Od dnia 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. Nr 1243) o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  która nakłada nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową. Założeniem nowego prawa jest ułatwienie załatwiania niezbędnych spraw w urzędach osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się - niesłyszącym czy głuchoniemym. Zadaniem gminy jest zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego. Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić takie zapotrzebowanie przynajmniej trzy dni przed terminem realizacji swojej potrzeby administracyjnej. Gmina zobowiązana jest wówczas do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.