Referat Finansowy.

tel. (62) 78 15 008, (62) 78 15 007
      (62) 78 15 006 - Skarbnik Gminy - mgr Aleksandra Jokiel
fax (62) 78 15 001
e - mail:skarbnik@trzcinica.com.pl

Referat znajduje w budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy, I piętro, pokój nr 7-8

Stanowiska pracy w Referacie Finansowym:

 - Kierownik Referatu Finansowego - Skarbnik Gminy - mgr Aleksandra Jokiel - tel. (62) 78 15 006, e - mail: aleksandra.jokiel@trzcinica.com.pl  
 - stanowisko ds. księgowości budżetowej - Anna Rachlok, tel. (62) 78 15 007, e - mail:  anna.rachlok@trzcinica.com.pl 
 - stanowisko ds. księgowości budżetowej - Patrycja Jokiel, tel. (62) 78 15 007, e - mail: patrycja.jokiel@trzcinica.com.pl 
 - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Natalia Wolniak, tel. (62) 78 15 008, e - mail: natalia.wolniak@trzcinica.com.pl
 - stanowisko ds. księgowości podatkowej - Renata Pindor, tel. (62) 78 15 008, e - mail: renata.pindor@trzcinica.com.pl  

 - stanowisko ds. księgowości budżetowej i  kasy -  Natalia Wawrzyniak, tel. (62) 78 15 008, e - mail: natalia.wawrzyniak@trzcinica.com.pl
 

Referat Finansowy prowadzi sprawy z zakresu:

1) gospodarki finansowo - budżetowej Gminy,

2) wymiaru ,księgowości zobowiązań pieniężnych , podatkow opłat lokalnych,

3) zapewnienie dyscypliny finansowej.

2. Do zadań Referatu Finansowego w szczegolności należy:

1) w zakresie spraw finansowo-budżetowych Gminy :

a) opracowanie wnioskow dotyczących doboru środkow niezbędnych do realizacji zadań

planowych,

b) prowadzenie kontroli gospodarczych w jednostkach podporządkowanych Radzie

Gminy,

c) organizowanie oraz nadzor nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez

jednostki organizacyjne objęte budżetem gminy,

d) opiniowanie przedsięwzięć jednostek gospodarczych dla zapewnienia zgodności z

celami określonymi w planach terytorialnych,

e) wykonywanie lub koordynowanie czynności i prac związanych z opracowaniem

projektu oraz wykonaniem budżetu,

f) kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładow budżetowych oraz gospodarstw

pomocniczych,

g) opiniowanie projektow wydatkowania środkow funduszy celowych po budżetowych,

h) wnioskowanie w sprawie finansowania zadań bądź ich części ze środkow funduszy

celowych będących w dyspozycji innych organow lub instytucji,

i) nadzorowanie przebiegu inwestycji wg planu terenowego,

j) opracowywanie projektow budżetu Rady Gminy wraz z funduszami celowymi oraz

opracowywanie szczegołowego podziału dochodow i wydatkow budżetowych (układ

wykonawczy budżetu gminy),

k) zatwierdzanie planow finansowych wykonywanych przez Urząd Gminy i jednostki

podległe,

l) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania budżetu oraz czuwanie nad

zachowaniem rownowagi budżetowej,

ł) opracowanie projektow uchwał Rady Gminy i decyzji w sprawie zmian w budżecie

gminy oraz dokonywanie zmian w ramach posiadanych kompetencji,

m) planowanie środkow budżetowych na dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy i

jednostek związanych z budżetem oraz analizowanie i kontrola ich wykorzystania,

n) finansowanie powiązanych z budżetem rady gminy przedsiębiorstw terenowych,

jednostek i zakładow budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jak rownież nadzor

nad ich gospodarką finansową,

o) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowych gminy i

opracowywanie materiałow w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy oraz

referowanie spraw budżetowych na posiedzenie Komisji Rady Gminy, Sesjach Rady

Gminy,

2) w zakresie prowadzenia rachunkowości budżetowej :

a) prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy , rachunkowości budżetowej jednostek i

zakładow budżetowych , funduszy celowych oraz sporządzanie jednostkowych i

zbiorczych, okresowych sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

b) naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i składki ZUS dla pracownikow,

c) prowadzenie ewidencji funduszu płac,

d) prowadzenie ewidencji VAT,

e) naliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osob fizycznych do Urzędu

Skarbowego,

f) prowadzenie spraw związanych z obsługą płacową pracownikow,

g) sporządzanie dokumentow wymaganych przez ZUS w odniesieniu do

pracownikow i Urzędu,

h) wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu pracownikow,

i) finansowe prowadzenie spraw sołtysow i funduszu sołeckiego,

3) w zakresie księgowości i wymiaru zobowiązań , podatków i opłat lokalnych:

a) wymiaru i poboru należności z tytułu określonych w odrębnych przepisach podatkow i

opłat,

b) udzielania ulg, umorzeń oraz rozkładanie na raty i zaniechania należności w granicach

uprawnień,

c) kompletowania i bieżącej aktualizacji dokumentow wymiarowych z zakresu podatkow

i opłat lokalnych oraz zobowiązań pieniężnych w tym prowadzenie ewidencji

nieruchomości i ksiąg gospodarczych,

d) zapewnienia powszechności opodatkowania,

e) terminowego i powszechnego dokonywania wymiaru podatku i opłat lokalnych oraz

wymiaru zobowiązań pieniężnych od rolnikow,

f) nadzoru nad prawidłowym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu Gminy podatkow i

opłat lokalnych,

g) terminowego i wyczerpującego załatwienia wpływających od ludności skarg i wnioskow,

odwołań i podań oraz przyjmowanie interesantow w sprawach podatkow i opłat,

h) wydawania w niezbędnych przypadkach zaświadczeń o stanie majątkowym,

i) prowadzenia spraw z zakresu egzekucji należności budżetowych,

j) podejmowania działalności zapewniających pełną realizację wpływow na poczet bieżących

działalności budżetowych z tytułu podatkow i opłat oraz likwidację zaległości

podatkowych,

k) wystawiania upomnień oraz tytułow wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminu

płatności rat podatkowych i opłat lokalnych , zobowiązań pieniężnych od rolnikow,

l) wspołpracy z Urzędami Skarbowymi na odcinku planowania, wykonywania oraz

prowadzenia rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodow realizowanych

przez te urzędy na rzecz budżetu Gminy,

ł) wspołpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową,

m) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym itp.,

n) nadzoru, koordynacji oraz rozliczania wpływow z podatkow i opłat,

o) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

p) sprawozdawczość z zakresu pracy Referatu.

4) w zakresie pomocy materialnej:

a) realizacja zadania i prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy materialnej dla

uczniow,

b) wspołpraca z dyrektorami szkoł,

c) realizacja zadania i prowadzenie dokumentacji w zakresie dofinansowania

pracodawcom kosztow kształcenia młodocianych pracownikow,

d) prowadzenie dokumentacji w zakresie przyznawania Nagrod Wojta Gminy za wyniki w

nauce, sporcie i kulturze,

5) obsługa Kasy Urzędu Gminy.

a) prowadzenie dokumentacji kasy Urzędu,

b) wypłata diet i kosztow podroży,

c) wypłata rachunkow gotowkowych.