Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 5.06.2009r.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy


w okresie od 28 kwietnia 2009 roku do 5 czerwca 2009 r 1. Zarządzenia Wójta Gminy.


   1. Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzcinica.

   2. Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009.

   3. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

   4. Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

   5. Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009

   6. Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 czerwca 2009 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy.


II . Uczestnictwo w spotkaniach , szkoleniach i konferencjach.

  1. 30-04-br- udział w uroczystościach rocznicy 3 Maja Trzcinicy

  2. 9-05-br – udział w uroczystościach 80 lecia OSP w Laskach

  3. 14-15-05-br - udział w XXIII Zgromadzeniu ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu.

  4. 19-05-br. - udział w Powiatowym Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Laskach

  5. 21-05-2009r – udział w Konferencji Rolniczej w Kępnie – rola Izb Rolniczych

  6. 28-30-05.br – udział w III Ogólnopolskim Kongresie Odnowy Wsi w Podlesicach.

  7. 04-06-br – udział w Powiatowych Obchodach rocznicy 4 Czerwca 1989 roku. 1. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

 1. 30-04-br. - udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa- sprawa doradcy rolnego,sytuacja w rolnictwie,sprawy bieżące.

 2. 05-05-br. - udział w spotkaniu w Kępnie przedstawicieli samorządu terytorialnego na temat rocznicy powstania Izb Rolniczych

 3. 08-05-br – spotkanie przedstawicieli samorządu terytorialnego w Bralinie w sprawie funduszu sołeckiego.

 4. 11-05-br – narada wójtów, przewodniczących rad w Nowej Wsi Książecej w sprawie organizacji rocznicy 4 czerwca 1989 roku.

 5. 22-05-br – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej – oświata,świetlice środowiskowe,plany finansowe, sprawy bieżące.

 1. Sprawy bieżące

   1. 28-04-br - uroczystość w ZS w Laskach dotycząca patrona szkoły

   2. 29-04-br - Piłkarska Kadra Czeka – eliminacja powiatowe w Trzcinicy

   3. 30-04-br – przygotowanie organizacji nowego roku szkolnego 2009/2010 z dyrektorami ZS w Laskach i ZS w Trzcinicy\

   4. 05-05-br - objazd przedwykonawczy dróg w Gminie Trzcinica – remonty i inwestycje.

   5. 05-05-br – uroczystości rocznicowe 3-go maja w ZS w Trzcinicy

   6. 07-05-br – spotkanie z urbanistą- sprawy planów miejscowego zagospodarowania

   7. 11-05-br – udział w zebraniu wspólników spółki „INWESTOR”- sprawy bieżące i organizacyjno-finansowe

   8. 11-05-br – podpisanie porozumienia w sprawie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych

   9. 12-05-br – Gminny Dzień Bibliotekarza – spotkanie okolicznościowe,sprawy bieżące

   10. 12-05-br - gminny konkurs matematyczny ZS w Laskach

   11. 20-05-br - V gminny konkurs ortograficzny w ZS w Trzcinicy

   12. 20-05-br - uroczystość Dnia Matki ZEiR w Laskach

   13. 22-05-br – ostateczne opracowanie projektów organizacyjnych ZS Laski i ZS w Trzcinicy na rok szkolny 2009/2010

   14. 22-05-br - I Powiatowy konkurs ortograficzny klas IV-VI Szkół Podstawowych i I-III Gimnazjalnych w ZS w Trzcinicy.

   15. 26-05-br - objazd powykonawczy dróg etap I – remonty

   16. 26-05-br - II Gminny Dzień Matki w Piotrówce

   17. 27-05-br - I Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej w ZS w Trzcinicy

   18. 02-06-br - szkolenie obwodowych komisji wyborczych

   19. 03-06-br – impreza czytelnicza w Filii Bibliotecznej w Laskach „Dzień Chiński”

   20. 04-06-br - udział w rozstrzygnięciu konkursu „Ocalić od zapomnienia- znane i nieznane zakątki Kępna i okolic „ w Kępnie.

   21. 05-06-br - udział w uroczystości obchodów Dnia Patrona w ZS w Laskach.   
                                   (-) Wójt Gminy
                                  Grzegorz Hadzik


XXXIII Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 5 czerwca 2009 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XXXI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia 2009 roku .

Podczas obrad XXXI Sesji Rady Gminy przyjęto 10 uchwał w sprawie :


1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r. .

2. zatwierdzenia „Planów Odnowy Miejscowości - Kuźnica Trzcińska ,Pomiany , Smardze,Aniołka Pierwsza.

3.określenia zasad wnoszenia wkładów przez Wójta Gminy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

4. objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą”Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego ( Trzcinica - Wodziczna )

6 . udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego( Kuźnica Trzcińska)

7. dokonano zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2009 r.


Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.


Inspektor

(-) Donata Gawlik
 

SPRAWOZDANIE


z działalności międzysesyjnej od 28.04.2009r. – 05.06.2009r.

1.Usunięto awarię na Osiedlu Spółdzielczym w m. Laski na kolektorze sanitarnym polegającą na uszczelnieniu złączy studni z kanałem, oraz udrożnienie kanału ściekowego, dokonano założenia 2 opasek na przyłączu wodociągowym w m. Borek.

2.Wykonano instalację wod. – kan w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Piotrówka, oraz 2 studzienki kanalizacyjne przy budynku komunalnym w m. Wodziczna.

3.Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Aniołka Druga.

4. Dokonano pocięcia drzew w parku w m. Pomiany a następnie przewieziono je do kotłowni w m. Teklin i Trzcinica.

5. Przystąpiono do budowy chodnika w m. Pomiany.

6. Dokonano ułożenia dywanika asfaltowego na drodze Aniołka Pierwsza- koło budynku OSP, Kuźnica – Piła i m. Trzcinica ,ul. Kościelna – parking, oraz remont cząstkowy polegający na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysem następujących dróg: w m. Teklin, Ignacówka Pierwsza, Piotrówka, Trzcinica ul.. Pocztowa.

7. Zakończono budowę drogi asfaltowej w m. Ignacówka Trzecia – etap drugi.

8.Trwają prace przy wykonywaniu inwestycji w m. Laski – wykonywane są prace ziemne i układany jest kolektor kanalizacyjny z rur PCV O 200. oraz sieć wodociągowa O 110.

9.Trwają prace na oczyszczalni ścieków w m. Laski polegające na usunięciu osadów

ze stawów wraz z jego utylizacją i przekazaniem karty odpadu.

10.Przystąpiono do prac porządkowych na terenie gminy polegających na wykaszaniu traw przy drogach i chodnikach gminnych i powiatowych.

11. Przygotowywany jest wniosek do PROW - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na następujące zadania inwestycyjne – Modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica, budowa sieci wodociągowej w m. Granice-Laski oraz w m. Pomiany-Wodziczna i Teklin, budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski, budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociagowej z AC na PCV w m. Laski, ul. Mostowa, Czereśniowa, Szkolna, Graniczna, Armii Krajowej, Ks. Stoinskiego, ul. Lipowa, ul. Kępińska, część Osiedla Spółdzielczego.

12.Pozytywnym wynikiem oceny strategicznej został oceniony wniosek preselekcyjny WRPO dot. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w m. Laski otrzymał 24,88 pkt co stanowi 65,47 maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania i został umieszczony na liście rankingowej.                                                                                                                   Kierownik Referatu

Andrzej Stryjakiewicz


Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 28 kwietnia 2009 roku roku do 5 czerwca 2009 roku.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy


w okresie od 28 kwietnia 2009 roku do 5 czerwca 2009 r 1. Zarządzenia Wójta Gminy.


   1. Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzcinica.

   2. Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009.

   3. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

   4. Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

   5. Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009

   6. Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 czerwca 2009 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy.


II . Uczestnictwo w spotkaniach , szkoleniach i konferencjach.

  1. 30-04-br- udział w uroczystościach rocznicy 3 Maja Trzcinicy

  2. 9-05-br – udział w uroczystościach 80 lecia OSP w Laskach

  3. 14-15-05-br - udział w XXIII Zgromadzeniu ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu.

  4. 19-05-br. - udział w Powiatowym Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Laskach

  5. 21-05-2009r – udział w Konferencji Rolniczej w Kępnie – rola Izb Rolniczych

  6. 28-30-05.br – udział w III Ogólnopolskim Kongresie Odnowy Wsi w Podlesicach.

  7. 04-06-br – udział w Powiatowych Obchodach rocznicy 4 Czerwca 1989 roku. 1. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

 1. 30-04-br. - udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa- sprawa doradcy rolnego,sytuacja w rolnictwie,sprawy bieżące.

 2. 05-05-br. - udział w spotkaniu w Kępnie przedstawicieli samorządu terytorialnego na temat rocznicy powstania Izb Rolniczych

 3. 08-05-br – spotkanie przedstawicieli samorządu terytorialnego w Bralinie w sprawie funduszu sołeckiego.

 4. 11-05-br – narada wójtów, przewodniczących rad w Nowej Wsi Książecej w sprawie organizacji rocznicy 4 czerwca 1989 roku.

 5. 22-05-br – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej – oświata,świetlice środowiskowe,plany finansowe, sprawy bieżące.

 1. Sprawy bieżące

   1. 28-04-br - uroczystość w ZS w Laskach dotycząca patrona szkoły

   2. 29-04-br - Piłkarska Kadra Czeka – eliminacja powiatowe w Trzcinicy

   3. 30-04-br – przygotowanie organizacji nowego roku szkolnego 2009/2010 z dyrektorami ZS w Laskach i ZS w Trzcinicy\

   4. 05-05-br - objazd przedwykonawczy dróg w Gminie Trzcinica – remonty i inwestycje.

   5. 05-05-br – uroczystości rocznicowe 3-go maja w ZS w Trzcinicy

   6. 07-05-br – spotkanie z urbanistą- sprawy planów miejscowego zagospodarowania

   7. 11-05-br – udział w zebraniu wspólników spółki „INWESTOR”- sprawy bieżące i organizacyjno-finansowe

   8. 11-05-br – podpisanie porozumienia w sprawie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych

   9. 12-05-br – Gminny Dzień Bibliotekarza – spotkanie okolicznościowe,sprawy bieżące

   10. 12-05-br - gminny konkurs matematyczny ZS w Laskach

   11. 20-05-br - V gminny konkurs ortograficzny w ZS w Trzcinicy

   12. 20-05-br - uroczystość Dnia Matki ZEiR w Laskach

   13. 22-05-br – ostateczne opracowanie projektów organizacyjnych ZS Laski i ZS w Trzcinicy na rok szkolny 2009/2010

   14. 22-05-br - I Powiatowy konkurs ortograficzny klas IV-VI Szkół Podstawowych i I-III Gimnazjalnych w ZS w Trzcinicy.

   15. 26-05-br - objazd powykonawczy dróg etap I – remonty

   16. 26-05-br - II Gminny Dzień Matki w Piotrówce

   17. 27-05-br - I Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej w ZS w Trzcinicy

   18. 02-06-br - szkolenie obwodowych komisji wyborczych

   19. 03-06-br – impreza czytelnicza w Filii Bibliotecznej w Laskach „Dzień Chiński”

   20. 04-06-br - udział w rozstrzygnięciu konkursu „Ocalić od zapomnienia- znane i nieznane zakątki Kępna i okolic „ w Kępnie.

   21. 05-06-br - udział w uroczystości obchodów Dnia Patrona w ZS w Laskach. (-) Wójt Gminy

Grzegorz Hadzik


XXXIII Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 5 czerwca 2009 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XXXI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia 2009 roku .

Podczas obrad XXXI Sesji Rady Gminy przyjęto 10 uchwał w sprawie :


1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r. .

2. zatwierdzenia „Planów Odnowy Miejscowości - Kuźnica Trzcińska ,Pomiany , Smardze,Aniołka Pierwsza.

3.określenia zasad wnoszenia wkładów przez Wójta Gminy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

4. objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą”Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego ( Trzcinica - Wodziczna )

6 . udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego( Kuźnica Trzcińska)

7. dokonano zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2009 r.


Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.


Inspektor

(-) Donata Gawlik
 

SPRAWOZDANIE


z działalności międzysesyjnej od 28.04.2009r. – 05.06.2009r.

1.Usunięto awarię na Osiedlu Spółdzielczym w m. Laski na kolektorze sanitarnym polegającą na uszczelnieniu złączy studni z kanałem, oraz udrożnienie kanału ściekowego, dokonano założenia 2 opasek na przyłączu wodociągowym w m. Borek.

2.Wykonano instalację wod. – kan w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Piotrówka, oraz 2 studzienki kanalizacyjne przy budynku komunalnym w m. Wodziczna.

3.Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Aniołka Druga.

4. Dokonano pocięcia drzew w parku w m. Pomiany a następnie przewieziono je do kotłowni w m. Teklin i Trzcinica.

5. Przystąpiono do budowy chodnika w m. Pomiany.

6. Dokonano ułożenia dywanika asfaltowego na drodze Aniołka Pierwsza- koło budynku OSP, Kuźnica – Piła i m. Trzcinica ,ul. Kościelna – parking, oraz remont cząstkowy polegający na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysem następujących dróg: w m. Teklin, Ignacówka Pierwsza, Piotrówka, Trzcinica ul.. Pocztowa.

7. Zakończono budowę drogi asfaltowej w m. Ignacówka Trzecia – etap drugi.

8.Trwają prace przy wykonywaniu inwestycji w m. Laski – wykonywane są prace ziemne i układany jest kolektor kanalizacyjny z rur PCV O 200. oraz sieć wodociągowa O 110.

9.Trwają prace na oczyszczalni ścieków w m. Laski polegające na usunięciu osadów

ze stawów wraz z jego utylizacją i przekazaniem karty odpadu.

10.Przystąpiono do prac porządkowych na terenie gminy polegających na wykaszaniu traw przy drogach i chodnikach gminnych i powiatowych.

11. Przygotowywany jest wniosek do PROW - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na następujące zadania inwestycyjne – Modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica, budowa sieci wodociągowej w m. Granice-Laski oraz w m. Pomiany-Wodziczna i Teklin, budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski, budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociagowej z AC na PCV w m. Laski, ul. Mostowa, Czereśniowa, Szkolna, Graniczna, Armii Krajowej, Ks. Stoinskiego, ul. Lipowa, ul. Kępińska, część Osiedla Spółdzielczego.

12.Pozytywnym wynikiem oceny strategicznej został oceniony wniosek preselekcyjny WRPO dot. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w m. Laski otrzymał 24,88 pkt co stanowi 65,47 maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania i został umieszczony na liście rankingowej. Kierownik Referatu

Andrzej Stryjakiewicz

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 28 kwietnia 2009 roku roku do 5 czerwca 2009 roku.

W powyższym okresie wpisano do ewidencji działalności gospodarczej następujące osoby:

1.Adam Bartosz Jarczak - Trzcinica ul.Jana Pawła II 4 -firma ELDIGO-

produkcja mebli i handel

2.Wiesława Magdalena Dyla – Trzcinica ul.Młyńska 12– firma CZYŚCIOCH s.c.

3. Grzegorz Michlak - Pomiany 18 – firma remontowo-usługowa

4. Sebastian Mierzchała -Trzcinica ul.Zielona 20 -pośrednictwo finansowe


Dokonano czterech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano jedną decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej .

Przeprowadzono przetarg na dzierżawę alei czereśniowych przy drogach gminnych . Wydzierżawiono i podpisano umowę na alej przy drodze Laski-

Smardze za kwotę 2.000-zł.

Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak

W powyższym okresie wpisano do ewidencji działalności gospodarczej następujące osoby:

1.Adam Bartosz Jarczak - Trzcinica ul.Jana Pawła II 4 -firma ELDIGO-

produkcja mebli i handel

2.Wiesława Magdalena Dyla – Trzcinica ul.Młyńska 12– firma CZYŚCIOCH s.c.

3. Grzegorz Michlak - Pomiany 18 – firma remontowo-usługowa

4. Sebastian Mierzchała -Trzcinica ul.Zielona 20 -pośrednictwo finansowe


Dokonano czterech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano jedną decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej .

Przeprowadzono przetarg na dzierżawę alei czereśniowych przy drogach gminnych . Wydzierżawiono i podpisano umowę na alej przy drodze Laski-

Smardze za kwotę 2.000-zł.

Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2009-06-12 11:24:38
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2009-06-12 11:48:05
Ostatnia zmiana:2009-06-12 11:48:22
Ilość wyświetleń:1021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij