UWAGA!

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Trzcinica, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XLIX/351/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 14 grudnia 2022 r- zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcinica.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wyniesie 26,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 52,00 miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 miesięcznie od osoby od obowiązującej stawki opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady wyniesie 25,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, które zostanie dostarczone przez pracownika Urzędu Gminy Trzcinica.

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Tak jak do tej pory, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z dołu bez odrębnego wezwania, w terminach wskazanych w uchwale rady Gminy Trzcinica nr XVIII/158/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku, tj,

RATA

Termin płatności

Styczeń, Luty

Do 28 lutego 2023 r.

Marzec, Kwiecień

Do 30 kwietnia 2023 r.

Maj, Czerwiec

Do 30 czerwca 2023 r.

Lipiec, Sierpień

Do 31 sierpnia 2023 r.

Wrzesień, Październik

Do 31 października 2023 r.

Listopad, Grudzień

Do 31 grudnia 2023 r.W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty na poczet 2023 roku, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku.

W sytuacji nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu - stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PRZYPOMNIENIE

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zgłoszenia wszelkich zmian danych mających wpływ na ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmianę właściciela, sprzedaż nieruchomości lub migrację.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzcinica osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Gminy Trzcinica oraz na stronie internetowej http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE NOWYCH WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT

Wskazuje się, iż na wzrost wysokości stawek opłat miał wpływ wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na który to z kolei wpłynął wzrost cen usług, drożejąca energia, wzrost cen paliw, wzrost cen usług oraz wzrost płacy minimalnej.