RYS HISTORYCZNY: Pierwsza wzmianka historyczna o Trzcinicy sięgła początku XI wieku, gdy ziemie te dla Księstwa Śląskiego zdobył magnat śląski – Piotr Włostowic, zwany Duninem, wywodzący się ze Ślęży k/ Wrocławia. Zbudował tutaj grodzisko stożkowe dla celów obronnych. W 1120 r. nazwał je Crescenica, od bujnie rosnącej trzciny. Od 1120 r. istnienie Trzcinicy jest udokumentowane. Trzcinica posiada najstarszą na ziemi kępińskiej parafię i kościół z 1201 r. W 1245 r. Trzcinica przeszła w ręce biskupa wrocławskiego. W 1360 r. bisku wrocławski Przecław darował dobra trzcińskie kanonikowi poznańskiemu Stefanowi Gromossy w dożywocie. W roku 1370 Trzcinica przeszła w ręce Stogniewów. W 1510 r. Jan stogniew, syn Anny zmienił nazwisko na Trzciński od miejscowości Trzcinica, uzyskując herb Oksza od króla Zygmunta Starego. Ród Trzcińskich władał tymi dobrami do 1812 r. kiedy Ignacy Trzciński zamienił się z baronem Knobelsdorfem na miejscowość Biskupice na Górnym Śląsku. Od 1892 r. dobra trzcińskie dostawały się w ręce właścicieli niemieckich i ulegały germanizacji.


WAŻNIEJSZE ZABYTKI, KULTURA:

TRZCINICA. Kościół klasycystyczny z 1806 r. – murowany, pw. świętego Stanisława Biskupa.

LASKI. Kościół z 1879 r. murowany, pw. Niepokalanego Serca Maryji,

Kościół z 1627 r. drewniany o konstrukcji zrębowej, kryty gontem z polichromią z 1739 r.

WODZICZNA. Kościół filialny z 1894 r. murowany pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Ośrodkiem krzewienia kultury jest również Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy i jej filia w Laskach.


ŚRODOWISKO. TURYSTYKA. Gmina Trzcinica położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego w powiecie kępińskim, na wzniesieniach Trzcińsko – Mikorzyńskich. Jest ekologicznie czystą rolniczą gminą. Występują tu duże obszary lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę, co stwarza możliwość dobrego wypoczynku. W Laskach – w zabytkowym zamku w Zajeździe Zamkowym znajdują się: restauracja, miejsca noclegowe – 55 miejsc, sale konferencyjne, organizowane są imprezy okolicznościowe. W miejscowości Nowa Wieś wśród lasów znajduje się Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny należący do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach – Akademii Rolniczej w Poznaniu w którym znajdują się: miejsca noclegowe – 100 miejsc, sale wykładowe, świetlica, stołówka. W pobliżu ośrodka jest aboretum dendrologiczne, gdzie można podziwiać wiele egzotycznych drzew i krzewów. Opodal utworzona jest klasa leśna z eksponatami przyrodniczo – leśnymi służącymi do zajęć lekcyjnych w naturalnych warunkach. Przez teren gminy przebiega żółty szlak turystyczny P-507 o łącznej długości 150 km, od Pleszewa poprzez Gołuchów, Kotłów, Mikstat, Ostrzeszów, Kępno, Mroczeń, Laski do Goli k/Siemianic.


KOMUNIKACJA

Gmina Trzcinica posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni asfaltowej. Przez teren gminy przebiega odcinek drogi krajowej Nr 39 Brzeg – Kępno przez Namysłów. W gminie funkcjonuje komunikacja PKS realizująca połączenia do Kępna, Namysłowa i Kluczborka oraz do miejscowości na terenie gminy.


GŁÓWNE GAŁĘZIE GOSPODARKI.

W Gminie Trzcinica jest zarejestrowanych 180 podmiotów gospodarczych. Z większych firm należy wymienić zakłady stolarskie produkujące meble kuchenne, pokojowe, stolarkę okienną i drzwiową, a także piekarnie, cukiernie, zakłady mechaniki pojazdowej, transportowe, sprzedaż materiałów budowlanych, pasz, opału itp. oraz sklepy i różnego typu zakłady usługowe. Obiekty noclegowe dysponują 140 miejscami noclegowymi. Obsługę finansową firm i ludności prowadzi Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie O/Trzcinica, oraz banki w Kępnie.


INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE , STRATEGIA ROZWOJU.

Gmina Trzcinica inwestuje w rozwój infrastruktury. Do wszystkich miejscowości w gminie doprowadzony jest wodociąg gminny. Większa część gminy posiada kanalizację sanitarną, a ścieki są oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Laskach. Odpady stałe są wywożone na wysypisko śmieci przez firmę specjalistyczną. Wszystkie miejscowości w gminie posiadają połączenia telefoniczne wraz z liniami światłowodowymi. Na terenie gminy działają dwa punkty sprzedaży paliw – w Trzcinicy oraz w Laskach. W gminie znajdują tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną – w Trzcinicy, Wodzicznie i w Laskach – oraz teren o powierzchni 48 a w Laskach, położony przy drodze powiatowej przeznaczony na działalność gospodarczą. W końcu 2000 r. został zakończony proces budowania strategii rozwoju Gminy na lata 2000 – 2010 w którym udział brało szereg osób reprezentujących wszystkie środowiska społeczne. Najważniejsze punkty strategii to:

1. Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów Unii Europejskiej –
    maksymalnie obniżyć poziom bezrobocia.
2. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego – budowa sieci kanalizacyjnej i
    udoskonalenie gospodarki odpadami.
3. Poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa poprzez budowę gimnazjum w
    Trzcinicy, sali gimnastycznej oraz modernizację istniejącej bazy szkolnej.
4. Wymiana sieci azbestowo – cementowej w wodociągach w Laskach i Piotrówce.
5. Budowa stadionu w Laskach.
6. Gazyfikacja gminy.
7. Zalesianie gleb o niskiej bonitacji
8. Wspieranie inicjatyw kulturalnych.