Wezwanie do aktualizacji wpisów w Ewidencji Działalności Gospodarczej.Z dniem 1 lipca została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestrudostępnego przez Internet (http://www.ceidg.gov.pl). Dotychczasowe organy ewidencyjne (organy gminy) zobowiązane są do przeniesienia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku aktualnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG.

Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach mogą wymagać korekty, w zależności od daty dokonania wpisu oraz sposobu prowadzenia ewidencji.

Z danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Trzcinica wynika, że wielu przedsiębiorców wystąpiło dotąd z wnioskiem o aktualizację danych, bądź zaprzestało już prowadzenia działalności a nie dokonało wykreślenia z ewidencji prowadzonej w Urzędzie Gminy.

W związku z powyższym informujemy o konieczności dostosowania przez przedsiębiorców posiadanych wpisów, do obowiązujących przepisów prawa.


Aktualizacja danych dotyczy:

-adresów miejsca zamieszkania, zakładu głównego i innych miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

- numerów PESEL i NIP;

-rodzajów działalności określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007)

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami) w obrocie gospodarczym, to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.

Weryfikacji danych należy dokonać poprzez wniosek CEIDG-1, złożony osobiście lub przez pełnomocnika w:

Urzędzie Gminy w Trzcinicy, pokój nr 1.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 78 15 000.


Jeśli działalność gospodarcza nie jest już prowadzona proszę złożyć wniosek o wykreślenie wpisu.