Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej

Wójta Gminy

w okresie od dnia 27.11.2009r. do dnia 30.12.2009r.

 

I.       Zarządzenia Wójta Gminy:

1)  Zarządzenie Nr  40/09 z dnia  26.11.2009r.  w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009.

2)   Zarządzenie Nr  41/2009 z dnia  7.12.2009r.  w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Trzcinica w 2009r.

3)  Zarządzenie Nr 42/09 z dnia 9.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

4)  Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego stanowiącego własność Gminy Trzcinica.

5)  Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Trzcinica, Z-cę Wójta Gminy Trzcinica do wydania decyzji administracyjnej w zakresie świadczeń rodzinnych.

6)  Zarządzenie Nr 45/09 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009.

7)  Zarządzenie Nr 46/09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009.

8)  Zarządzenie Nr 47/09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2009.

9)  Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 29.12.2009r.  w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Trzcinica.

10)   Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 29.12.2009r.  w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Trzcinica.

 

II.    Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

1. 3.XII.2009r.  Udział w spotkaniu dotyczącym dróg krajowych: 8, 11, 39 w UMiG Kępno z Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział w Poznaniu.

2. 13.XII.2009r.  - Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Łęce Opatowskiej, dotacja dla OSP do zakupów sprzętu na rok 2010, plan pracy na 2010,sprawy szkoleniowe.

3. 15.XII.2009r. Udział w Społecznej Radzie d/s Zatrudnienia – spraw bieżące,podsumowanie programów przeciwdziałania bezrobocia w roku 2009, plany na rok 2010.

4.  17.XII – 18.XII.2009r.  Udział w szkoleniu organizowanym przez WOKiSS w Rosnówku/ Poznań, nowa ustawa o finansach publicznych ,sprawy pracownicze,sprawy bieżące, zadania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.

 

III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i samorządu lokalnego.

1. 4.XII.2009r.  Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu , Spraw Socjalnych,bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej , omówienie projektu budżetu na rok 2010, Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, opłata stała w przedszkolach,sprawy bieżące.

2.  8.XII.2009r.  Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa,Handlu, Przemysłu, Usług i Ochropny Środowiska, omówienie projektu budżetu na 2010 rok, omówienie wizyty partnerskiej w Gminie Atany, podsumawania roku 2009, sprawy bieżące.

3.  9.XII.2009r.  Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, plan pracy Komisji na rok 2010, kontrola prowadzenia archiwum i zabezpieczenia dokumentacji i sprawy bieżące

4.  14.XII.2009r.  Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów- budżet na 2010 rok, sprawy bieżące.

 

IV. Sprawy bieżące:

1.  27.XI.2009r. Udział w otwarciu sali sportowej w Łęce Opatowskiej.

2.  29.XI.2009r. Dzień Seniora w Smardzach.

3.   6.XII.2009r. Dzień Seniora w Laskach.

4.  7.XII.2009r. Udział w ocenie wniosków Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”- Baranów.

5.  8.XII.2009r. Dzień Seniora w Aniołce Pierwszej.

6. 10.XII.2009r. Udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-podsumowanie roku 2009, sprawy bieżące,spotkanie opłatkowe

7.  11.XII.2009r.  Gminne  spotkanie opłatkowe w Pomianach.

8.  12.XII.2009r.  Spotkanie opłatkowe w Piotrówce.

9.  16.12.2009r.  Spotkanie opłatkowe ZEiR w Laskach.

10. 20.XII.2009r.  Przedstawienie Jasełkowe organizowane przez Zespół Szkół w Trzcinicy.

11.  21.XII.20090r.  Posiedzenie Rady Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”- rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach działania „Małe projekty”.

12. 22.XII.2009r.  Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007- 2013.

 

 

 

XL Sesja 

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień   30 grudnia  2009  roku.

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na  XXXIX  Sesji Rady Gminy  odbytej  w dniu  26 listopada 2009  roku .

 

Podczas obrad  XXXIX  sesji Rady Gminy   przyjęto 7 uchwał   :

1   w sprawie stawek podatkowych na 2010 rok.

2. w sprawie  stawek podatkowych od środków transportowych 2010.

3. w sprawie opłaty od posiadania psów.

4. w sprawie  stawek opłaty za wodę, wprowadzanie ścieków do urządzeń   kanalizacyjnych oraz za zrzut ścieków do oczyszczalni w Laskach.

5. w sprawie zmian w „ Wieloletnim  Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcinica na lata 2009 -2013”. 

6.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcinica na 2009 r. 

7.   w sprawie uchwalenia  "Rocznego programu współpracy Gminy  TRZCINICA   z organizacjami    pozarządowymi na rok 2010 ".

 

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu. Uchwały podatkowe  zostały wysłane do  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                     Inspektor

                                                                              (-)  Gawlik Donata

 

 

SPRAWOZDANIE

Z   DZIAŁALNOŚCI   MIĘDZYSESYJNEJ

od  27.11.2009r.   do 30.12.2009r.

1. Zakończono budowę garażu przy  budynku Agronomówki, przeznaczonego dla samochodu Seat Ibiza.

2. Rozwieziono 96 ton kamienia w miejscowościach Dzierżążnik, Piotrówka, Laski, Nowa Wieś, Piła, Wodziczna.

3. Przeprowadzono remont mieszkania w m. Piotrówka 22, wykonano ścianki działowe, instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

4. W budynku domu ludowego w Aniołce Pierwszej dokonano remontu instalacji grzewczej w kuchni i pomieszczeniu przy kuchni.

5.Wykonano roboty dekarskie w budynkach komunalnych w  Pomianach  oraz Teklinie.

6. Dokonano wycinki i korekty drzew w miejscowościach  Trzcinica, Laski, Borek i Aniołka Parcele.

7.Usunięto awarię na kolektorze kanalizacyjnym w m. Trzcinica ,ul.Jana Pawła II.

8. Wyremontowano i udrożniono przepust na drodze do ul. Polnej.

9.Założono wpust uliczny na ul. Jana Pawła II.

10. akończono prace planistyczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica.

11. Wniosek na  remont domów ludowych w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej, Smardzach oraz remont budynku nr 18 w Pomianach ramach działania:  Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” został wybrany do dofinansowania.

12. Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowej modernizacji zaopatrzenia w wodę w gminie Trzcinica.

13. Ogłoszono przetarg na remont domów ludowych w Wodziczniej, Trzcinicy, Laskach i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy, a także przetarg na remont biblioteki filialnej w Laskach.

 

                                                                                                                      Kierownik Referatu

                                                                                                                 (-) Andrzej Stryjakiewicz

 

 

Sprawozdanie  

z   działalności   międzysesyjnej  w  zakresie  spraw   działalności 

i  inicjatyw gospodarczych     

od  26 listopada  2009  roku  do  30 grudnia  2009  roku.

 

    Do ewidencji działalności gospodarczej  w powyższym okresie wpisano

    następujące  osoby;

1.     Jagoda  Maria Olejnik  - Trzcinica ul.Kwiatowa 18- firma handlowa „Blueberry”

2.     Ewelina  Smyrek – Ignacówka Pierwsza 6 – firma „Esnet”

3.     Kinga Stryjakiewicz-Głowacka – Laski ul.Graniczna 1

4.     Parzonka  Remigiusz- Piotrówka 63- firma budowlano-dekarska 

 

  Dokonano   33   zmiany  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej. 

 Wydano cztery zaświadczenia o zawieszeniu  działalności  gospodarczej.

 Wydano  trzy   decyzje  o wykreśleniu z ewidencji działalności  gospodarczej.

 

                                                                                              Inspektor

                                                                                       (-) Zofia Kwaśniak