniczą w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. W ramach Gminnego Programu profilaktycznego z wykorzystaniem środków GKRPA prowadzone są 3 sekcje piłki nożnej, 2 sekcje piłki siatkowej oraz 1 sekcja piłki koszykowej (program rozpoczęto w 2009 roku). Gmina Trzcinica jest zakwalifikowana do rządowego programu budowy boisk „Orlik 2012”.

W omawianym okresie rozpoczęto obchodzenie Dni Gminy. Wydano dwa zeszyty z serii „Biblioteczka Gminy”, przygotowano także okolicznościowe pocztówki. Gmina Trzcinica uczestniczy w imprezach regionalnych, gdzie lokalni twórcy i przedstawiciele KGW odnoszą liczne sukcesy.

W tym okresie odbyły się obchody 90-lecia Powstania Wielkopolskiego, 90-lecia powotu do Macierzy i 20-lecia Samorządu Terytorialnego.  1. Ochotnicze Straże Pożarne.


Na terenie Gminy Trzcinica funkcjonuje 8 jednostek Straży Pożarnej, w tym 1 jednostka w systemie powiatowym , 1 w krajowym i 6 jednostek pomocniczych.

Jednostka OSP Trzcinica znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa. Ogólna liczba członków OSP na terenie Gminy Trzcinica wynosi 420 strażaków ochotników. Jednostki posiadają samochody oraz na bieżąco odnawiane jest wyposażenie i sprzęt w tym pompa szlamowa, pompy Niagara, piły do cięcia metali i betonu,agregat prądotwórczy, aparaty tlenowe, zestawy ratownictwa drogowego. Każda jednostka posiada Domy Ludowe (strażnice) wraz z garażami na wozy bojowe. W omawianym okresie dokonano zakupu wielu rodzajów sprzętu, wyposażenia, ubiorów korzystając z licznych dotacji zewnętrznych. Dobrze sprawdza się system dotacji przekazywanych przez Gminę Trzcinica. 18 maja 2008 roku nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu bojowego marki MAN dla OSP Trzcincia, pozostałe 2 ciężkie wozy bojowe poddano remontowi, OSP Laski (2009), OSP Trzcinica (2010). Na bieżąco jest remontowany sprzęt i pojazdy pozostałych jednostek. Należy ocenić stopień przygotowania strażaków ochotników jako bardzo wysoki, a ich skuteczność potwierdzają akcje, w których uczestniczą. Gmina Trzcinica w 2009 roku skierowała największą liczbę strażaków na specjalistyczne szkolenia w Powiecie Kępińskim. Także zakupy sprzętu i wyposażenia są wysoko oceniane przez kierownictwo PSP w Kępnie. Drużyny młodzieżowe oraz seniorów osiągają bardzo dobre rezultaty na zawodach powiatowych.

W roku 2006 z budżetu Gminy na straże pożarne przekazano kwotę 72 267,51 zł. Natomiast budżet roku 2010 zawiera kwotę 131.555,-zł. W 2007 roku dodatkowo przekazano kwotę 150000 złotych na zakup samochodu MAN dla OSP w Trzcinicy. Ciągłej modernizacji podlega baza w postaci Domów Ludowych (strażnice) oraz budynków gospodarczych (garaży).VIII. Sfera społeczna

Liczba ludności w Sołectwach Gminy Trzcinica:

LUDNOŚĆ W SOŁECTWACH GMINY TRZCINICA

Miejscowość

2000

2005

2010

Razem

Osoby

Razem

Osoby

Razem

Osoby

Poniż. 18 r. ż.

Pow. 18 r. ż.

Poniż. 18 r. ż.

Pow. 18 r. ż.


Poniż. 18 r. ż.

Pow. 18 r. ż

Aniołka Pierwsza

Aniołka Parcele

Ignacówka Pierwsza


Kuźnica Trzcińska


Laski

Borek
Granice

Nowa Wieś

Laski- Tartak


Piotrówka

Różyczka


Pomiany

Kwasielina


Smardze


Trzcinica

Aniołka Druga

Jelenia Głowa

Siemionka


Wodziczna

Ignacówka Druga

Ignacówka Trzecia

Dzierżążnik

Teklin

74

37

34


239


1260

122

148

93

4


390

10


210

23


352


1023

37

19

103


401

18

109

27

90


19

16

15


78


318

33

51

26

0


119

7


71

9


113


302

12

11

33


119

10

38

10

45

55

21

19


161


942

89

97

67

4


271

3


139

14


239


721

25

8

70


282

8

71

17

45

71

30

33


224


1259

114

166

93

5


369

11


214

20


341


1055

46

20

87


385

15

109

32

9115

13

10


60


299

25

47

20

1


98

6


69

4


96


280

11

10

28


99

7

34

7

39

56

17

23


164


960

89

119

73

4


271

5


145

16


245


775

35

10

59


286

8

75

25

52

67

32

34


214


1291

116

165

88

5


353

14


207

21

345


1123

44

24

93


375

18

104

25

88

10

7

9


44


270

20

44

14

1


74

10


67

5


79


259

10

9

23


75

4

30

5

34

57

25

25


170


1021

96

121

74

4


279

4


140

16


266


864

34

15

70


300

14

74

20

54

Razem

4823

1455

3368

4790

1278

3512

4846

1103

3743


Z poniższej analizy widać , że można zaobserwować stopniowe starzenie się społeczności Gminy Trzcinica (jest to trend widoczny zarówno w kraju jak i w państwach europejskich). Ponadto następuje stopniowa migracja wewnątrz Gminy Trzcinica do największych ośrodków takich jak Laski (przyrost o 2,5% a w szczególności Trzcinica (przyrost o 9,8%). Dlatego też należy uwzględniać w pracy samorządu lokalnego:

 1. wzrost działań adresowanych do potrzeb seniorów i ich aktywizacji,

 2. działania sprzyjające przyrostowi liczby urodzeń w tym zapewnienie większej liczby miejsc w przedszkolach a także dalszy rozwój gospodarczy powodujący tworzenie nowych miejsc pracy a poprzez to stabilizację finansową rodzin,

 3. rozwój małych miejscowości i czynienie także ich atrakcyjnymi miejscami zamieszkania.

 1. Dane o zatrudnieniu i bezrobociu na terenie Gminy Trzcinica.

Wyszczególnienie 2002 2004 2006 2008 X.2010

Pracujący ogółem 360 329 383 431 ok.480

w tym kobiety 179 160 165 181 ok.200

mężczyźni 181 169 218 250 ok.280

Liczba bezrobotnych ogółem 243 153 107 57 116

w tym kobiety 136 110 86 42 67

mężczyźni 107 43 21 15 49


Mimo , iż bezrobocie na terenie Gminy Trzcinica na tle sytuacji krajowej jest stosunkowo niskie, to jednak należy podejmować działania przeciwdziałające temu procesowi wśród których – leżące w kompetencjach samorządu lokalnego to działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu i wsparciu lokalnych firm a także utrzymanie dobrego poziomu nauczania jako czynnika sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia w tym zwiększenia szans na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i w przyszłości zawodu, które daje szanse zatrudnienia.

 1. Pomoc społeczna.

Działalnością w zakresie pomocy społecznej w Gminie Trzcinica zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej , mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia. Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach , odpowiadających godności człowieka.. Działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej winny doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi , Powiatowym Urzędem Pracy , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Sądem (kuratorzy społeczni i zawodowi) , Prokuraturą, pedagogami szkolnymi, Komisariatem Policji , warsztatami terapii zajęciowej, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej , organizacjami pozarządowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Caritasem. Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego , stwierdzającego sytuację materialną , rodzinną , finansową i życiową osób i rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Rodzaje i kwoty świadczeń rodzinnych.


Rodzaj

2006 rok

2008 rok

2010 r. plan

1.Zasiłki rodzinne

532.350

579.905

686.992

2. Świadczenia pielęgnacyjne

48.720

45.766

65.000

3. Zasiłki pielęgnacyjne

120.555

147.492

164.016

4. Dodatki do zasiłków z tytułu:

-

-

-

- urodzenia dziecka

51.000

46.000

35.000

- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

123.453

141.014

111.871

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

9.133

-------

------

- samotnego wychowywania dziecka

52.830

42.610

37.880

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

24.210

26.540

26.760

- rozpoczęcia roku szkolnego

68.570

51.400

46.300

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

85.450

81.340

59.200

- wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej

111.320

103.840

95.120

5. Zaliczki alimentacyjne/ fundusz alim. 2010

44.835

46.120

45.900

6. Jednorazowa zapomoga- tzw. „becikowe”.

61.000

69.000

51.000


Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych i własnych

Forma

Liczba rodzin

2006

Liczba rodzin

2008

Liczba rodzin

2010

Liczba świadczeń

2006

Liczba świadczeń

2008

Liczba świadczeń

2010

Kwota świadczeń

2006 zł.

Kwota świadczeń

2008 zł.

Kwota świadczeń

2010 zł.

Zasiłki Stałe

10

11

13

108

113

131

41.863

41.623

43.336

Zasiłki celowe

169

113

107

235

115

317

68.946

85.672

84.000

Zasiłki okresowe

37

20

13

173

78

56

43.720

26.403

17.013

Dożywianie

134

244

87

19.477

10.300

9.270

39.439

62.000

32.358

Zdarzenie losowe

---

1

---

----

1

----

----

500

----

Usługi opiekuńcze

3

7

11

1.958

5064

5.679

10.704

40.503

43.547

Odpłatność za DPS

3

6

5

26

62

53

33.272

89.290

97.013

Zas. celowe na pokrycie wyd.związ. z klęską żyw..i ekol.

270

----

-----

270

-----

-----

298.828

----

--- 1. Promocja Gminy Trzcinica.

Urząd Gminy Trzcinica w miarę możliwości finansowych prowadzi promocje poprzez zamieszczanie stosownych informacji na własnych stronach internetowych : www.trzcinica.com.pl (powstała w 2009 roku) oraz stronie BIP: http://trzcinica.nowoczesnagmina.plpodobne strony posiadają Zespół Szkół w Laskach oraz Zespół Szkół w Trzcinicy a w ramach wniosku dofinansowanego z PROW podobna stronę stworzy Publiczna Biblioteka Samorządowa w Laskach. Ponadto odpowiednie materiały informacyjne przekazywane są do lokalnych środków przekazu w postaci gazet lokalnych : „Tygodnik Kępiński”, „Twój Puls Tygodnia”, „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”, „Gazeta Bezpłatna”, „Radio i Telewizja SUD” i inne.

Od roku 2009 obchodzone są Dni Gminy Trzcinica i wydawany jest okolicznościowy folder reklamowy.

W związku z organizacją i współorganizacją wielu imprez i uroczystości wydawane są materiały promocyjne, foldery i okolicznościowe widokówki poświęcone odpowiedniej tematyce.

Wiele materiałów promocyjnych powstaje we współpracy z Fundacją „Wrota Wielkopolski” i Stowarzyszeniem „Wrota Wielkopolski”

Gmina Trzcinica wydała dwie publikacje z serii Biblioteczka Gminy Trzcinica pierwsza o tytule „ Wędrówki kulinarne po Gminie Trzcinica” dotyczyła kuchni regionalnej, a druga „ Rękodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna” promowała lokalnych twórców rękodzielniczych( uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych).

Gmina Trzcinica uczestniczy w wielu imprezach promocyjnych LGD „Wrota Wielkopolski” w tym w roku 2007 na MTP w Poznaniu. Także osiągnięcie sportowców, uczniów, lokalnych twórców i Chóru „Laskowianie” sa elementami promującymi Gminę Trzcinica.

Gmina Trzcinica posiada zbiór zdjęć lotniczych, które służą do celów reklamowych i promocyjnych . Każdorazowo opracowywany jest roczny kalendarz imprez, który powstaje w wyniku współpracy ze stowarzyszeniami, sołectwami i jednostkami organizacyjnymi.


X. Usprawnienia w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy Trzcinica.

1.Uległa usprawnieniu obsługa elektroniczna urzędu w tym także finansowa dająca wymierne korzyści ekonomiczne.

2.Zmodernizowane i przeniesione na parter zostało pomieszczenie USC zakupiono także nowe wyposażenie i sprzęt.

3.Odnowiono salę posiedzeń z jednoczesnym wykorzystaniem jej na szkolenia, spotkania i konferencje.

4.Nadal doskonalony jest system szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników


 1. Podsumowanie.

 1. Największe sukcesy minionej kadencji.

a) wykorzystanie szansy skutecznego pozyskania bardzo dużych środków finansowych na różnorodne inwestycje i zadania,

b) wzmocnienie roli Sołectw oraz Mieszkańców w wyznaczaniu kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości poprzez udział w opracowaniu Planów Odnowy Miejscowości, Funduszu Sołeckiego , itp.

c) poprawienie warunków funkcjonowania organizacji społecznych poprzez kompleksową modernizację Domów Ludowych, obiektów sportowych i innych budynków użyteczności publicznej,

d) wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Trzcinica poprzez rozwiązania sprzyjające inwestowaniu, w tym pomoc de minimis oraz przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,

e) poszerzenie oferty imprez kulturalnych oraz zajęć sportowych , w tym nauki pływania , a także wymiany międzynarodowej młodzieży.


 1. Największe porażki minionej kadencji.

a) migracja młodych mieszkańców do innych ośrodków w poszukiwaniu pracy.Wójt Gminy Trzcinica


(-) Grzegorz Hadzik


Trzcinica, 29.11.2010r.