Wójt Gminy Trzcinica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół w Laskach


Podstawa prawna: art.36a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189 , poz. 1855)

1.Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 z późn.zm.).

    1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu , w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe,

    2. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole podstawowej lub placówce,

    3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

    4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

    5. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu , szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną oceną pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej ,jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej , albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

    6. posiada zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

    7. nie była karana karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 , poz. 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowania dyscyplinarne,

    8. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

    9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 , poz. 114 ze zm.)

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem .

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy , wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem ,

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ,

  6. ocenę pracy , o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek,

  7. zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

  8. oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1980 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

  9. oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  10. oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art.31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 , poz. 114 z późn.zm.),

  11. oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.


 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” , w terminie do dnia 3 kwietnia 2007 r. do godz. 14-tej na adres: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47 , 63-620 Trzcinica.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzcinica. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


                                                                                                                  Wójt Gminy Trzcinica

                                                                                                               (-) mgr Grzegorz Hadzik