Urząd Gminy Trzcinica informuje o uruchomieniu  Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

na stronie www:      Elektroniczna Platforma usług Publicznych

adres skrytki urzędu:  /UGTRZCINICA/SkrytkaESP       /UGTRZCINICA/skrytka

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 2017 poz. 570) oraz Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 2018 poz. 180), maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 30 MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

  • Edytor tekstowy OpenDocument (odt)
  • Microsoft Word  (doc)
  • Rich Text Format (rtf)
  • Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods)   
  • Arkusz Microsoft Excel (xls) 
  • Joint Photographic Experts Group (jpg/jpeg)
  • Portable Document Format (pdf)

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne), opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument, wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.


W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Trzcinica i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.