Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

w okresie od 13 marca 2009 roku do 27 kwietnia 2009 roku.

I. Zarządzenia Wójta Gminy

 1. Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009

 2. Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 3. Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009.

 4. Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w prawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 5. Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budż. na rok 2009.

 6. Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RbWS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.

 7. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Trzcinica konkursu pn „Najpiękniejszy ogród”.

 1. Uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach.

1. 16-03-2009 – szkolenie WOKiSS – wynagrodzenie nauczycieli

2. 17-17-04-2009 – szkolenie WOKiSS – sprawy finansowe ze środków funduszy celowych oraz środków unijnych, obligacje komunalne, kontakty interpersonalne i na zewnątrz w działalności organów samorządu terytorialnego, sprawy bieżące.

3. 20-04-09r – spotkanie z parlamentarzystami radnymi powiatu kępińskiego w Bibliotece Powiatowej w Kępnie – fundusz sołecki, obsługa działalności gospodarczej, sytuacje finansowe samorządów, sprawy bieżące.

4. 21-04-09r – spotkanie przedstawicieli powiatu, wójtów, przewodniczących rad gmin powiatu kępińskiego – organizacja obchodów 20 rocznicy wyborów roku 1989.

5. 22-04-09r – walne zabranie sprawozdawcze SBL Kępno -sprawozdanie, bieżaca działalność, sprawy różne.

 1. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

1. 19-03-br – Komisja Rewizyjna -sprawozdanie z realizacji budżetu 2008, sprawy bieżące.

2. 20-03-br – udział w posiedzeniu Społecznej Rady d/s Zatrudnienia – program PUP, sprawy bieżące.

3. 23-03-br – zebranie wiejskie Smardze – plan Odnowy, odpady komunalne, sprawy bieżące.

4. 30-03-br – udział w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ w Kępnie – sytuacja finansowa, plany i zamierzenia, sprawy bieżące.

5. 30-03-br – zebranie wiejskie Kuźnica Trzcińska – plan odnowy, odpady komunalne, sprawy bieżące.

6. 01-04-br – Komisja Rewizyjna – ustalenia dotyczące wykonania roku 2008, sprawy bieżące.

7. 07-04-br – zebranie wiejskie Pomiany – plan odnowy, odpady komunalne, sprawy bieżące.

8. 08-04-br – Komisja planowania budżetu i finansów Rady Gminy – budżet roku 2008, wnioski na środki zewnętrzne, sprawy bieżące.

9. 08-04-br – zebranie wiejskie Aniołka I – plan odnowy, odpady komunalne, sprawy bieżące.

10.21-04-br – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu – działalność klubów sportowych, koordynatora sportu szkolnego, ocena przygotowania OSP w gminie, wypoczynek letni, kalendarz imprez kulturalnych, sprawy bieżące.

 1. Sprawy bieżące

1. 13-03-br-podpisanie potwierdzenia porozumienia ze związkiem zawodowymZNP

2. 13-03-br – udział w zebraniu Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

3. 13-03-br – podsumowanie plebiscytu Radia Sud w Baranowie.

4. 17-03-br – lustracja obiektu Pomiany przez Przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. 19-03-br – ustalenia dotyczące współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu.

6. 20-03-br – spotkanie z urbanistą – plany zagospodarowania przestrzennego.

7. 21-03-br – finał Powiatowej Amatorskiej Ligii Siatkarskiej – Kępno

8. 24-03-br – spółka Inwestor – podwyższenie kapitału,sprawy bieżące.

9. 24-03-br – podsumowanie plebiscytu Osobowość Roku Pulsu Tygodnia

10.25-03-br – uroczystość 25-lecia pobytu w Gminie Trzcinica ks.dziekana Floriana Skubiszaka

11.26-03-br – kontrola spraw dotyczących zarządzania kryzysowego przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

12.26-03-br – Zarząd Gminny OSP – budżet, zamierzenia. Organizacja zawodów, sprawy bieżące.

13.27-03-br – dostarczenie wniosków z Odnowy Wsi – Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz ustalenia dotyczące wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

14.29-03-br – IV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Komendanta PP Policji w Kępnie i Wójta Gminy Trzcinica – ZS Trzcinica”.

15.29-03-br – Gminne Śniadanie Wielkanocne w Laskach – KGW Laski.

16.01-04-br – spotkanie z urbanistą, dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego.

17.03-04-br – ustalenia dotyczące oczyszczalni ścieków w Laskach.

18.06-04-br – VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II – szkoły podstawowe.

19.07-04-br – VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II – na terenie ZS Laski – gimnazja oraz warsztaty terapii zajęciowej.

20.08-04-br – spotkanie w świetlicy środowiskowej w Laskach – okolicznościowe, sprawy bieżące, funkcjonowanie świetlicy.

21.15-04-br – spotkanie koordynacyjne dożynek powiatowo-gminnych w Trzcinicy – plan działań, rozpisywanie zadań, stan przygotowań, sprawy bieżące.

22.20-04-br – spotkanie z urbanistą – plany zagospodarowania przestrzennego.

23.21-04-br – spotkanie z urbanistą – studium zagospodarowania przestrzennego.

24.23-04-br – spotkanie dotyczące koncepcji i rozwiązań architektoniczno-technicznych obiektu wielofunkcyjnego w Trzcinicy.

(-)Wójt Gminy mgr Grzegorz Hadzik

XXXI Sesja Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 27 kwietnia 2009 roku

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XXX Sesji

Rady Gminy odbytej w dniu 12 marca 2009 roku .

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum, dla których Gmina Trzcinica jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 2. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Laski”, „Trzcinica”, „Piotrówka”, „Wodziczna”.

 3. Dokonano zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2009.

 4. Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 5. Podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie weksla własnego „in blanco”.

Uchwały w terminie zostały wysłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum, dla których Gmina Trzcinica jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający szczegółowy sposób naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Inspektor

(-) Donata Gawlik


Sprawozdanie


z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych

od 12 marca 2009 roku do 27 kwietnia 2009 roku

W powyższym okresie wpisano do ewidencji działalności gospodarczej następujące osoby :

 1. Tomasz Usiak – Laski Oś .Spółdzielcze 14/5 – usługi ogólnobudowlane

 2. Bronisław Lasecka – Ignacówka III 23 – Firma PAMOL- handel detaliczny.

Dokonano czterech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano jedno zaświadczenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano jedno zaświadczenie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano jedną decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.


Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak

SPRAWOZDANIE

z działalności międzysesyjnej od 11.03.2009r – 27.04.2009r.


Awarie: usunięto awarię sieci wodociągowej w Trzcinicy ul. Jana Pawła II – wymiana rur 6,00 m, ul. Spacerowa i Agronomówka, ul. Zachodnia, ul. Kwiatowa, ul. Zamkowa założono opaski wymiana nawiertki na przyłączu, ul. Spokojna, wymiana wodomierza w m. Piotrówka, Laski, ul. Mostowa, PKP, ul. Ar. Krajowej, Trzcinica, ul. Lipowa, ul. Pocztowa uszczelnienie zaworu ul. Krajowa.

 1. Ogłoszono przetarg i rozstrzygnięto na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej w m. Ignacówka III o dł. 860,00 m – 244 162,16 zł brutto oraz wykonanie nawierzchni bitumicznych oraz remontu cząstkowego dróg na terenie Gminy Trzcinica tj. W rozbiciu na nawierzchnię bitumiczną na drodze w m. Aniołka Pierwsza o dł, 100m – 16 856,74 zł brutto, nawierzchnię bitumiczną na drodze w m. Kuźnica Trz. o dł. 100m – 16 856,74 zł brutto, nawierzchnię bitumiczną w m. Trzcinica, ul. Kościelna – parking o dł. 50 m – 15 295,75 zł brutto oraz remont cząstkowy na drogach w m. Teklin, Ignacówka Pierwsza, Piotrówka, Trzcinica, ul. Pocztowa – 118 388,80 zł brutto.

 2. Otrzymano decyzję komunalizacyjną na drogę Ignacówka III oraz ul. Zamkową w m. Laski i Trzcinica, które zostaną przyjęte do zasobu komunalnego gminy Trzcinica, po uprawomocnieniu się decyzji.

 3. Dokonano korekty wniosku preselekcyjnego projektu pt. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w m. Laski.

 4. Przystąpiono do prac na oczyszczalni ścieków w m. Laski polegających na usunięciu osadów ze stawów wraz z jego utylizacją i przekazaniem karty osadu.

 5. Rozpoczęto prace przy wykonywaniu inwestycji w m. Laski – wykonywane są prace ziemne i układany jest kolektor kanalizacyjny z rur PCV fi 300.

 6. Wykonano przeróbkę instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Piotrówce.

 7. Dokonano naprawy wszystkich dróg asfaltowych masą asfaltową na zimno.

 8. Przystąpiono do naprawy dróg kamieniem w następujących miejscowościach: Laski, Trzcinica, Piotrówka, Ignacówka Druga i Jelenia Głowa.

 9. Przystąpiono do odnowienia wiat autobusowych.

 10. Zakupiono sadzonki drzew i iglaków do nasadzenia w sołectwie Wodziczna i koło budynku Agronomówki w Trzcinicy.

 11. Dokonano zbiórki śmieci poboczy wszystkich dróg gminnych.

 12. Przystąpiono do remontu dachu budynku Agronomówki i budynku gospodarczego poprzez demontaż i utylizację płyt eternitowych azbestowych i pokrycia blachą trapezową.

 13. Zakupiono deski podłogowe i krawędziarki do remontu podłogi sali Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej.

 14. Dokonano wycinki 5 szt. suchych drzew lip na ul. Szkolnej oraz 1 szt. brzozy w Laskach na Osiedlu Nowym stwarzających zagrożenie.

 15. Dokonano wyrównania dróg gminnych równiarką.

 16. Zlecono budowę 4 szt. wiat autobusowych do miejscowości Teklin, Ignacówka Pierwsza, Aniołka Pierwsza i Aniołka Parcele.

 17. Dokonano niwelacji terenu przy Domu Ludowym w Smardzach.

 18. Zlecono wycenę lokali mieszkaniowych w m. Wodziczna.

 19. Złożono wnioski w ramach Odnowy Wsi: Domy Ludowe Laski, Trzcinica, Piotrówka, Wodziczna, budynki LZS Trzcinica oraz wniosek biblioteka Laski.

Inspektor

(-) Bronisław Zataj