Urząd Gminy Trzcinica informuje, że trwa nabór wniosków w ramach grantowego konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

obrazek

UWAGA !!!

W związku z ubieganiem się Gminy Trzcinica o grant w ramach programu Cyfrowa Polska - Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym oraz z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji w generatorze wniosków, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które złożyły oświadczenia (rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów) o pilne dostarczenie następujących dokumentów:

- dokument potwierdzający zatrudnienie krewnego w PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o prace, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja przynależności do związku zawodowego, zaświadczenie z KOWR lub ZUS/KRUS itp.) – w przypadku osób, które do tej pory nie załączyły takich dokumentów,

Uwaga - SKR oraz zakłady doświadczalne nie posiadały statutu PPGR, dlatego krewni pracowników  w nich pracujących nie są kwalifikowani do wzięcia udziału w konkursie.

- dokument lub dokumentów potwierdzający fakt pokrewieństwa w linii prostej (do 4 pokolenia) między osobą która ma otrzymać zakupiony sprzęt (zgłoszony w oświadczeniu) a osobą wskazaną w oświadczeniu jako dawny pracownik PPGR (akty urodzenia, zgonu itp.)

- zaświadczenie z ARiMR, że dziecko zgłoszone w oświadczeniu nie otrzymało na własność komputera zakupionego z środków publicznych – dotyczy np. programu „Komputer dla rolnika”

- dokument potwierdzający adres zamieszkania dziecka na terenie gminy Trzcinica (oświadczenie o zamieszkaniu w załączeniu)

Niedostarczenie dokumentów może spowodować konieczność wykreślenia z listy uczestników programu grantowego.

Wszystkie w/w dokumenty należy dostarczyć do 15 grudnia 2021 r. do godziny 15:00

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 62 78 15 001

Złożenie w/w dokumentacji w dalszym ciągu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Przedmiotowe dokumenty są niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach w/w konkursu grantowego.

Dokumenty złożone  po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane i uwzględniane do wniosku o powierzenie grantu.

 

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich oraz deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu. Miało to znaczący wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.
Potomkowie osoby pracującej w zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym i zamieszkujące na terenie Gminy Trzcinica oraz uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej mają szansę otrzymać wsparcie w postaci komputera przenośnego. Rodzice/opiekunowie prawni lub dorośli uczniowie zainteresowani powyższym wsparciem proszeni są o wypełnienie dokumentów konkursowych (w załączeniu) oraz ich dostarczenie do Urzędu Gminy Trzcinica (ul. Jana Pawła II nr 47; 63-620 Trzcinica) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 r. godz. 15:00.
Złożenie dokumentacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Oświadczenia są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach w/w konkursu grantowego. Złożone dokumenty po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane i uwzględniane do wniosku o powierzenie grantu.

Najważniejsze  założenia konkursowe:
1. Do aplikowania uprawnione są osoby kształcące się (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa) oraz zamieszkujące na terenie Gminy Trzcinica, których krewny w linii prostej (rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali niegdyś* w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało takie gospodarstwo rolne.
2. Do udziału w konkursie uprawnione są osoby, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku lub roku poprzedzającym złożenie przedmiotowego wniosku sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów tych rzeczy (np. z programu zdalna szkoła i zdalna szkoła +).
3. Oświadczenia w imieniu osób niepełnoletnich składają rodzice/prawni opiekunowie osób uprawnionych do udziału w konkursie.
4. Na każde dziecko uprawnione w konkursie składa się oddzielne oświadczenie.
5. W oświadczeniu należy podać i wskazać nazwę państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (nie musi to być PGR położony na terenie gminy Trzcinica).
6. Złożenie dokumentacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

*pracował niegdyś – rozumie się:
w momencie likwidacji czy przekształcenia gospodarstwa np. przez 5 lat i zwolnił się ale mieszkał nadal w miejscowości w której zlokalizowany był PGR pracował w PGR „całe życie” i przeprowadził się do miejscowości w której również funkcjonował w przeszłości PGR