Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.

 

Zarządzenie nr 9/04

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 3 kwietnia 2009

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne GminyNa podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 115, poz. 781 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U.

Nr 209, poz. 1511) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy oraz Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje Kierownik Referatów Finansowego Urzędu Gminy potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonywanego wydatku.

2. Pozostałe jednostki budżetowe Gminy (w tym instytucje kultury) wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.


§ 2


1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz „Instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych” i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).

4. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru:

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

w wysokości ................(słownie ........................................................................

………………………………………………………) Kod ..................................


......................                               ..................................................

(data)                                                  (podpis pracownika)
5. Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią wymienioną § 2 pkt 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego.

6. Referat Finansowy Urzędu Gminy dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 950 „Wydatki strukturalne” stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego ora niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 z późn.zm.).

§ 3


1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają jednostkowe roczne sprawozdanie Rb-WS o wydatkach strukturalnych przedkładają Wójtowi Gminy w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

2. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych, sporządzają sprawozdanie negatywne.

3. Sprawozdanie zbiorcze Rb-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy sporządza Referat Finansowy Urzędu Gminy w celu przekazania do Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

§ 4


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                         Wójt Gminy Trzcinica
                                                                                                                      (-) mgr Grzegorz Hadzik

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2009-05-19 10:00:41
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2009-05-22 13:10:23
Ostatnia zmiana:2009-05-22 13:10:33
Ilość wyświetleń:761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij