Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 30.06.2010r.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności   

Wójta Gminy

w okresie od 27 maja roku do 30 czerwca 2010 roku

 

I.     Zarządzenia   Wójta  Gminy.

1.     Zarządzenie  Nr 20/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ostatecznych  kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

2.     Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

3.     Zarządzenie  Nr 22/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Trzcinicy

4.     Zarządzenie  Nr 23/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy.

5.     Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010.

6.     Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

7.     Zarządzenie  Nr 26/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  30 czerwca 2010 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Laskach.

8.     Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  30 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

 

II .   Uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach.        

1.     8-10.06.2010r – wyjazd studyjny WOKiSS -Niemcy - ''Nowoczesne technologie  wspomagające wykorzystanie odnawialnych żródeł energii i planowanie infrastruktury wodno-ściekowej”, problematyka zagospodarowania odpadów komunalnych i rolniczych/ścieki komunalne,biogazownie/prezentacja asortymentu budowlanego stosowanego w gospodarce komunalnej/ściekowej/,obszary chronionego krajobrazu.

2.     17.06.10r – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kępnie – Izby Rolnicze,problematyka melioracji,sprawy bieżące.

III.  Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.         

1.     7.06.10r-udział w Komisji Rolnictwa,Handlu,Przemysłu , Usług i Ochrony Środowiska Rady Gminy Trzcinica- sytuacja w rolnictwie,formy pomocy dla rolników,którzy poniosą straty,informacje przedstawicieli ARiMR,sprawy bieżące.

2.     17-21.06.10r-  wizyta przedstawicieli Samorządu Gminy Atany- Węgry.

3.     18.06.10r.- uroczysta sesja z okazji  XX rocznicy Samorządu Terytorialnego Gminy Trzcinica.                  

       

IV .   Sprawy  bieżące

1. 27.05.10r.-  spotkanie z sołtysami w sprawie szacowania szkód na terenach zalanych.

    27.05.10r-  Dzień Matki uroczystość ZEiR Trzcinica

2.     27.05.10r – spotkanie z przedstawicielami LZS,Rady Sołeckiej  Sołectwa Trzcinica.

3.     1.06.10r -spotkanie na temat profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony danych informatycznych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy.

4.     1.06.10r – udział w obchodach  Święta Patrona  w ZS w Laskach.

5.     1.06.10r – objazd dróg planowanych do wykonania w ramach inwestycji oraz w okresie gwarancji  KPDM.

6.     2.06.10r – BGK Oddział w Kaliszu- dokumentacja dotycząca środków na zadanie remontowe  -    „Remont  Domu  Ludowego  w Wodzicznie.Laskach,Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy.

7.     5.06.10r. - Turniej Oldboyów NETWORD CUP Trzcinica.

8.     6.06.10r -  Turniej Sołectw Gminy Trzcinica – boisko LZS Trzcinica.

9.     7.06.10r -  szkolenie  obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP.

10.            11.06.10r – podpisanie umowy na wykonanie dróg w miejscowości Smardze,Kuźnica Trzcińska i Wodziczna.

11.            11.06.10r – spotkanie z rodzicami  i opiekunami w sprawie wyjazdu młodzieży do Gminy Atany -Węgry.

12.            11.06.10r – otwarcie wystawy „Świat w hafcie zaklęty” -Wodziczna

13.            12.06.10r – XI   Powiatowy Przegląd Taneczny – ZS w Laskach.

14.            13.06.10r – XI Festyn Rodzinnie -Sportowo- Bezalkoholowo- ZS w Laskach.

15.            16.06.10r – spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii-sprawy bieżące,producenci paszy.

16.            19.06.10r – I Gminny Turniej Piłki Koszykowej – ZS Trzcinica

17.            20.06.10r -  kontrola pracy obwodowych komisji wyborczych oraz dyżuru w UG w Trzcinicy.

18.            22.06.10r -udział w zakończeniu klasy III Gimnazjum w Trzcinicy

19.            23.06.10r – zakończenie zbiórki pomocy dla powodzian w Sandomierzu.

20.            24.06.10r – spotkanie w sprawie realizacji programu „ROWY” na terenie Gminy Trzcinica.

21.            25.06.10r – kontrola zespołu pałacowo-parkowego przez WKZ Oddział w Kaliszu.

22.            25.06.10r – uroczyste  zakończenie  roku szkolnego w ZS w Laskach

23.            25.06.10r -  uroczyste zakończenie roku szkolnego w ZS w Trzcinicy

24.            27.06.10r -  udział w uroczystościach X -lecia Parafii Wielki Buczek.

25.            29.06.10r -  podpisanie umów dotyczących programu „Zielone  Wakacje”

 

 

XLVI Sesja 

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 30 czerwca 2010 roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XLIV

  Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 maja 2010 roku. 

 

 

Podczas obrad  XLIV   sesji Rady Gminy przyjęto 6 uchwał   :

1) w sprawie  zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mpzp Trzcinica wschodnia, mpzp  Trzcinica zachodnia, mpzp Trzcinica ul.  Lipowa.

2)   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

3)  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego.

5)  w sprawie zmian budżetu i w budżecie  Gminy Trzcinica na 2010 r.

6) w sprawie  zmian w „ Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcinica       na lata 2009 – 2013”.  

 

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.                                                    

                                                                                                                                                                               (-) Donata  Gawlik

                                                       

 

 

 

Sprawozdanie  

z działalności międzysesyjnej w zakresie  spraw  działalności  i  inicjatyw gospodarczych

od 27 maja 2010 roku roku do 30 czerwca 2010 roku.

 

 Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące  osoby:

 

1.     Tomasz Maciejewski – Trzcinica  ul.Zielona 4- firma „ARCHITERM”

2.     Mateusz  Chwołka     -  Wodziczna  77-  firma handlowa

3.     Adam  Szczurowski – Trzcinica ul.Kwiatowa 24- firma produkcyjno-handlowa.

  Dokonano   czterech   zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.  

 Wydano  dwa  zaświadczenia o zawieszeniu  działalności  gospodarczej.

 Przeprowadzono  przetarg  na dzierżawę  alei -  wydzierżawiono alej

 Laski -Smardze oraz Laski PKP za kwotę  800,-zł.

 

                                                                                     Inspektor

                                                                           (-) Zofia Kwaśniak

  

SPRAWOZDANIE

Z   DZIAŁALNOŚCI   MIĘDZYSESYJNEJ

od  28.05.2010r. do 30.06.2010r.

 

 

1.       Usunięto awarię na kanalizacji na Os. Spółdzielczym w Laskach.

2.       Dokonano wymiany pompy głębinowej w  Teklinie.

3.      Trwają prace przy inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV  z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski w m. Laski - II etap”.

4.       Rozstrzygnięto przetarg na konserwacje dróg gminnych w miejscowościach: Piotrówka, Teklin, Ignacówka Pierwsza, Trzcinica, ul. Kwiatowa.

5.       Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na modernizację Domu Ludowego w Laskach w zakresie wykonania CO.

6.       Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dowożenie dzieci do ZS w Laskach i Trzcinicy.

7.       Dokonano aktualizacji kosztorysów dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Trzcinica”.

8.       Złożono projekt budowlany „Rozbudowa Domu Ludowego w Trzcinicy o zejście do piwnicy”.

9.   Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na sporządzenie oprogramowania do ewidencji dróg gminnych.

10.  Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia w m. Aniołka i Piła.

11.  Trwają prace wykończeniowe w Domach Ludowych w Trzcinicy, Piotrówce, Wodzicznej   i Laskach.

12.  Rozstrzygnięto  przetarg na przebudowę dróg gminnych w m. Wodziczna –   Ignacówka II, Kuźnica Trzcińska  i Smardze.

13.  Zaktualizowano dokumentację i kosztorysy o roboty dodatkowe  dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV  z przyłączami wraz  z odtworzeniem dróg w m. Laski w m. Laski - III etap”

14.  Złożono wniosek do WFOŚ na 2011 rok dotyczący „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV  z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski w m. Laski - III etap”

15.  Po pozytywnym rozpatrzeniu procedury przetargowej dot. zadania „Remont Domu Ludowego w m. Wodziczna, Laski, Trzcinica i Piotrówka oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy”, przesłano zaktualizowane zestawienie rzeczowo – finansowe celem podpisania aneksu.

16.  Dokonano naprawy dróg gminnych kamieniem w miejscowościach Piotrówka, Siemionka, Jelenia Głowa, Dzierżążnik, Kwasielina, Ignacówka Druga, Piła, Laski, Nowa Wieś, Pomiany, Trzcinica.

17.  Wykonano okresową kontrolę przewodów kominowych  w budynkach  komunalnych.

18.  Rozpoczęto przebudowę chodnika w m. Laski, Os. Spółdzielcze.

19.  Wykonano naprawę przepustu drogowego w m. Trzcinica ( w łąkach).

20.  Trwają prace przy wykaszaniu brzegów rzeki Pomianki przez pracowników zatrudnionych w ramach programu „Rowy”.

21.   Dokonano wykoszenia poboczy dróg i placów gminnych.

22.  Odnowiono sprzęt na placu zabaw w Wodzicznie.

23.  Dokonano naprawy mostu drewnianego na rzece Pomiance w m. Piła.

 

                                                                                                                           Kierownik Referatu

                                                                                                                      (-) Andrzej Stryjakiewicz

 

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2010-07-14 07:51:38
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2010-07-15 14:30:56
Ostatnia zmiana:2010-07-15 14:31:57
Ilość wyświetleń:1047

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij