Sprawozdanie   z   międzysesyjnej   działalności
Wójta    Gminy

w  okresie  od  28 kwietnia  roku  do 27   maja  2010 roku


I.     Zarządzenia   Wójta  Gminy.
1. Zarządzenie  Nr 16/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  29 kwietnia 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.
2. Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
3. Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego GOPS w Trzcinicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
4. Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 roku.
 
II .   Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.
        
1. 10.05.10r – udział w posiedzeniu Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”- ocena wniosków do dofinansowania, sprawy bieżące.
2. 11.05.10r. - udział w uroczystościach powiatowych Święta Strażaka w Kępnie.
3. 13-14.05.10r-udział w szkoleniu WOKiSS w Rosnówku- kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego,administracja elektroniczna,zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska.
4. 19.05.10r – spotkanie inaugurujące powstanie Gminnego Partnerstwa na rzecz rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
5. 21.05.10r.-udział w posiedzeniu Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”-wybór  projektów do dofinansowania,sprawy bieżące.
III.  Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.
         
1. 7.05.10r – udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP- sprawy bieżące,problematyka badań,szkoleń,organizacje zawodów pożarniczych.
2. 12.05.10r -udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu,Spraw Socjalnych i ochrony p.poż.- zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach,wypoczynek dzieci i młodzieży,sprawy bieżące.
3. 24.05.10r – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej-analiza funkcjonowania bibliotek i dostosowania ich działalności do potrzeb społecznych,sprawy bieżące.

                  
                     
IV .   Sprawy  bieżące

1. 30.04.10r-spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Socjum”-sprawa uporządkowania terenu Cmentarza   Ewangelickiego w Trzcinicy.
2. 4.05.10r. - uroczystości Gminne Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3. 7.05.10r -  ustalenia dotyczące inwestycji wodno-kanalizacyjnej w m.Laski
4. 8.05.10r –  porządkowanie   Cmentarza  Ewangelickiego  w Trzcinicy przez członków Stowarzyszenia „Socjum”.
5. 10.05.10r-  ustalenia dotyczące siłowni w Laskach – zasady organizacyjne
6. 11.05.10r – ustalenia  dotyczące  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości  Trzcinica
7. 12.05.10r – ustalenia dotyczące  programu „ROWY”.
8. 12.05.10r -  gminna mała olimpiada matematyczna w ZS w Laskach
9. 19 i 21 05.10r – ustalenia dotyczące operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowe modernizacje systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica.
10. 19.05.10r -   Dzień  Matki – koło ZEiR w Laskach
11. 21.05.10r -  III  Międzygminny Konkurs Ortograficzny klas I-III Szkoły Podstawowej w ZS  Trzcinica .
12. 24.05.10r – II Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej w ZS Trzcinica
13. 26.05.10r -  III Gminny Dzień Matki w Smardzach.        

 

 

    XLIV Sesja 
Rady Gminy Trzcinica
zwołana na dzień   27 maja 2010 roku.

 

Sprawozdanie
Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na XLIII  Sesji Rady Gminy  odbytej  w dniu  28 kwietnia   2010  roku .
 
Podczas obrad  XLIII sesji Rady Gminy   przyjęto 4 uchwały   :


- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzcinica.
- w sprawie  zmian w „ Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcinica na lata 2009 – 2013”.
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie  Gminy Trzcinica na 2010 r.
- w sprawie zmieniająca uchwałę  Nr XLI/246/210 z dnia  18 lutego 2010 r. Rady Gminy Trzcinica  ustalenia nabycia prawa  dla Wójta Gminy Trzcinica do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok  w pełnej wysokości.

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu. 
 

sp. inspektor

(-) Gawlik Donata                 

 

                                                        
SPRAWOZDANIE
Z   DZIAŁALNOŚCI   MIĘDZYSESYJNEJ
od  29.04.2010r.   do 27.05.2010r.
 

1. Usunięto awarię na kanalizacji deszczowej Laski, ul. Mostowa, Kuźnica Trzcińska.
2. Dokonano wymiany wodomierzy w m. Wodziczna 8, Laski Os. Nowe 5, Trzcinica, ul. Jana Pawła II 34, Laski, ul. Lipowa.
3.Zamontowano umywalkę i wc w hydroforni Teklin.
4.Rozpoczęto prace przy inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV  z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski w m. Laski - II etap”.
5. Rozstrzygnięto przetarg na konserwacje dróg gminnych w miejscowościach: Piotrówka, Teklin, Ignacówka Pierwsza, Trzcinica, ul. Kwiatowa.
6. Ogłoszono i unieważniono przetarg na modernizację Domu Ludowego w Laskach w zakresie wykonania CO.
7.Trwają prace wykończeniowe w Domach Ludowych w Trzcinicy, Piotrówce, Wodzicznej i Laskach.
8.Ogłoszono przetarg na przebudowę dróg gminnych w m. Wodziczna – Ignacówka Druga, Kuźnica Trzcińska  i Smardze.
9. Wykonano badanie stanu technicznego kotłów CO w budynkach komunalnych.
10. Wykonano przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i obiektach komunalnych.
11. Wykonano badania wody na wodociągach gminnych.
12. Wykonano badania ścieków na oczyszczalni ścieków w Laskach.
13. Wykonywanie prac porządkowych na terenie gminy przez pracowników z robót publicznych: wykaszanie, czyszczenie studzienek, naprawa chodników, malowanie placu zabaw.
14.Wykonano prace malarskie w sali OSP Kuźnica Trzcińska.
15.Rozpoczęto remont dróg gminnych kamieniem oraz malowanie pasów i przejść drogowych.      

 

      Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz      

 

Sprawozdanie   
z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw
gospodarczych od 28 kwietnia 2010 roku roku do 27 maja 2010  roku.


 Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące  osoby:


1. Sabina  Siejka – Laski ul.Lipowa  8 -  Brykiety opałowe

2. Leszek  Stodolski – Laski ul.Kępińska 26 - „MIX AUTO”-handel hurtowy i
                                                                               detaliczny           
3. Sławomira Granos – Trzcinica ul.Lipowa 6/1- ADEX-BIS- produkcja i handel
  
4.Iwona  Ilska  -  Trzcinica ul.Zachodnia 1 - „IVA” FIZYKOTERAPIA  I REHABILITACJA


Dokonano   czterech   zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.
 
 Wydano  jedno  zaświadczenia o zawieszeniu  działalności  gospodarczej.
 
Wydano jedną  decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

 

       Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak